פירוש שד"ל על שמות פרק כז

קוד: שד"ל שמות כז בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: אלמונית

אל: מימון: אלמוני

[ ג ] יעיו : לאסוף הדשן . מזרקותיו : לקבלת הדם . מזלגותיו : להפוך הנתחים על האש . מחתותיו : לחתות האש .

[ ד ] מככר : כפירוש רש " י ונגד הטעמים ; המכבר סביבות המזבח לקבל הנתחים והעצים הנופלים ( תרגום ירושלמי ). ועשית על הרשת ארבע טבעות נחשת : לשאת בהן את המזבח , עיין למטה ל " ח ה ' ו ' ז ' ( יהודה אריה אוסימו ), והיו על הרשת אצל המכבר למעלה , אך לא היו קבועות במכבר , אלא במזבח . המכבר לא היה קבוע אלא מיטלטל , כי למטה ( ל " ט ל " ג , ל " ט ) הזכיר שהביאו אל משה את מזבח הנחושת ואת מכבר הנחושת אשר לו , ושם לא נזכר דבר ממה שהיה קבוע בגוף אחר , כגון הלולאות , המסגרת , הזר , הגביעים , הכפתורים והפרחים ( אח " ם ).

[ יד ] וחמש עשרה אמה קלעים לכתף : עיין רש " י פסוק י " ג .

[ יח ] ורחב חמשים בחמשים : עיין רש " י , וזו היא צורתו :


פרשת תצוה

[ כ ] ויקחו אליך : יקחו ויביאו אליך , כמו קחם נא אלי ( ברא ' מ " ח ט '). כתית : תואר לשמן , וכן זך , ולא לזית . תמיד : כל ערב וערב , ולא היה דולק אלא מערב עד בוקר , ככתוב במקרא שאחר זה .

[ כא ] מאת : ע " ד ( בראשית מ " ז כ " ב ) כי חק לכהנים מאת פרעה , וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם זובחי הזבח ( דברים י " ת ג ').


תגובות