פירוש שד"ל על שמות פרק לא

קוד: שד"ל שמות לא בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: אלמונית

אל: מימון: אלמוני

[ ב ] קראתי בשם: ענין בחירה, וכן תירגם אנקלוס: דרביתי, כמו קראתי בשמך לי אחת ( ישעיה מ " ג א ').

[ ו ] ואני הנה נתתי אתו ... ובלב כל חכם לב נתתי חכמה: וגם נתתי אתו את כל חכם לב אשר בלבו נתתי חכמה, והוא על דרך ולכל בהן חיי רוחי ( ישעיה ל " ח ט " ז).

[ י ] שרד: תרגום של קלעים ושל מכבר ( למעלה כ " ז ד ', י " א ) ( רש " י ואחרים), והם לכסות הכלים בנסוע המחנה; ועיין רש " י למטה ל " ט א ', ושם מבואר שנעשו מן התכלת והארגמן ותולעת השני; ובסוף פרשת במדבר ( ד ' ו ' - י " ד) מבואר שהיו שלושה מינים. בגד תכלת ובגד ארגמן ובגד תולעת שני. כל אחד מכלי הקודש קבע לו הכתוב באיזה משלושה מיני בגדי השרד יכסוהו. ברש " י כ " י : " מפרשים ", לא : " יש מפרשים ", כי הכול היו מפרשים בגדי שרד כמו בגדי שרת, ורש " י ז " ל מדעתו מצא הפירוש הנכון.

[ יא ] ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים לקדש: שמן המשחה היה משמש למשיחת כלי הקודש ואנשי הקודש.

[ טו ] שבת שבתון: הכפל לחזק, כמו מדהרות אביריו ( שופטים ה ' כ " ב), מפני רעת רעתכם ( הושע י ' ט " ו). שבתון ענינו שביתה והוא נאמר על כל יום טוב ( למעל הט " ז כ " ג ויקרא כ " ג כ " ד ול " ט), וכן שנת שבתון ( ויקרא כ " ה ה ') שנת שביתה; ושבת שבתון ענינו שביתה גדולה, ואינו נאמר אלא על יום השבת ועל יום הכיפורים ( ויקרא ט " ז ל " א וכ " ג ל " ב), וכמו שהשבת נקראת שבת ונקראת ג " כ שבת שבתון, כן שנת השמיטה נקראת שנת שבתון וגם שבת שבתון ( ויקרא כ " ה ד ' ה '). והנה שבת ויום הכיפורים הם ימי שביתה גדולה, כי לא הותרה בהם מלאכת אוכל נפש, כמו שכתב רש " י לפי קצת נוסחאות.

[ יח ] דברי רש " י כאן תמוהין, וההגהה הכתובה כאן בדפוסים אחרונים נכונה, והלא כדברי הרא " ם, ועין פירושי בירמיה ז ' כ " ב.


תגובות