פירוש שד"ל על ויקרא פרק ד

קוד: שד"ל ויקרא ד בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: אלמונית

אל: מימון: אלמוני

ב מכל מצוות ... ועשה מאחת : נגד אחת , כמו ( ש " ב כ " ב כ " ב ) לא רשעתי מאלהי , וכן ( למטה ה ' ט " ו ) וחטאה בשגגה מקדשי ה ', וכן ( שם שם ט " ז ) ואת אשר חטא מן הקדש ישלם 1 .

ג לאשמת העם : שהעם נושא עון מנהיגיו ונענש על ידם , כענין ( בראשית כ ' ד ') הגוי גם צדיק תהרג ; וכן באמת השחתת המנהיג גורמת תקלות רבות לעמו ; אבל הקדמונים היו מאמינים שהעם נענש ממש על חטאת המנהיג ; גם ייתכן כדברי רש " י שהם תלויין בו לכפר עליהם , וצ " ע . חטאת : היא היא אשם , אך נקרא חטאת שכשעושין בו חיטוי על קרנות המזבח , ומפני שקוראים להזהה חיטוי כדברי הקרא ( תהלים נ " א ט ') תחטאני באזוב , ע " כ נקרא הקרבן הזה חטאת , לא מפני שבא על חטא . וכן אנקלוס ( למטה ו ' י " ט ) תירגם הכהן המחטא אותה : כהנא דמכפר בדמה , הזכיר הדם שבו היו ההזיות . ורקן בקרבן עולה ויורד כשהעני מביא עשירית האיפה סלת לחטאת ( למטה ה ' י " א ), אין שם חיטוי כי אין שם דם , ומכל מקום נקרא חטאת מפני שהיא באה תמורת הכשבה או בני היונה .

יא ואת עור הפר : דבק למטה .

יג כל עדת ישראל : כמשמעו , כל הקהל ; וזה אמנם לא יהיה רק בשגגת המנהיגים והשופטים , אבל הכתוב לא הזכיר הסנהדרין ואל הזכיר כלל הוראת ב " ד , ולפי הפשט אחד הוא שתהיה השגגה בעבור הוראת ב " ד או הוראת הכהן הגדול או המלך , או שתהיה ללא מורה .

יז וטבל מן הדם : ע ' רנ " ה וייזל למטה י " ד ט " ז 2 .

כג או הודע : ואשם ( מעצמו ) או הודע אליו ע " י אחרים ( רשב " ם ). או הודע אליו : שלא נחשוב כי מי שלא הכיר חטאו אלא אחר שהודיעוהו אחרים , יצטרך כפרה גדולה ממי שהכיר והודה מעצמו , לכך הוסיף או הודע אליו , לומר כי תורה אחת להם ( אח " מ ); ולא הזכיר זה בכ " ג , כי לרוב קדושתו אין לחשוד אותו שיעלים עיניו מחטאתו או שיחטא במזיד ויאמר שוגג הייתי ( הנ " ל ), ובקהל אלא אמר או הודע , כי אי אפשר בלאו הכי , כי לא ייתכן שהעם כולו כל אחד ואחד בפני עצמו יכירו החטאת ובהכרח קצת מהם יפקחו עיני חבריהם ויודיעום החטאת . ואמנם מה שאמר בחטאת הקהל ונודעה החטאת ( פסוק י " ד ) הכונה או כאשר תהיה החטאת ידועה להם , יעשו כך וכך .

לא לריח ניחוח לה ': להיות הקרבנות האלה באים על חטא , הוסיף המליצה הזאת להודיע שהם חביבים ורצויים לפניו ועולים לפניו לריח ניחוח כשאר הקרבנות .

לה על אשי ה ': יקטיר החלבים האלה על גבי עולת התמיד ושאר אשי ה ' הנמצאים על המזבח , לבלתי יחשוב הכהן שאין ראוי שיהיו חלבי החטאת עומדים על גבי העולה . ואמנם אמר שתי המליצות האלה ( לריח ניחוח לה ', ועל אשי ' ה ') כאן ולא למעלה , לבלתי נחשוב שזה למעלת החוטא ( הכהן הגדול , העדה או הנשיא ), לפיכך לא הזכיר זה אלא כשהחוטא הוא נפש מעם הארץ .


1 ב " המשתדל " לשד " ל לס ' ויקרא כתוב עוד : וקרוב לזה והייתם נקיים מה ' ומישראל ( במדבר ל " ג ל " ב ).

2 רנ " ה וייזל בביאורו לס ' ויקרא בנתיבות השלום כתב שם : בכל לשון טבילה אחריו בי " ת כמו יבטל וגו ' בדם הצפור ( ויקרא י " ד ו '), לבד כאן ובפר העלם דבר , וייראה שלשון טבילה על הלחלוחית שהוא מקבל , ולכן פעם מדרך הלשון שיסמיך אליו בי " ת , לפי שמקבל בנגעו בדבר שנטבל בו , ופעם יסמיך אליו מן , לפי שנטבל ממנו .

תגובות