פירוש שד"ל על ויקרא פרק ט

קוד: שד"ל ויקרא ט בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: אלמונית

אל: מימון: אלמוני

א ויהי ביום השמיני : למילואים ולניסן , כראב " ע ; ועיין נתיבות השלום שמות מ ' ב ' שמביא לשון ר ' אליה מזרחי , שמביא מל ' הספרי שכן דעת ר ' עקיבא , אלא שלפי נוסח הדפוס אינו כן .

ד הקמץ במילת נראה קשה , כי הוא בינוני זכר והיה משפטו בסגול , וטעם כי היום ה ' נראה אליכם על ירידת האש מן השמים לאכול הקרבנות ( רשב " ם וראב " ע ), כי אמנם כל נס ניכר וגלוי הוא מראה כבוד ה ', כמו ( שמות ט " ז ז ') ובקר וראיתם את כבוד ה ', שאין המכוון בו אלא ירידת המן , ואולי בכוונה ניקדו נראה ל ' נקבה כדי שיובן אש ה ', לא האל עצמו .

ה אל פני אהל מועד : מקרא קצר : ויקחו את אשר ציוה משה ויביאו אל פני וגו ', ע " ד ( בראשית מ " ח ט ') קחם נא אלי .

י הקטיר המזבחה : שם אותם על המזבח ובבוא האש של מעלה נקטרו ( רשב " ם ).

כג ויבא משה ואהרן אל אהל מועד ויצאו ויברכו את העם : אחר שעבד אהרן עבודתו נכנס משה עמו , כביכול להעמידו לפני המלך ולבקש מלפניו שירצהו או לשמוע אם הוא רצוי לפניו , ואז נתבשר היותו רצוי לפניו והורשה לברך העם , ואז יצאו ובירכו את העם , מיד נראה כבוד ה '.


תגובות