פירוש שד"ל על ויקרא פרק יג

קוד: שד"ל ויקרא יג בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: אלמונית

אל: מימון: אלמוני

ב והובא אל אהרן : וכן למטה ( י " ד ב ') והובא אל הכהן , אין הכוונה , שהאיש עצמו יובא אל הכהן , כי הכהן הוא ההולך אליו , אבל הכוונה , שיוגד הדבר אל הכהן , ע " ד ( שמות י " ח ט " ז ) כי יהיה להם דבר בא אלי , עד האלהים יבא דבר שניהם ( שם כ " ב ח ') וריב אלמנה לא יבא אליהם ( ישעיה א ' כ " ג ) ( יש " ב ).

ג וראה הכהן את הנגע בעור הבשר : לדעת אח " ם כאן מדבר בנגע שאינו לבן אלא ירקרק או אדמדם או מראה אחר , ולפיכך מראה הנגע עמוק מעור בשרו , וכן משמע בפסוק שאחר זה ואם בהרת לבנה היא וכו ' ועמוק אין מראה , ולפיכך נבוך בו רש " י וכתב לא ידעתי פירושו , וראיה לזה למטה ( י " ד ל " ז ) ירקרקות או אדמדמות ומראיהן שפל מן הקיר , כי לדעת אח " ם הלבן נראה כגבוה ושאר מראות נראין כעמוקים , וזה אמנם בכתם גרידא שאיננו מצוייר בדמות איזה גוף , אבל אם הכתם מצוייר באופן שנראה כגוף מה , אז תמיד ייראה לנו כאילו הוא גבוה , כי הדעת ממהרת לחשוב שהגוף ההוא נתון על השטח ההוא , ולפיכך מקום החמה נראה עמוק מן הצל , כי הצל הוא בצורת איזה גוף , ומיד הדעת שופטת שהגוף ההוא הוא למעלה מן הקרקע או מן הקיר , וכן האותיות נראות לנו כגופות העומדים על הנייר ; דעת אחרת ע ' בנתיבות השלום וי ' ש ' ריגיו .

ד והסגיר את הנגע : יצווה לאיש אשר בו הנגע שישב בביתו ואל ייגע בזולתו עד שיתברר , אם הוא טהור או טמא . ולדעת הרא " ש הכוונה לעשות רושם סביבות הנגע לסימן , כדי לראות אח " כ אם פשה או לא , לפי זה מילות שבעת ימים אינם מתיישבות יפה ( שש " ס ).

ה בעיניו : ע ' למטה פסוק ל " ז .

ו כהה : ל ' חולשה וחסרון כח ( רנ " ה וייזל ).

י הפכה : פועל עומד , כמו פסוק ג ' ושער בנגע הפך לבן , כלו הפך לבן פסוק י " ג , וטעמו השאת נהפכה , כלו ' שערה הפך ונעשה לבן , ע " ד ( ישעיה א ' ל ') כאלה נובלת עלה . מחית בשר חי : גוון בשר אדום , ואין הכוונה בריאות בשר בריא , כי בשר חולה הוא וצרעת נושנת היא . וכך הביא ראזנמילר כי בצרעת לפעמים העור לבן ותחתיו יצמח בשר אדום וספוגי .

יב עור הנגע : הגוף אשר בו הנגע ( רנ " ה וייזל ) ואולי האיש הנגוע נקרא נגע .

יג והנה כסתה הצרעת את כל בשרו : בסוף החולי הצרעת יוצאה לחוץ ומתפשטת בכל הגוף ובתוך עשרה או י " ב ימים הוא נרפא ( ראזנמילר ); וכן בעל הטורים כתב , כי כשהנגע מתפשט , אז אינו נכנס בעומק הבשר והוא סימן שקרוב להתרפאות , אבל כשאינו מתפשט בכל הגוף , אז אוכל ויורד תחתיו .

לב לא פשה הנתק : ולא אמר בעור , ופשיון זה הוא סתם , ואח " כ מתגלח , ואז רואים , אם יפשה בעור או לא יפשה בעור ( אח " ם ), וסיוע לזה פסוק ל " ו , כי קודם הגילוח אם לא פשה ואין בו שער צהוב , יסגרנו , ואחר הגילוח , אם פשה בעור , טמא הוא , ולא יבקר הכהן לשער הצהוב ולא יסגירנו לראות , אם יעלה בו שער צהוב , מאחר שהפשיון הוא בעור ( אח " מ ).

לז ואם בעיניו עמד הנתק : מכאן ראיה , כי בעיניו ענינו בשיעורו , לא במראהו . ואם בעיניו : שלא הלך לו הפשיון , אם שער שחור צמח בו , נרפא הנתק וטהור ( רנ " ה וייזל ).

לח בהרות בהרות : נ " ל ( נגד הטעמים ) כמו חמרים חמרים ( שמות ח ' י '). בארות בארות חמר ( בראשית י " ד י ').

מ מילות שער לבן שמחק רנ " ה וייזל ( למטה פסוק מ " ב ) ברש " י אינן ברע " ח ולא בחומש עם ג ' תרגומים ויניציאה שנ " א .

מה והצרוע אשר בו הנגע : אפי ' אין בו אלא נגע א ', וזה חילוק בין צרוע למצורע . וטמא טמא יקרא : והלא מחוץ למחנה מושבו ? מוהר " ר אברהם גריגו ז " ל אומר שהכוונה בשעה שהולך מביתו אל מחוץ למחנה , ונכון ; ולפיכך בגדיו יהיו פרומים כאבל , כי הוא מתרחק מחברת רעיו והולך לשבת בדד בבית כלא .

מה שתי : ל ' יסוד ( שתות ) שהוא העקר באריגה , ובו מערבים הערב .

נה אחרי הכבס : ע ' מה שכתבתי בישעיה ל " ד ו '. עונו : מראהו : ואיננו כמו עיניו . בקרחתו או בגבחתו : עי ' בראב " ע שהביא דברי ר ' סעדיה .

נח וסר מהם הנגע : יחדל ויפסוק כמו לא יסור שבט מיהודה ( בראשית מ " ט י ') וסר ממני כחי ( שופטים ט " ז י " ז ) לא תסור מעליו אולתו ( משלי כ " ז כ " ב ).


תגובות