פירוש שד"ל על ויקרא פרק יז

קוד: שד"ל ויקרא יז בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: אלמונית

אל: מימון: אלמוני

א אחר שהוקם המשכן התחיל לצוותם על עניני קדושה , שיהיו קדושים אחר שהאל השוכן בקרבם הוא קדוש , ע " כ הזהיר על המאכלות האסורים ועל הטומאות ועל העריות , וגם על ענינים שבין אדם לחבירו , כי הוא האוהב הצדק והחסד בין בני אדם , ואח " כ הזהיר על קדושת הכהנים ( בפ ' אמור ): ואמנם איסור החלב והדם , אעפ " י שהוא נוהג גם בחולין , אינו אלא דרך כבוד כלפי מעלה , כי החלב והדם היו להם גבוה , ואמנם נבחר הדם להיות קרב על המזבח כי בו הנפש , על כן יכפר על הנפש , והחלב אולי נבחר גם קודם מ תן תורה להיותו ניתך ועולה באש ומעלה עשן יותר מן הבשר והוא כעין קטורת . והנה הדם מלבד טעם זה יש בו ג " כ טעם אחר , כי שתייתו אכזריות ומקנה תכונה רעה בנפש , על כן הדם אסור גם בחיה שאינה קריבה על גבי המזבח , מה שאין כן החלב .

ג אשר ישחט שור או כשב : בחולין הכתוב מדבר כי במדבר נאסר להם בשר תאווה , וןכ דעת ר ' ישמעאל ( חולין ט " ז ע " ב ) והיא קרובה לפשט הכתוב ( רנ " ה וייזל ), ואח " כ בפסוק ח ' וט ' מדבר במוקדשין . תחילה אסר השחיטה בחוץ דרך כלל כדי שלא יבואו לזבוח לשעירים , ואח " כ אמר : אם אולי יאמר אדם : אני אעלה עולה או זבח לה ' בביתי , דעו כי איש איש אשר יעלה עולה או זבח ואל פתח וגו '.

ז חקת עולם : שלא יזבחו לשעירים .

ט לעשות אותו לה ': לא אמר להקריב קרבן לה ' כמו למעל הפסוק ד ', כי כאן כבר אמר אשר יעלה עולה או זבח .

יא כי הדם הוא בנפש יכפר : הוא יכפר בנפש , ע ' רש " י .

יג וכסהו בעפר : כדי שלא יניחוהו על הקרקע בשביל נפשות המתים שתבואנה לשתותו כמו שהיתה אמונת הגויים הקדמונים כנראה בהומירוס ; וראזנמילר אומר דרך כבוד לדם , לבלתי ישתוהו החיות . ולי נראה כדי שלא יישאר דם ויחשוב מי שרואה אותו שהוא דם בני אדם ושנשפך דם נקי בארץ ישראל שהיא קדושה ( שש " ם ).

יד דמו בנפשו הוא : הוא הדם שבגופו , נפשו כמו גופו ( הרנהיים ).

טז ונשאר עונו : אם יאכל קודש או יבוא למקדש או שלא יזהיר את הנוגעים בו ; ולדעת אח " ם השוהה בטומאתו נושא עונו .


תגובות