פירוש שד"ל על במדבר פרק ח

קוד: שד"ל במדבר ח בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: ליאת חומסקי

אל: מימון: אראל סגל

פרשת בהעלותך

פרק ח

] בהעלותך את הנרות וכו : היה מטה ראשי הפתילות של כל שבעת הנרות להאיר אל השלחן (רשב"ם).

[ז] פרשת הפרה כבר נאמרה וכבר נעשית הפרה אע"פ שנכתבה אח"כ (פרק י"ט ) כי עד פרק י"ט ועד בכלל נאמר בשנה השנית, ומפרק כ' והלאה נאמר בשנת הארבעים, כי כשציוה על שילוח הטמאים לנפש, הדעת נותנת שציוה ג"כ איך יטהרו, ולא נכתב שם שלא להפסיק הענין, וכשהשלים סיפורי השנה השנית, אז כתב חוקת הפרה. והטהרו : ירחצו במים, וכן והטהרו והחליפו שמלותיכם (ברא' ל"ה ב ) ואם כראב"ע ורמבמ"ן היל"ל וטהרו בטי"ת קמוצה ובצירי תחת הה"א, מלבד כי לא נשלמה טהרתם במה שכתוב בפסוק זה.

] וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלוים : אולי סמכו ראשי העדה את ידיהם על ראש ראשי הלוים.

[יא] והניף אהרן...תנופה : הוליך אותם סביב למזבח, עיין ויקרא י"ד י"ב .

[ טז ] נתונים נתונים : ע' למעלה ג' ט'.

[ יט ] "בני ישראל" חמש פעמים שלא נטעה באהרן ובניו.

[כד] מבן חמש ועשרים : יבוא לסייע וללמוד (רמב"ן).

תגובות