פירוש שד"ל על במדבר פרק ט

קוד: שד"ל במדבר ט בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: ליאת חומסקי

אל: מימון: אראל סגל

פרק ט

[ג] בין הערבים : כמו (שמות ט"ז י"ב ) בין הערבים תאכלו בשר, ויהי בערב ותעל השלו (שם שם י"ג ) "וערבים" רמז לשני ערבים, ערב של שקיעת החמה, וערב של ביאת הלילה והכוכבים.

[יג] ובדרך לא היה : שלא היה טמא וגם לא היה בדרך, אז אם לא יעשה פסח, ייכרת. וראב"ע אגב שיטפיה לא דק, ופירש: ובדרך או בדרך. והמבאר הבין כי זה שיבוש גדול ונדחק ליישב דבריו ואמר שכוונתו ללמדנו קריאת וי"ו שורק בראש תבה (!!), והמעמר ראה והבין כי הבל המה הדברים הללו של המבאר, והתמיה עליו ופירש דברי ראב"ע על אמיתתם ולא ראה השיבוש היוצא מהם ולא הבין מה זה ועל מה זה נדחק המבאר לפרש כך.

[ יד] ועשה פסח : לא שיעשהו אם ירצה, כמו שנראה מתרגום רמבמ"ן, אלא כמו שפירש רש"י. ועשה פסח לה': אין ספק שאין פירושו אלא כפירוש רש"י , כשיתגייר גר יבוא זמן לעשות פסח ויעשה פסח, צריך שיעשהו ככל חוקותיו וככל משפטיו (אע"פ שלא יצא ממצרים לא הוא ולא אבותיו), וזה בין לענין פסח ראשון בין לענין פסח שני. ומילות "וירצה לעשות הפסח" שכתב המבאר אינן נכונות.

[טו] את המשכן לאהל העדות : ולא המשכן כולו, אלא אותו חלק מהמשכן ששם אוהל העדות, כמו למטה י"א י': איש לפתח אהלו. יהיה על המשכן: כתב רש" י כמו הווה על המשכן, כוונתו כי פירוש "יהיה" לא היה כך פעם אחד בלבד, אך הוא ענין שהיה הווה תמיד בכול יום, והמעמר כתב כי הנוסחא הנכונה "כמו היה" ואין זו הגהה, אלא שיבוש.

[כא] ויש אשר יהיה הענן מערב עד בקר : אע"פ שבערב היה על המשכן כמראה אש עד בוקר, מכל מקום תמיד היה שם ענן, אלא שבלילה היה בתוכו כמראה אש.

תגובות