פירוש שד"ל על במדבר פרק לד

קוד: שד"ל במדבר לד בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: ליאת חומסקי

אל: מימון: אראל סגל

פרק לד

[ד]צנה: הוא מדבר צין. עיין יהושע ט"ו.

[ה] נחלה מצרים : איננו נילוס.

[ו]תתאו : לשון תו ואין זה הור ההר שמת בו אהרן, ועיין נתיבות השלום.

[יז] כל נשיא יעלה הגורל בשביל שבטו, וכמו שכתב רש"י: כל נשיא אופוטרופוס לשבטו.

[יט] הנשיאים שבפרשת במדבר ונשוא כבר מתו ואלו נבחרו תחתם; רק השלושה הראשונים לא היו נשיאים, כי כל שבט היה בוחר נשיאו והקב"ה רצה לתת כבוד לכלב אעפ"י שלא היה נשיא, גם בחר בשמואל בן עמיהוד ובאלידד בן כסלון אע"פ שלא היו נשיאים; ואולי שנים אלה היו ידועים ואהובים לכלב, ואולי כלב לא היה מקבל הפקודה הזאת, אם לא היה יודע ומכיר את חבריו, שהיו גם הם אנשים צדיקים, כדי שלא יצטרך להיות במריבה עמהם כמו שאירע לו עם המרגלים. ואולי מפני שהיו שלושת האנשים האלה מכירים ואוהבים זה את זה נמשך ששבט יהודה נתן מארצו לשבט שמעון (יהושע י"ט ט) (ד' אדר תרכ"ה).

[כט] לנחל : כאן הוא פיעל, והוא לחלק בין אנשי השבט החלק אשר יצא בגורל.

תגובות