פירוש שד"ל על דברים פרק ה

קוד: שד"ל דברים ה בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: אלמונית

אל: מימון: אלמוני

[ ג ] אלה פה: הפ " א צריכה דגש מדין אתי מרחיק.

[ ה ] לאמר: חוזר ל " פנים בפנים דבר ה '".

[ ו ] על חלופי הדיברות ע ' " בכורי העתים " תקפ " ח ע ' 88.

[ יב ] שמור את יום השבת לקדשו: ענינו כמו ( שמות כ ' ה ') זכור את יום השבת, וכמוהו שמור את חדש האביב ועשית פסח ( למטה ט " ז א '), תן לבך מתי יבוא יום השבת ומתי יהיה חודש האביב. בכוונה לקדש את השבת ולעשות הפסח; ואין ענין שמור את יום השבת כענין שומר שבת מחללו ( ישעיה נ " ו ב ') שענינו המנוחה והימנע מעשות מלאכה.

[ יט ] ולא יסף: מליצה, כמו ( במדבר י " א כ " ה) ויתנבאו ולא יספו, התנבאו באופן נפלא שלא היה כמוהו, וקרובים לזה דברי רשב " ם.

[ כא ] כי ידבר אלקים וגו ': ראינו אפשרות הנבואה וראינו שאדם יכול לקבל הדיבור האלקי ולהתקיים בחיים, ועכ " ז היו יראים שתאכלם האש הגדולה ההיא, לא שהדיבור האלקי ימיתם, אבל האש שנגלה בו בפעם ההיא ( מוהר " ר קנטוני).


תגובות