פירוש שד"ל על דברים פרק יא

קוד: שד"ל דברים יא בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: אלמונית

אל: מימון: אלמוני

[ יא ] ארץ הרים ובקעות: הארץ הזאת מקבלת המים מן המטר ולא מן הנהר כארץ מצרים, ואפילו היה בה איזה נהר כנילוס, לא היה מועיל, כי היא ארץ הרים ובקעות ולא יוכל הנהר לעלות ולהשקות את ההר ( תלמידי מוהר " ר אברהם חי מיינסטער), והנה היא צריכה להשגחת ה ' שימטיר עליה בזמן הראוי, וכמו שפירשו רשב " ם וראב " ע והמבאר.

[ טז ] פן יפתח לבבכם: יפתח מאליו, וכן תירגם אנקלוס: יטעה, שורש פתה קרוב לשורש פתח ונקרא פתי מי שהוא פתוח לקבל כל מה ששומע ורואה, בלי בחינה, ככתוב ( משלי י " ד ט " ו) פתי יאמין לכל דבר.


פרשת ראה

[ כה ] רש " י: פחדכם על הקרובים וכו '.

[ כט ] ונתת את הברכה על הר גריזים: הנ תינה היא בדיבור, וכמו ( ויקרא ט " ז כ " א) ונתן אותם עלראש השעיר ( כדברי הרמב " ן); והנה לא היו לא הלויים ולא השבטים על שני ההרים, ככתוב ביהושע ( ח ' ל " ג) חציו אל מול הר גריזים וגו ' והנה היה ה ארון והלויים באמצע, וששה שבטים מזה לצד הר גריזים, וששה מזה לצד הר עיבל, פנו הלויים לצד הר גריזים ואמרו: והיה אם שמוע תשמע, והפכו לצד עיבל ואמרו: והיה אם לא תשמע, והנה בדיבורם נתנו הברכה על הר גריזים והקללה על הר עיבל. ודע כי הר גריזים הוא מקום מרעה טוב ושדות ופרדסים, והר עיבל הוא סלע קשה ובלתי מצמיח, והנה בכל עת שיראו אותם, יזכרו הברכה והקללה.

[ ל ] אחרי דרך מבוא השמש: שתלכו אחרי דרך מערב ותמצאום ( ראב " ע), ומילת אחרי היא סמוכה, אבל אינה סמוכה למילת דרך לבדה. אבל היא סמוכה לשלוש תיבות: דרך מבוא השמש, לפיכך מילת מבוא שהיא סמוכה למילה אחת היא בטעם מ שרת כמו ( ויקרא כ " ח ח ') שבתות השנים, ומילת דרך שאינה סמוכה למילת מבוא, אלא לשתי תבות מבוא השמש, הוצרכה להיות בטעם מפסיק ( יתיב), כמו שבע שתות השנים, ומילת אחרי שאינה סמוכה למילת דרך לבדה. אלא לשלוש תיבות: דרך מבוא השמש, הוצרכה למפסיק יותר, והוא פשטא ( כידוע כי שני מפסיקין רצופים, הראשון מפסיק יותר, וידוע כי היחיד כוחו ככוח הפשטא), כמו ימי שבע שבתות השנים. ורש " י נכשל בהבנת כוחם של טעמי המקרא הזה, כי משפטי הטעמים לא היו ידועים יפה בימיו, ויש לתמוה על הרמבמ " ן שהיה מבין בפסוקי הטעמים, ואעפ " כ תירגם כפירש " י, ואחריו המבאר העתיק דברי רש " י ככתבם ולא העיר עליהם דבר, וכבר פירשתי הענין הזה ב " בכורי העתים " תקפ " ט עמוד צ " ו. מול הגלגל: איננו המקום שנקרא כן בימי יהושע, כי הוא היה סמוך לירדן וסמוך ליריחו, ושם נימולו בתחילת כניסתם לארץ ( יהושע ה '), אבל גלגל זה הוא סמוך לעיר שכם ורחוק הרבה מיריחו. ורש " י פירש מול הגלגל, רחוק מן הגלגל, אך אין זה במשמעות מילת מול.

תגובות