פירוש שד"ל על דברים פרק יט

קוד: שד"ל דברים יט בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: אלמונית

אל: מימון: אלמוני

[ יב ] ושלחו זקני עירו: מכאן שאין רשות לגואל הדם להוציא את הרוצח בזדון מערי מקלט או להמיתו שם. כדעת רש " י על בפגעו בו ( במדבר ל " ה י " ט); גם יש ללמוד מכאן שדנין את האדם שלא בפניו, כי לא אמר: ולקחו אותו ושפטו אותו: ומכל מקום לאימות הרוצח עד עמדו לפני העדה למשפט ( שם שם י " ב) כלומר שאין גומרין דינו אלא בפניו אחר שמיעת טענותיו. אבל תחילה מקבלים העדים, ואם יש ממש בדבריהם מביאין האיש לבית דין ושמעין דבריו. וכן למעלה ( י " ז ד ') ודרשת היטב, ואח " כ והוצאת את האיש אל שעריך, תירגם אנקלוס: לתרע בית דינך.

[ טז ] כי יקום עד חמס באיש: והנה עד שקר העד, אולי מדין תורה היו מקבלין עד אחד וכותבים דבריו וממתינים, אם יבוא עד שני ויצטרפו לעדות. גם נראה שעד שקר היה נענש גם אם לא בא עד אחר להצטרף עמו ( תלמידי מוהר " ר הל ברוך קנטוני).

[ יט ] ובערת הרע מקרבך: אין זו מיתה, כי לא כל עד זומם יומת, אך ענינו תבער החטאת בהענישך החוטא, שאם לא כן תהיה החטאת בישראל וכולם יהיו נענשים עליה, וזה בנין אב לכל " ובערת הרע ", שענינו העון, וכן ( פסוק י " ג) ובערת דם הנקי, הוא ראיה שהעון הוא המתבער. ותלמידי יוסף שבתי באזיבי מוסיף ראיה ממה שכתוב למטה ( כ " ב כ " א) וסקלוה אנשי עירה ובערת הרע, שהיה לו לומר ובערת הרעה, וכן ( כ " ב כ " ב) ומתו גם שניהם ובערת הרע, היה לו לומר הרעים, וכן ( כ " ב כ " ד) והוצאתם את שניהם ובערת הרע מקרבך. ובערת הרע: מילת הרע כשאין לפניה שם דבר היא לפעמים שם התואר לאיש כמו ( תהלים ה ' ה ') לא יגורך רע, ולפעמים ענינה דבר רע ונופלת על כל צרה ונזק, כמו ( בראשית מ " ט ט " ז) הגואל אותי מכל רע, וכל כל עון, כמו ( תהלים ל " ד ט " ו) סור מרע ועשה טוב. והנה אנקלוס ורמבמ " ן פירשו ובערת הרע האיש הרע ( עביד דביש). אך המקרא שלפנינו מבטל פירושם, כי לא כל עד זומם יומת, אך ייעשה לו כאשר זמם לעשות לאחיו, בלי שיהיה מבוער מן העולם, לפיכך צריך לפרש: מתבער.


תגובות