פרשות השבוע בנביאים אחרונים - ישעיהו וירמיהו

קוד: פרשות השבוע בנביאים אחרונים - ישעיהו וירמיהו בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת:

אל:

הערות כלליות:

הערה

פרק

ספר

שם הפרשה בנביא

הפרשה בתורה

תוכחה על פגיעה בחלשים שמלווה בהקרבת קרבנות

א

ישעיהו

ישעיהו

בראשית

בתחילת הפרק יש כותרת חדשה; כל הפרקים ב-ד מדברים על כבוד וגאווה - כבוד ה' בעתיד, ותוכחה למתגאים בהווה

ב

בראש ההרים

נח

משל הכרם; תוכחה לעשירי ישראל; ישעיהו רואה את ה' בהיכל

ה

לכרמו

לך לך

נבואה לאחז מלך יהודה, על הצלת יהודה מיד רצין מלך ארם ופקח מלך ישראל

ז

בימי אחז

וירא

תוכחות למלכות שומרון (שכולן מסתיימות ב"בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה");
תוכחה למלך אשור על גאוותו;
נבואות על הצלת ירושלים מיד מלך אשור ועל המלך הצדיק שימלוך עליה בעתיד

ט7

דבר שלח

חיי שרה

נבואות פורענות על בבל ועל פלשת

יג

משא בבל

תולדות

נבואות פורענות על מואב, דמשק, כוש, מצרים

טו

משא מואב

ויצא

משא מדבר ים; משא בערב; משא גיא חזיון; משא צור

כא

מדבר ים

וישלח

נבואה על רעידת אדמה כלל עולמית, ושירי תהילה לה' על הצלת ישראל מאסון זה

כד

בוקק

וישב

תוכחות למנהיגים השיכורים באפרים וביהודה

כח

הלומי יין

מקץ

תוכחות למנהיגים ההולכים לרדת מצרימה; נבואה על המלך הצדיק שימלוך בעתיד

ל

עצה

ויגש

קריאה לנשים לקונן על החורבן; נבואה על ישועת ירושלים; נבואת פורענות על אדום; נבואה על קיבוץ גלויות בעתיד

לב9

נשים שאננות

ויחי

בפרקים לו-לט מסופר על קשריו של ישעיהו עם חזקיהו מלך יהודה

לו

למלך חזקיהו

שמות

נבואות נחמה לעתיד

מ

נחמו

וארא

כאן נזכר בפעם הראשונה "עבדי"

מב

עבדי

בא

דברי לעג על העבודה הזרה; נבואת הצלחה לכורש מלך פרס

מד6

מלך ישראל

בשלח

נבואת פורענות לבבל; תוכחה לבני-ישראל שאינם מאמינים; קריאה לצאת מבבל

מז

בת בבל

יתרו

הנביא נשלח לפרסם את שם ה' בגויים הרחוקים

מט

שמעו איים

משפטים

עוד נבואות לעמים רחוקים; נבואת עבד ה'

נא4

לאור עמים

תרומה

נבואות על קיבוץ גלויות; קריאה לתשובה

נד

רוני עקרה

תצוה

הצדיקים אובדים בגלל חטאי ישראל; קריאה לתשובה

נו9

חיתו שדי

כי תשא

ס

קומי אורי

ויקהל

שבח על חסדי ה' בעבר ותפילה על חזרת חסדי ה' בעתיד; תשובת ה' לתפילה

סג7

חסדי ה'

פקודי

הקדשת ירמיהו לנביאות, תוכחה על התדרדרותה החומרית והרוחנית של יהודה וירושלים

א

ירמיהו

ירמיהו

ויקרא

נבואה אל שבטי הצפון שיצאו לגלות; אזהרה מפני המלחמה שעומדת לבוא על ירושלים

ג6

משובה ישראל

צו

ירמיהו מחפש צדיקים בירושלים, ולא מוצא

ה

שוטטו

שמיני

אזהרה על חורבן בית המקדש

ז

בשער בית ה'

תזריע

קינות אישיות של ירמיהו על גורל יהודה

ח13

אסוף אסיפם

מצורע

נבואות נגד תרבות הגויים

ט22

אל יתהלל

אחרי

תוכחה על שמירת הברית עם ה', נבואת פורענות לאנשי ענתות שרצו להרוג את ירמיהו

יא

דברי הברית

קדושים

אזור הפשתים הנדבק לגוף - כמשל לדבקות בין ה' לישראל בעבר

יג

אזור פשתים

אמור

תפילה של ירמיהו בנושא הבצורת ותשובת ה' לתפילה זו; תלונות של ירמיהו על הבדלתו מחברת בני ישראל

יד

דברי הבצרות

בהר

ה' אוסר על ירמיהו לקחת אשה; תוכחות על בטחון בה' ועל שמירת השבת

טז

לא תקח

בחוקותי

משל החומר ביד היוצר, נסיונות התנקשות בירמיהו

יח

בית היוצר

במדבר

משל בקבוק החרס, נבואה על פשחור בן אמר, ותלונות של ירמיהו על חייו הקשים

יט

בקבוק

נשא

צדקיהו שולח אל ירמיהו לדרוש את ה'; ירמיהו מנבא על כישלון מלחמתו של צדקיהו נגד הכשדים, על שאר מלכי יהודה, על שאר המנהיגים הרעים, ועל המלך הצדיק שימלוך בעתיד.

כא

דרוש נא

בהעלותך

תוכחה לנביאי השקר; משל דודי התאנים.

כג9

לנביאים

שלח

נבואת "כוס היין החמה" שתעבור על כל העמים

כה

עם יהודה

קורח

ירמיהו מועמד לדין על נבואתו שבית המקדש ייחרב

כו

בחצר בית ה'

חוקת

הויכוח בין ירמיהו לבין חנניה בן עזור

כז

מוסרות ומוטות

בלק

דברי הספר אשׁר שׁלח ירמיה הנביא מירושׁלם אל-יתר זקני הגולה...

כט

דברי הספר

פינחס

נבואות הנחמה והגאולה, שנכתבו כדי שיישמרו בזמן הגלות.

ל

כתוב לך

מטות

ירמיהו עצור בחצר המטרה, וה' מצווה עליו לגאול קרקע מבן דודו.

לב

בחצר המטרה

מסעי

נבואה שניה בחצר המטרה - על חורבן ירושלים ועל גאולתה

לג

גדולות ובצורות

דברים

נבואות על: כשלון מרד צדקיהו, שחרור העבדים, בני יהונדב בן רכב

לד

נלחמים

ואתחנן

שריפת ספרי ירמיהו

לו

מגילת ספר

עקב

האירועים שקרו בימי צדקיהו מלך יהודה, עד החורבן

לז

צדקיהו

ראה

האירועים שקרו אחרי החורבן - שחרור ירמיהו ע"י נבוזראדן הבבלי, מינוי גדליהו בן אחיקם לנציב ביהודה, רציחתו ע"י ישמעאל בן נתניה בחודש השביעי, ובריחת שארית הפליטה למצרים.

מ

נבוזראדן

שופטים

תוכחות ליהודים שברחו למצרים בניגוד לדבר ה', ויכוח בין ירמיהו לבין עובדי מלכת-השמים; נבואה ישנה לברוך בן נריה

מד

בארץ מצרים

כי תצא

שתי נבואות פורענות על מצרים

מו

על הגויים

כי תבוא

נבואות פורענות על פלשתים ועל מואב

מז

אל פלשתים

נצבים

נבואות פורענות על עמון, אדום, דמשק, קדר, עילם.

מט

לבני עמון

וילך

נבואות פורענות על בבל

נ

אל בבל

האזינו

תיאור החורבן בימי צדקיהו מלך יהודה, ונשיאת ראשו של יהויכין בבבל

נב

בן עשרים ואחת

הברכה


תגובות