3 מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ

קוד: 3 מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: אראל

אל:

תלמוד בבלי (סנהדרין כ:) נאמר: " רבי יהודה אומר: ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירה ". מדוע ר' יהודה לא הזכיר מצוות אחרות שנצטוו בהן עם הכניסה לארץ, כמו למשל מצוות היובל, שגם היא מצווה המוטלת על הציבור?

מעיון בתולדות עם ישראל, נראה שכל שלוש המצוות שנזכרו בדברי ר' יהודה, התקיימו רק לאחר אישור של נביא:

לכן, ייתכן שר' יהודה התכוון שהמצוות הללו הן מצוות עקרוניות, שבני-ישראל צריכים להיות מוכנים לקיים אותן בבוא הזמן, אך הזמן המדוייק ייקבע ע"י ה'.

יותר מזה, ייתכן שאלו מצוות שאסור לקיים באופן עצמאי, אלא רק לאחר שמקבלים אישור:

תגובות