ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעי

קוד: ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעי בתנ"ך

סוג: לא_גמור

מאת: סיגל

אל: כפית ה'תשס"א תשרי – שאלה בלבד

לא המדרש הוא העיקר / מדרש למחשבה מאת סיגל הלברשטם

"הלומד מחברו פרק אחד או הלכה אחת... אפילו אות אחת- צריך לנהוג בו בכבוד, שכן מצינו בדוד מלך ישראל, שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד, וקראו רבו, אלופו ומיודעו, שנאמר "ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעי" (תהלים נ"ה/ יד)...."

פרקי אבות ו' ג.

"שני דברים מאן נינהו (מה הם)?

אמר לו: 'דוד, למה אתה יושב לבדך ועוסק בתורה, אין דברי תורה מתקימין אלא בחברים',

ודבר שני אמר לו: 'כשתלך להתפלל, רוץ, כאדם ההולך אחר המלך'" כלה רבתי ח'

ולשאלות-

מה הקשר בן המדרש לפשט?

מתי אנו רואים בפסוקים שאחיתופל לימד את דוד?

מתי דוד התייחס אליו בכבוד?

מה קורה כאן בכלל?

תגובות