ארבעה שומרים בתורה ובהלכה

קוד: ארבעה שומרים בתורה ובהלכה בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: אראל

אל:

פרשת השומרים שבתורה (הנמצאת בפרשת משפטים) מחולקת לשלושה חלקים המתחילים במילה "כי":

פשט / ע"פ רשב"ם

על-פי הפשט, ההבדל בין שומר א לשומר ב הוא בסוג הרכוש שנמסר לשמירה:
החלק הקודם של פרשת משפטים, העוסק בדיני נזקים, מסודר לפי סוג החפץ הנפגע - נזקים לאדם חמורים יותר מאשר נזקים לבהמה, והם חמורים יותר מנזקים לדומם (ראו פרשת משפטים - מגילת זכויות האדם / הרב אלחנן סמט). לפי זה, מסתבר שגם פרשת השומרים מסודרת לפי סוג החפץ הנפגע - שמירה על בהמות דורשת אחריות רבה יותר משמירה על חפצים דוממים.

גם מלשון הפסוקים נראה שהפסוקים מחייבים את השומר לאחריות רבה יותר לגבי בהמות:

על-פי הפשט, בשני המקרים א ו-ב מדובר על שומר חינם, כי: מקרה ג הוא הפוך ממקרים א ו-ב: במקרים א ו-ב היוזמה היא של בעל החפץ: "כי יתן איש אל רעהו", ובמקרה ג היוזמה היא של השואל: "כי ישאל איש מעם רעהו"; הוא מבקש ומקבל את החפץ מבעליו, ולכן אחריותו היא גדולה יותר.

בסוף הפרשה (סוף פסוק 14) נאמר "אם שכיר הוא - בא בשכרו", משפט שאפשר לפרש אותו על כל המקרים המנויים בפרשתנו - אם בין אם השומר מקבל שכר תמורת שמירתו ובין אם השואל משלם שכר תמורת החפץ, הרי הוא " בא בשכרו", הוא בא בשביל שכרו ולא עושה טובה לאף אחד, ולכן הדינים הם שונים (פירוט). ממה שכתוב כאן, ושני הצדדים לעיסקה צריכים להסכים עליהם במשא ומתן ביניהם; התורה לא מתערבת בעסקאות ממוניות שאנשים עושים ביניהם אלא רק קובעת את כללי ההגינות הבסיסיים במקרה שאין שכר.

מדרש הלכה

חז"ל פירשו, שרק פרשיה א מדברת על שומר חינם, ואילו פרשיה ב מדברת על שומר שכר; לדבריהם, אדם ששומר על בהמה בחינם פטור במקרה שהבהמה נגנבה, כמו אדם ששומר על כלים בחינם; אין הבדל בין שומר בהמה לבין שומר כלים. המפרשים (רמב"ן, אברבנאל, תורה תמימה, רש"ר הירש)הסבירו, שההבחנה בין כלים לבין בהמות היא רק על-דרך של "דיבר הכתוב בהווה", כי:
יש מפרשים שהביאו ראיה לדברי חז"ל מכך שבפסוק 8, בסוף הקטע העוסק, ע"פ הפשט, בשמירה על חפצים דוממים, נאמר "על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על שלמה..." ומכאן שהדין כולל גם בהמות וגם חפצים דוממים;
ועוד, לא ברור לי:

תגובות