חג מתן תורה הוא חג הקציר?

קוד: חג מתן תורה הוא חג הקציר? בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: אראל

אל:

בעוד יומיים נחגוג את היום ה-6 בחודש ה-3 (ו בסיון). לפי דברי חז"ל, ביום זה קרו שני דברים שונים לחלוטין:

אולם, בתורה אין כל זכר לכך שהאירועים הללו קשורים זה לזה! מעמד הר סיני מקושר לחודש מסויים - החודש השלישי, בעוד שחג הקציר לא מקושר לחודש כלשהו אלא רק לספירה של שבעה שבועות מתחילת הקציר (ראו לאן נעלם חג הקציר / יצחק דבירה, בלוג תפוז).

התמיהה מתחזקת כאשר קוראים בספר היובלות - ספר המתאר בפירוט תאריכים של אירועים שונים הנזכרים בתורה. לפי ספר זה:

התאריך של ספר היובלים שונה מהתאריך של חז"ל, גם בחישוב של זמן מתן תורתנו, וגם בחישוב של חג ביכורי הקציר, אבל הם מסכימים ששני האירועים הללו חלים בדיוק באותו תאריך. זאת, למרות שבתורה לא נזכר כלל שיש קשר ביניהם!

"דיונם של חז"ל לגבי התאריך שבו ניתנה תורה מצוי בסוגיה במסכת שבת (פו ע"ב - פח ע"א), ונאמרו בו שתי דעות: לדעת חכמים בו' בסיוון, ולדעת ר' יוסי בז' בו. בסוגיה זו לא נידונה השאלה בשום זיקה לחג השבועות. מאידך, דיונם של חז"ל במועדו של חג השבועות נעשה במסכת מנחות (סה ע"א - סו ע"א), ושם נקבעה תחולתו ביום החמישים לאחר מחרת יום טוב ראשון של פסח (דהיינו ה, ו או ז בסיוון). בסוגיה זו לא נידונה השאלה בשום זיקה ליום מתן תורה. אולם ראה זה פלא: צירוף מסקנותיהם של שני הדיונים הללו מקרב את חג השבועות לתאריך יום מתן תורה עד כדי זיהוי גמור או מרחק של יום-יומיים....פילון ויוסף בן מתתיהו, שחיו בסוף ימי בית שני, אינם יודעים כלל על קשר בין חג השבועות לבין מתן תורה. וכבר הזכרנו כי הסוגיה העוסקת בזמן מתן תורה אינה קושרת זאת בחג השבועות, ואילו הסוגיה העוסקת בזמנו של חג השבועות אינה קושרת זאת לשאלת זמן מתן תורה. לכך יש להוסיף עוד שקריאת התורה בחג השבועות על פי המשנה (מגילה ל ע"ב) אינה קושרת רגל זה למתן תורה והדבר כן רק בברייתא (המובאת שם לא ע"א ומקבילה בתוספתא)." (הרב אלחנן סמט על פרשת אמור)

מניין הגיעו למסקנה ששני החגים הללו הם למעשה אותו חג? ואם זה אותו חג - מדוע הקשר ביניהם לא נזכר בתורה?

מקורות ופירושים נוספים


תגובות