ארצות

קוד: ארצות בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

[ע"פ "הבדלה בין פסוקים דומים", מאת עמוס עזריה ממושב בית-גמליאל]

בכמה פסוקים שבהם אנשים מדברים על "ארץ" כלשהי אפשר להבדיל בין הפסוקים הדומים אם שמים לב לפרטים שמראים לנו לאיזו ארץ הכוונה.

לפניך

בכמה מקומות מסופר על אדם שהציע לאדם אחר להתיישב בארץ:

 • "הלא כל הארץ לפניך" (בראשית יג 9) - אברהם ללוט -
  • "הלא" פירושו: הרי. 'הרי כל הארץ שלנו היא', אין כאן נתינה.
  • "הארץ" זו ארץ ישראל.
 • "הנה ארצי לפניך" - אבימלך לאברהם - ארץ פלשתים שיכת לו לכן הוא אומר "ארצי" (בראשית כ 15).
 • "ראה כל הארץ לפניך" (ירמיהו מ 4) - נבוזראדן לירמיהו -
  • רק אחרי שהורידו מירמיהו את האזיקים הוא יכול לראות.
  • "הארץ" זו ארץ ישראל.

שלחני

בשני מקומות אדם מבקש לעזוב את מארחו ולחזור לארצו:

 • "שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי" - יעקב ללבן - לא רק שזו הארץ שלי אלא גם המקום בו אני צריך להיות, ארץ ישראל (בראשית ל 25).
 • "שלחני ואלך אל ארצי" - הדד לפרעה - זו סה"כ ארץ רגילה ככל הארצות. ראיה: פרעה עונה לו "ומה אתה חסר עמדי והנך מבקש ללכת אל ארצך" (מלכים א יא 21)

יפקוד

יעקב ויוסף, לפני פטירתם במצרים, מבטיחים לבני יעקב שיחזרו לישראל:

 • "ויהיה אלקים עמכם והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם " - יעקב ליוסף - פשוט שיוסף לא יגיד אל ארץ אבותיכם (אבותיכם ולא אבותי?!) (בראשית מח 21)
 • "ואלקים פקד יפקוד אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ וגו'" - יוסף לאחיו - לקראת סוף ימי יוסף ארץ מצרים כבר נמאסה בעיניו לכן "מן הארץ הזאת", לשון מיאוס (בראשית נ 24)

תגובות