השיב - הגיד

קוד: השיב - הגיד בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור

בהר סיני, הציע ה' לבני-ישראל לכרות עמו ברית (שמות יט5-6): "...ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי--והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים, וגוי קדוש..."; ובני ישראל הסכימו ואמרו (יט8) "כל אשר דיבר ה' נעשה", ואז:

כדי לענות לשאלה, נעבור לתקופה אחרת, כמעט 1000 שנים מאוחר יותר - תקופת יאשיהו מלך יהודה (מל"ב כב3-10). יאשיהו שלח את שפן הסופר לבצע "שיפוצים" בבית המקדש, וכך אמר לו (מל"ב כב4-10, דה"ב לד 16-18): "עלה אל חלקיהו הכוהן הגדול, ויתם את הכסף המובא בית ה' - אשר אספו שומרי הסף מאת העם. וייתנוהו על יד עושי המלאכה, המופקדים בית ה'; וייתנו אותו לעושי המלאכה אשר בבית ה', לחזק בדק הבית. לחרשים ולבונים ולגודרים; ולקנות עצים ואבני מחצב לחזק את הבית".

חלקיהו ביצע את המשימה, ותוך כדי השיפוצים מצא בבית המקדש ספר תורה עתיק, והביא אותו אל שפן.

שפן דיווח למלך דיווח כפול:

בדיווח הראשון שפן השיב את המלך דבר, וסיפר לו על ביצוע המשימה שאליה נשלח - להתיך את הכסף ולתתו לפועלים; בדיווח השני שפן הגיד למלך את החדשות שגילה במפתיע, מעבר למשימה שאליה נשלח - הספר העתיק שהתגלה במקדש.

מכאן, שהפועל "השיב" מתייחס לתשובה צפויה, על שאלה או משימה שניתנה קודם לכן; והפועל "הגיד" מתייחס לחדשות לא-צפויות.

כעת נחזור לפרשת הר סיני: בפסוק 8, כאשר משה השיב את דברי העם אל ה', הוא פשוט הביא אל ה' את התשובה להצעה שה' הציע להם קודם לכן - הוא אמר לה' שבני-ישראל מסכימים לשמור את בריתו. ובפסוק 9, כאשר משה הגיד את דברי העם אל ה', הוא אמר דבר חדש, מעבר לשליחות המקורית.

מה הן ה"חדשות" שהביא משה אל ה'? הדברים לא כתובים בפירוש, כי העם לא אמר זאת בפירוש למשה, אלא משה מדעתו הגיע למסקנה שהעם היה רוצה להגיד אותם. ניתן ללמוד את תוכן הדברים מהשוואה בין דברי ה' לפניהם ואחריהם:

התוכנית המקורית של ה' היתה, לדבר עם משה בענן כך שהעם רק ישמע את הדברים, אך לאחר שמשה הגיד לה' את דברי העם - ה' שינה את התכנית והחליט שיירד על הר סיני לעיני כל העם, כך שהעם יוכל גם לראות אותו.

מכאן אפשר אולי להסיק, שהדברים החדשים שמשה אמר לה' היו משהו בסגנון "כמו שאני מכיר את עם-ישראל, הם לא יסתפקו בשמיעה, הם ירצו גם לראות מי מדבר אליהם", וכדברי רש"י שם - "רצוננו לראות את מלכנו! ".

תגובות