הרע בעיני ה'

קוד: הרע בעיני ה' בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 5

בכמה מקומות בתנ"ך מסופר שבנ"י עשו את הרע בעיני ה'. כמעט כולם מופיעים בספר שופטים:

מקור

פסוק

בפתיחה לספר שופטים (שופ' ב 11)

ויעשו בנ"י את הרע בעיני ה', ויעבדו את הבעלים

לפני השעבוד לכושן רשעתיים (שופ' ג 7)

ויעשו בנ"י את הרע בעיני ה', וישכחו את ה'..., ויעבדו את הבעלים ואת האשרות

לפני השעבוד לעגלון (שופ' ג 12)

ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה’

לפני השעבוד ליבין מלך כנען (שופ' ד 1)

ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה’

לפני השעבוד למדין (שופ' ו 1)

ויעשו בני ישראל הרע בעיני ה’

לפני השעבוד לעמון (שופ' י 6)

ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה’, ויעבדו את הבעלים ואת העשתרות ואת אלהי ארם ואת אלוהי צידון ואת אלוהי מואב ואת אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלשתים; ויעזבו את ה’ ולא עבדוהו.

לפני השעבוד לפלשתים (שופ' יג 1)

ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה’

בפתיחה השניה לספר שופטים (ב 11) כתוב באופן כללי "ויעשו בנ"י את הרע בעיני ה'". גם בגוף הספר, כשבנ"י בפעם הראשונה עושים את הרע בעיני ה' (לפני השעבוד לכושן רשעתיים) כתוב באופן כללי "ויעשו בנ"י את הרע בעיני ה'". ובשאר המקומות כתוב כמעט תמיד "ויוסיפו בנ"י לעשות הרע בעיני ה'", וזה הגיוני.

אבל יש מקום אחד יוצא דופן: לפני השעבוד למדין (שופ' ו) כתוב "ויעשו בנ"י הרע בעיני ה'" – ולא כתוב "ויוסיפו". מה ההגיון בזה?

לפי פירוש רש"י, שירת-דבורה (בפרק ה) מסמלת סיום של תקופה. בזכות השירה הזאת מחל הקב"ה לבנ"י על כל עוונותיהם, ופתח עבורם 'דף חדש'. ולכן בפעם הבאה שהם חטאו זה נחשב ל"התחלה חדשה" ולא לתוספת על החטאים הקודמים.

דרך אגב: יש רק מקום אחד מחוץ לספר שופטים שבו מסופר (בלשון עבר) שבני-ישראל עשו הרע בעיני ה', ושם זה כתוב בצורה מאד מיוחדת: "ויתמכרו לעשות הרע בעיני ה'" ( זה מסופר בסיכום של תקופת מלכות 10 השבטים, במל"ב יז 17).

יש גם עוד מקום אחד שבו מסופר שבני-יהודה עשו הרע בעיני ה' – בימי רחבעם מלך יהודה: "ויעש יהודה הרע בעיני ה', ויקנאו אותו מכל אשר עשו אבותם בחטאותם אשר חטאו" ( מל"א יד 22).

תגובות