יחיד ורבים

קוד: יחיד ורבים בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט; פירושים וסימנים 13

[ע"פ עמוס, 'הבדלה בין פסוקים דומים']

בכמה מקומות ניתן להבחין בין פסוקים דומים אם שמים לב לצורה הדקדוקית של המשפט - האם הוא נאמר ביחיד הוא ברבים.

ויבנו

בכמה מקומות מסופר על אנשים שבנו ערים:

חיפוש

בכמה מקומות מסופר על מלך שחיפש איש:

לא נפל

בשני מקומות מסופר על קיום מלא של הבטחה שנתן ה' לעם ישראל:

שבועה

אחד הנוסחים הנפוצים לשבועה בתנ"ך הוא "כה יעשה לי ה' וכה יוסיף", בגרסאות שונות. בסעיף זה לא נתייחס לכל הגרסאות של השבועה הזאת, אלא רק לשני מקרים מיוחדים, שבהם עובדי עבודה זרה נשבעים באלילים שלהם. קל לזהות את שני המקומות האלה, כי בשניהם השבועה כתובה בלשון רבים (במקום יוסיף - יוסיפו או יוסיפון):

הערבה

בכמה מקומות מסופר על אנשים שהלכו בערבה:

כניעה

[סימנים טכניים]

בכמה מקומות מסופר על עם זר שנכנע לישראל:

מרד אדוניה

[ סימן די דמיוני ]

את אשר תעשה

[ סימן דמיוני ]

תגובות