במה היה בית המקדש השני קטן מבית המקדש הראשון?

קוד: ביאור:חגי ב3 בתנ"ך

סוג: השלמה1

מאת: אראל

אל:

הנביא חגי, שחי בראשית ימי בית המקדש השני, תיאר את דעתם של זקני ישראל על בית המקדש השני (חגי ב 3): "מי בכם הנשאר, אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון; ומה אתם רואים אותו עתה - הלוא כמוהו כאין בעיניכם". במה היה בית המקדש השני פחות מבית המקדש הראשון?

ביהמ"ק הראשון נבנה מעצי לבנון (ראו מלכים א ה). גם בוני ביהמ"ק השני רצו לבנות אותו מעצי לבנון (ראו עזרא ג 7: "וייתנו כסף לחוצבים ולחרשים; ומאכל ומשתה ושמן לצידונים ולצורים, להביא עצי ארזים מן הלבנון אל ים יפו, כרשיון כורש מלך פרס עליהם").

אבל צרי יהודה ובנימין התערבו, וכתבו דברים רעים על היהודים (עזרא ד 6-7), וזה כנראה גרם לביטול הרשיון להביא עצים מהלבנון, ולכן הבונים נאלצו להביא עצים פשוטים יותר, מההרים שסביבות ירושלים (חגי א 8): "עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית, וארצה בו ואכבדה, אמר ה'" (ראו בפירוש דעת-מקרא).

לפי זה, בית המקדש השני היה קטן יותר, בגלל התערבותם של צרי יהודה ובנימין.

תגובות