מה שמך?

קוד: מה שמך? בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אלמונית

אל: נ..נח..נח"ת חשון ס'

בשני מקומות מסופר על אדם ששאל מלאך מה שמו:

הסבר: למלאכים אין שם פרטי - הם נקראים על שם התפקיד שאותו הם מבצעים. המלאך שבא אל מנוח ציווה על נזירותו של שמשון, ונזירות נקראה "הפלאה", כמו שכתוב (במדבר ו 2) " איש או אישה כי יַפְלִא לנדור נדר נזיר להזיר לה': " ולכן המלאך נקרא " פלאי ". אבל המלאך שנאבק עם יעקב לא הצליח לבצע את תפקידו ולעצור את יעקב - " וירא כי לא יכול לו ". ולכן הוא נשאר בלי שם.

תגובות