ג"סשת ןסינ 'כ לירפאב 22 ,ישילש םוי תרודהמ   
תיבה רתאל ךופה   ונלצא םסרפ   ונל בותכ   הרזע   ןותיעל יונמ   חתופה ףדל  
     
ןויכרא
השמ תארוה תא ףליס ארזע רוזנצה :םירבד רפס


רה לע הרותה רפס תפנה סקטב םינורמושה
רכשי ןנח :םוליצ .םיזירג
האירק
תיטסימרופנוקנונ
רפסב םידחא םיקוספב
,החיכומ םירבד
םעה גיהנמ ,ארזעש
היה ,לבב תולגמ בשה
תולובג-רסחו יאנק
ויתויוכמס שומימב

ןוה לואש

השמ לש תונורחאה ויתוארוהש ,םינש ינפל יל דגוה וליא הבר ההימתב ביגמ יתייה
אל וליפא םילשוריב הטיסרבינואב ארקמה רקח יתדמלשכ םג .ך"נתב ונושו ורזנוצ
,הנש 2450-כ ונמע יוצמ תלבוקמה ותנוכתמב ך"נתה .תאזכ העפות לע ונל זמרנ
בוש יתארק ,רבכמ אל ,לבא .טסקטה תונמיהמ יבגל םיקופקפ יב וררועתה אל םלועמו
,םירבד רפסב םיבותכ ינש ןיב הריתס תולגל יתמהדנו האצרה ךרוצל טסקטה תא
.אשונ ותואב םיקסועה


רחאל וגהני דציכ ,םעה לאו עשוהי לא השמ לש תונורחאה ויתוארוהב רבודמ
םע ואובב יכ ,עשוהי תא החנמ השמ .תחטבומה ץראל וסנכייו ןדריה תא ורבעיש
תאו םיזירג רה לע הכרבה תא התתנו התשרל המש אב התא רשא ץראה לא" םעה
םייוצמ םירהה ינש יכ ,םש ןייצמ ףא אוה .(29 א"י םירבד) "לביע רה לע הללקה
דיל אוה םוקמהש הדיעמ וז תפסות .(30 א"י) "הרומ ינולא לצא ,לגלגה לומ"
"הרומ ןולא דע ,םכש םוקמ דע" עיגה אוה ץראל םהרבא אב רשאכ םג יכ ,םכש
.םוקמה יוהיזב קפס ןיא ,עמשמ .(6 ב"י תישארב)


םייוצמ לביעו םיזירג םירהה יכ ,םירבד רפסל ורואיבב ןייצמ שדחה ןודרוג שוריפ
שוריפב (30 'ח) עשוהי רפסל שוריפה תא בתכש ימ ךא .לגלגה לומ ,םכש דיל
לע ךמתסה ךכב .וחירי דיל תועבג םה הלא םירה ינש יכ ,ןייצ שדחהןודרוג
ימכח יפמ הרות דמלש" ,הריפסל תיעיברה האמב היסנכה תובאמ ,סומינוריה
אלו תועבג יתש תוהזל ועדי לארשי ימכח יכ ,העט סומינוריהש הארנ ."לארשי
,יתנייצ ןכל .וחירי דיל אלו םכש דיל םירהב רבודמש םג המ .םירה ינשכ ןורידגי
ינשש ועדי (סומינוריה ינפל הנש 2000-מ רתוי) וניבא םהרבא ימיב רבכ יכ
.םכש דיל םה וללה םירהה


םכרבעב םיזירג רה לע םעה תא ךרבל ודמעי" םיטבש השש יכ ,ותארוהב ןייצ השמ
הלאו" ,(12 ז"כ םירבד) "ןימינבו ףסויו רכששיו הדוהיו יולו ןועמש :ןדריה תא
םירבד) "ילתפנו ןד ,ןולובזו רשאו דג ,ןבואר - לביע רהב הללקה רה לע ודמעי
.(13 ז"כ


תעברא תא םיזירג רה דיל השמ עבק ,םירהה ינש דיל םיטבשה תבצהב יכ ,בל םשוי
רהל וצבושש םיטבשל ףרוצש ,רוכבה ,ןבואר לע גלידו לחר ינב ינשו האל ינב
םע בכש יכ ,ויבא בקעי דובכ תא לליחשכ ותרוכב תא דביא ןבואר - הביסה .לביע
וליאו .(4 ט"מ ,23 ה"ל תישארב) בקעי לש ושגליפ םגו לחר תחפש התיהש ,ההלב
.ההלבו הפלז ,תוחפשה ינב תעבראו האל ינב ינש וצבוש ,הללקה רה ,לביע רהל


םייוולה וארקי ,הללקה רה ,לביע רה לע יכ ,ןלהל תעבוק ףא השמ לש ותארוה
ז"כ םירבד) "ןמא ורמאו םעה לכ ונעו" (םיקוספ ב"י) תוללקה חסונ תא םר לוקב
12 ןורסחב הנושארל יתנחבה התע קר .ברה ינוהמתל ,קרפה םייתסמ ךכב .(26-15
רה דיל ארקיהל ודעונ םה .השמ לש תירוקמה ותארוהב וללכנש ,הכרבה יקוספ
סניכ רשאכ ,עשוהי דיעמ םג ךכ .הללקה יקוספ ינפלו ,ליעל וניארש יפכ ,םיזירג
השמ הוצ רשאכ - לביע רה לומ ויצחו םיזירג רה לומ ויצח" םכש לומ םעה תא
ארק םנמא אוהש ,רשיא עשוהי .(33 'ח עשוהי) "הנושארב לארשי םעה תא ךרבל
םה ןכיה ,ןכבו .הללקה יקוספ תא ךכ-רחאו הכרבה יקוספ תא הליחת םעה ינפל
?הכרבה יקוספ


עשוהי תא החנה השמ יכ ,עבקו טסקטה ךשמה תא הניש והשימ :תפסונ ההימתו
םימלש תחבזו ,ךיהלא 'הל תולוע וילע תילעהו" לביע רהב חבזמה תא תונבל
לע אלו הללקה רה לע חבזמ .(7-4 ז"כ םירבד) "ךיהלא 'ה ינפל תחמשו םש תלכאו
ךכ ךישמה השמ תארוה תא ןאכ הנישש ימ !?הללקה רה לע אקווד חומשל !?הכרבה רה
דבע השמ הוצ רשאכ ,לביע רהב לארשי יהלא 'הל חבזמ עשוהי הנבי זא" :האלה םג
.(31-30 'ח עשוהי) "השמ תרות רפסב בותככ ,לארשי ינב תא 'ה


רהב אלא לביע רהב חבזמ תונבל הוצ אל ירה השמ .א :הלופכ הדיחב יתלקתנ
תירוקמה ותארוה יונישב ןיינועמ היה ימו הכרבה יקוספ ומלענ ןכיהל .ב .םיזירג
?תאז השע המלו םיבותכה ינש ןיב הריתס רציו השמ לש


רה לע ךרעיי ןכא הכרבה סקטש ןווכתה אוהש ררבתמו השמ תארוהב בוש יתנייע
"םיזירג רה לע םעה תא ךרבל ודמעי הלא" :שרופמב רמוא אוה ירהש ,םיזירג
יכ ,רשאמ אוה םכש לומ םעה תא עשוהי סנכמ רשאכ ,ןכ לע רתי .(12 ז"כ םירבד)
רה לומ לא ויצחהו םיזירג רה לומ לא ויצח ... הזמו הזמ םידמוע לארשי לכ"
.(34-33 'ח עשוהי) "הנושארב לארשי םעה תא ךרבל 'ה דבע השמ הוצ רשאכ ,לביע
לבא .לביע רה לע הללקה סקט ךרעיי םיזירג רה לע תוכרבה סקט רחאל קר ,עמשמ
תטלוב ,םתוא רשיא עשוהיש ,השמ לש תירוקמה ותארוהב הלא םירורב םירבד לומ
השמ הוצ רשאכ ,לביע רהב לארשי יהלא 'הל חבזמ עשוהי הנבי זא" תעבוקה הריתסה
.(31 'ח עשוהי) "לארשי ינב תא 'ה דבע


אלא םמוקמב אל ךא ,םיתאצמ ףוסבל .הכרבה יקוספ ב"י תא שפחל יתלחתה ןכל
יקוספ ב"י ינפל היוצמה) ההזמ תרתוכ ילב ,(14-3 ,ח"כ םירבד) אבה קרפב
לכ רמאו" :הללק לכ ירחא רמאנש יפכ) הכרב לכ ירחא םעה תבוגת ילבו (הללקה
.("ןמא םעה


סקטש ,השמ תנווכ תא טימשה קר אל :עשפ לע אטח ףיסוה השמ ירבד תא רזניצש ימ
ןכא סקטהש ,עשוהי ירבד תא טימשה םג אלא ,םיזירג רה לעו ןושאר ךרעיי הכרבה
לש ורושיאו השמ ירבדמ ראשנש המ יפל קר .תוללקה סקט ינפל םיזירג רה לע ךרענ
וז תינודז הטמשה .םיזירג רה (דיל וא) לע ךרענ םנמא סקטהש ,ןיבהל רשפא עשוהי
תונבל הרוהו וירבדמ השמ וב רזח וליאכ ,תורתוס תוארוה ורתונ יכ ,דאמ תטלוב
.לביע רה לע חבזמ


ינפל ,םמוקממ ושלתנ הכרבה יקוספ 12 קר אל ?והשעמב ינומלא ותוא גישה המ
הצק ןתנ הז טרפ .םיזירג רה - םתעמשה םוקמ ןויצ םג רקענ אלא .הללקה יקוספ
,היה הז ןיינעו ,םינורמושל שדוקמ םיזירג רה .המולעתה תא רותפל ןויסינל טוח
תא שחנל תוחפל רשפא הז יפל .טסקטה תא הנישש ינומלאה יניעב םינינצל ,הארנכ
.ארזעו הימחנ לש םנמז .םינורמושה םע םיכוכיח תפוקת :שיאה לעפ הבש הפוקתה
ינפל 450-438 ךרעב) הריפסה ינפל תישימחה האמה תיצחמב ,ןויצ תביש תפוקת
הממוקל ,שדחמ םילשורי תא תונבל ארזעו הימחנל רשיא סרפ ךלמ .(הריפסה
ושקיב היינבה ךלהמב .שדקמה תיב תא םג שדחמ הב םיקהל ףאו היתוסירהמ
םכל אל" :תואשנתהב םתוא וחד םידוהיה יגיהנמ ךא ,הדובעב ףתתשהל םינורמושה
הקדצו קלח ןיא םכל" :הימחנב ןכו ,(3 'ד ארזע) "וניהלאל תיב תונבל ונלו
.(20 'ב) "םילשוריב ןורכזו


- שיגדהל שקיב ךכב .םיהלאל תיב םתס אלו "וניהלאל תיב" רמול דיפקה ארזע
זא הטשפש ,תבורעת יאושינ תשרפ ול התלגתה ץראל ארזע עיגהשכ .םכלש אלו ונלש
יכ ,שערנ ארזע .תונבו םינב ודילוהו תוירכנ םישנ ואשנ םה .םידוהיה ןיב הפגמכ
ארזע) "הנושאר לעמב התיה םינגסהו םירשה דיו תוצראה ימעב שדוקה ערז וברעתה"
לבאתמש ימכ - (3 'ט םש) ונקזו ורעש תא טרמו וידגב תא ערק ובאכ בורב .(2 'ט
ילעב לכ תא םילשוריב סניכ םימי השולש ךות :תצרמנ הלועפב ביגה אוה .תמ לע
.(11 'ט םש) !תוירכנה םהיתושנמ שרגתהל םהילע הפכו תוירכנה םישנה


םעב רצויו תוחפשמ (יפלא ילואו) תואמ ךכב קסרמו לצפמ אוהש עדי ארזע
רוזחי םעהש הצר אוה .ותלועפב ףיקת היה אוה ךא ,ריבכמל תוישיא תוידגרט
- "הלוגס םעל ול תויהל םויה ךרימאה 'ה") וב רחב לאהש ,הלוגס-םע תלעמל
ךכ והשעמ תא ריבסהו תקדוצ ותלועפש המלש הנומאב ןימאה אוה .(18 ו"כ םירבד
'ז ארזע) "טפשמו קוח לארשיב דמללו תושעלו הוהי תרות תא שורדל ובבל ןיכה" -
.(10


יאושינמ תוחפשמה קוריפ תא :ותלועפ תא וקידצהב חסונה ילדבהל בל םשוי
לע רומשל ידכ ,(10 'ז ארזע) "הוהי תרות"ב ותוקבד לע ססבמ אוה תבורעתה
רהל םיזירג רה לש יונישה תא וליאו .לאה תשירדכ ,"שדוקה ערז" לש עזגה תרהט
"הוהי תרות" אל .(6 'ז םש) "השמ תרותב ריהמ רפוס" ותויה לע ססבמ אוה לביע
.םדוקכ


ארזע ענמנ השמ לש ותוישיאל הכרעהו דובכ לש סחי ללגב יכ ,חינהל ריבס
רה לע חבזמ תמקה לע השמ לש תירוקמה ותארוה תא הניש אוהש ,תשרופמ האדוהמ
לוציפב תוישיא תוידגרט יפלא וא תואמ תריצימ עתרנ אל םא לבא .םיזירג
לע חבזמ הנביי אלש דבלבו ,"השמ תרות"ב הלמ יונישמ עתרנ אל יאדו ,תוחפשמה
תיב תמקהב קסוע ודועב ךכל םיכסהל היה לוכי אלש המכו המכ תחא לע .םיזירג רה
.םילשוריב שדקמה


יחינמ"מ דחאכ ארזע רדגומ (791-2 'מע ,ו"כ ךרכ) תירבעה הידפולקיצנאב
ץראב הרותה ידסיימל ןושארכ והואר ףא ל"זח ."תורודל תודהיה לש היתודוסי
הכוס תכסמ) "הדסיו לבבמ ארזע הלע לארשימ הרות החכתשנשכ" וילע ורמאו לארשי
ןירדהנס) "ודי לע הרות ןתניתש ארזע היה יואר" ופיסוה ףא םה .('א 'מע ,'כ
היה ארזע לש םילודגה וילעפממ דחא !השמ תלעמל והוושה ךכב .('ב 'מע ,א"כ
בל-ץמואו חור-זוע היה שורד .םויכ תלבוקמה ותרוצל םודקה ירבעה בתכה יוניש
חסונל (!הרותה הבתכנ םג ובש) םינש תואמ שדוקמו לבוקמ ,קיתע חסונ לטבל ידכ
.םויכ ונילע לבוקמה ,שדח


םג תולבוקמ ןהו ,תדה יגהנמב ארזע גיהנהש תונקתה תא ןאכ טרפל אובא אל
ותודגנתה תא ,יתעדל ,ריבסמ הז לכ לבא .זאמ םינש 2400-מ רתוי ,םויכ
.לביע רהל סקטה תא הניש ןכל .םיזירג רה לע חבזמ תמקהל תינורקעה
אל רשא השמ הוצ רשא לכמ רבד היה אל") ליעל האבוהש ,עשוהי לש ותודע אלמלא
שחרתה המ םיעדוי ונייה אל ,(35 'ח עשוהי - "לארשי להק לכ דגנ עשוהי ארק
.םיזירג רה (דיל וא) לע תמאב


ךרוע ,הקדצ םימינב ידידי לא יתינפ ?ינורמושה ך"נתה חסונב ךכ לע רמאנ המ
םוליצ יל ריבעה אוהו ,םינורמושה ידומילל ןוכמה שארו '.ב.א' ינורמושה ןואטבה
םינבאה תא ומיקת ןדריה תא םכרבעב" :בותכ םש .וז השרפב ינורמושה טסקטה לש
ינפל םש תלכאו ...חבזמ םש תינבו (.ה.ש - לביע רהב אלו) םיזירג רהב ...הלאה
."ךיהלא 'ה


הרוזנצה ילב ,הנוכנה הסריגה תא אצמא שמוחה לש ינורמושה חסונבש ,יופצ היה
אלא ,םינורמושה לא ללכ ןווכמ היה אל ארזע השעש ןוקיתה ירהש ,ארזע לש
םלצאו םינורמושה לא ללכ עיגה אל ןכל .ץראב ובשיש םידוהיה לא - םדגנ אקווד
יכ,םינורמושה יפלכ תואשנתהב ארזע םג גהנ םעהיגיהנמ ראשכ .ירוקמה חסונה ראשנ
."שדוקה ערז"מ םניאש סרג


.ההימת ררוע רבדהו ,אלש היה הארנ ?ארזע לש ונוקית לע ונינומדק וביגה םאה
תפוקת רחאל הנש 1500-כ ,(הריפסל 1040-1105) 11-ה האמב יח רשא ,לשמל ,י"שר
השמ תארוה תא הניש ארזעש ללכ דשח אל אוה .יארקמה טסקטל ןומאב סחייתה ,ארזע
השמ לש תירוקמה ותארוה ןיב הריתסה תא האר קפס ילב לבא .חבזמה תמקה רבדב
רה לע םקוי חבזמהש ,תעבוקה הארוהה ןיבל םיזירג רה לע חבזמה תמקה רבדב
םידקה םעה ותעדל ?דציכ .הריתסה לע רשגל י"שר הסינ ושוריפב .לביע ,הללקה
טפשמ ,לשמל .טסקטה לש וכופיהב ךא - הללק לש קוספ לכ ינפל הכרב לש טפשמ םנמא
"ןמא ורמאו םעה לכ ונעו ...הכסמו לספ השעי רשא שיאה רורא" :ןושארה הללקה
."הכסמו לספ השעי אל רשא שיאה ךורב" ורמא ןכ ינפלו - (15 ז"כ םירבד)


ירבדב רוקמה תא םאות וניא ושוריפש ינפמ ,ודובכמ הליחמב ,ןאכ העט י"שר לבא
דיל ורמאנ םה .הללקה יקוספ ינפל ,הנושארבו תופיצרב ורמאנ הכרבה יקוספ .השמ
,הללקה יקוספ .הללקה רה ,לביע רהמ אלו ,השמ תארוהכ ,םיזירג רה ,הכרבה רה
תשש ינזואל םיעיגמ ויה אל לביע רה דיל ,לוכיבכ ,רמאהל םירומא ויהש
ךכו ,םה םג ועט (הריפסל 12-ה האמה) דרפס ימכח .םיזירג רה דיל ובצוהשםיטבשה
.י"שר תובקעב ושוריפב ךלהש ימ לכ


רה ,הללקה רה לע אקווד הנבנ חבזמהש החנהב ןויגה ןיא :ףסונ ישוק םג םייק
יארקמה טסקטה תא דרפס ימכח םג ולביק ,י"שר ומכ .(5 ז"כ םירבד) לביע
תוושהלו קודבל והשימ הסינ םא .ארזע תפוקת רחאל הנש 1700-כ תאזו ,ובתככ
וניש םינורמושהש םירקוח םתוא וקיסה ןכל .לדבהב ןיחבה יאדו ,ינורמושה חסונל
חסונב אקווד .יתוגשהב ליעל יתחכוהש יפכ ,תלפונ וז הנעט ךא .טסקטה תא
.ןוקיתה ךרענ ונילע לבוקמה


ורבחתנ) ןמזה תניחבמ ןה ,רתוי ונילא םיבורקה םישוריפ השולש םג יתקדב
ודימלת יתייהש) וטוסאק רוספורפ .(לארשיב ורבחתנ) םוקמה תניחבמ ןהו (ונרודב
אוה םג .1956-ב אציש ,ך"נתה ירפסל םיכרכ-בר שוריפ רביח (ארקמה רקחב
רשפאש ,ןייצמ אוה לביע רה לע חבזמה תשרפב .ארזע לש ונוקיתל ןומאב סחייתמ
םכש דיל אוה רההש ועדי ירה םהרבא ימיב ךא .תרנכהמ ןדריה אצומ דיל אוה רההש
.(30 א"י םירבדו 6 ב"י תישארב)


לע חבזמה הנביי עודמ רבסה קפסמ אל ,1972-ב ספדנש ,שדחה ןודרוג שוריפ םג
םירבד) הללקה רהו הכרבה רה תרדגהב רכזנ רבכ לביע רהש ,הרעה תלוז ,לביע רה
יפל 1987-ב ל"הצ ילייחל ספדנש ,ך"נת רפסב יוצמ ישילשה שוריפה .(29 א"י
קחצי ןשלבה אוה ץעוי-רזועו) לאירא ןמלז המלש לש ושוריפב ,דרגנינל די-בתכ
לביעו םיזירג ,םירהה ינש .'תונורחא תועידי' תרודהמ ,'ידע' תאצוה ,(ירניבא
ןאכ םג יכ"נתה טסקטב ךא .םכש קמע ירבע ינשמ ןאכ םירדגומ ,(29 א"י םירבד)
ןכל .הכרבה יקוספ 12 םמוקממ ורקענו (26-15 א"י םירבד) הללקה יקוספ 12 םנשי
לכ רחאל) ןיגוריסל תוללקהו תוכרבה ורמאנ תרוסמה יפל" יכ ,הרעהב ןשרפה ןייצמ
,הכרבב וחתפו םיזירג רהל םהינפ םייוולה וכפה הליחת ,(הללק דימ הרמאנ הכרב
."הללקב וחתפו לביע רהל םהינפ וכפה ךכ-רחאו


לע םיטבש 6 ביצהל הרוהשכ .סקטה עוציב לש וז הרוצל ללכ ןווכתה אל השמ םלוא
רה לע םעה תא ךרבל ודמעי הלא" :תורורב םילמב עבק לביע רה לע 6-ו םיזירג רה
ז"כ םירבד) "לביע רהב הללקה לע ודמעי הלאו ...ןדריה תא םכרבעב םיזירג
רכזויש הצר אלש םושמ ,השמ לש ותארוה תא ףליס ארזע לש ונוקיתש ,אצמנ .(13-12
ןווכ אל ארזע לש ונוקיתש ,םינורמושה לצא קר .םיזירג רה לע םקוי חבזמש
.הכרבה רה אוהש ,םיזירג רה לע םקוי חבזמה ויפלש ,ירוקמה חסונה ראשנ ,םהילאףדה שארל

רבחל חלש

הספדה
הילאוטקא 
עובש ףוס יפסומ 
םייעובש םיפסומ 


הגרסה המקורית

תגובות