שישה מקומות שבהם משה לא ידע איך לנהוג

קוד: חלונות 2000 בתנ"ך

סוג: כלל_דמות

מאת: ציפורה מושקאט

אל: שיעור נח"ת שבת כסלו ס'

[ציפורה מושקאט; חלק מהשיעור " ויקצוף משה... וייטב בעיניו "]

בשישה מקומות בתורה נזכר שמשה טעה או שהוא לא ידע הלכה מסויימת:

 1. ויקרא י 16 – הסיפור על שעיר החטאת שקראנו למעלה.

 2. ויקרא כד11: וייקוב בן האישה הישראלית את השם, ויקלל; ויביאו אותו אל משה; ושם אימו שלומית בת דברי למטה דן. ויניחוהו במשמר, לפרוש להם על פי ה' . וידבר ה' אל משה לאמור: 'הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה, וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו; ורגמו אותו כל העדה...'

 3. במדבר ט 6: בפסח, במדבר: ויהי אנשים, אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא; ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. ויאמרו האנשים ההמה אליו: 'אנחנו טמאים לנפש אדם; למה ניגרע לבלתי הקריב את קרבן ה' במועדו בתוך בני ישראל?' ויאמר אליהם משה: 'עמדו ואשמעה מה יצווה ה' לכם.' וידבר ה' אל משה לאמור: 'דבר אל בני ישראל לאמור: איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם, ועשה פסח לה'. בחודש השני בארבעה עשר יום בין הערביים יעשו אותו, על מצות ומרורים יאכלוהו...'

 4. במדבר טו 32: ויהיו בני ישראל במדבר; וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. ויקריבו אותו המוצאים אותו מקושש עצים -- אל משה ואל אהרון ואל כל העדה. ויניחו אותו במשמר, כי לא פורש מה ייעשה לו. ויאמר ה' אל משה: 'מות יומת האיש; רגום אותו באבנים כל העדה מחוץ למחנה.'

 5. במדבר כה 6, כשבני ישראל זנו אל בנות מואב בבעל פעור: והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית, לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל; והמה בוכים פתח אוהל מועד. וירא פינחס בן אלעזר בן אהרון הכוהן; ויקם מתוך העדה, וייקח רומח בידו. ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, וידקור את שניהם -- את איש ישראל ואת האישה אל קובתה; ותיעצר המגפה מעל בני ישראל... וידבר ה' אל משה לאמור: 'פינחס בן אלעזר בן אהרון הכוהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם; ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי...'

 6. במדבר כז 1: ותקרבנה בנות צלופחד... ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכוהן ולפני הנשיאים וכל העדה, פתח אוהל מועד לאמור: 'אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קורח; כי בחטאו מת, ובנים לא היו לו. למה ייגרע שם אבינו מתוך משפחתו, כי אין לו בן? תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו!' ויקרב משה את משפטן לפני ה'. ויאמר ה' אל משה לאמור: 'כן בנות צלופחד דוברות. נתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם; והעברת את נחלת אביהן להן...' (בהמשך -- במדבר לו 1 -- מסופר על טענתם של בני יוסף באותו עניין, ועל תשובת משה על-פי ה').

כל המקומות האלה מראים לנו שמשה רבנו לא היה מושלם; הוא לא ידע הכל ולפעמים טעה. כל המקומות האלה מראים על סדקים בדמותו המושלמת של משה. אפשר להתייחס לסדקים האלה כאל חלונות לעתיד – מכל אחד מהם אפשר ללמוד לקח חשוב לעתיד:

 1. בסיפור על שעיר החטאת רואים שמשה לא התבייש להודות שהוא טעה. על הפסוק וישמע משה וייטב בעיניו אמרו במדרש רבה: העביר משה קול במחנה שטעה , ופירש בעל 'הרחב דבר': וטעם העברה זו – ללמד לחכמי הדור ולדורות הבאים, שלא יהיה אדם גדול בוש ונרתע טעות הוראה. שהרי משה רבנו ג"כ טעה.

 2. בסיפור על המקלל רואים שה' לא ציווה בפירוש מה לעשות למי שיקלל (לכן היו צריכים להניח אותו במשמר – "לפרוש להם על פי ה' "; לא ידעו בכלל האם הוא חייב מיתה); הוא כאילו אמר: "אני סומך עליכם שלא תעשו דבר כל-כך נורא; לא צריך להגיד מה יקרה למי שכן יעשה את זה..." מכאן אפשר ללמוד שלא תמיד צריך לפרט את העונש על עבירות חמורות; צריך לתת לאנשים אשראי שהם לא יעברו עבירות חמורות.

 3. בסיפור על פסח שני אומר משה: "עמדו ואשמעה מה יצווה ה' לכם. " כל בני ישראל עומדים ורואים שמשה שומע את דבר ה'. הסיפור בא ללמד אותם שכל הדברים אכן נאמרו למשה מפי ה'.

 4. בסיפור על המקושש -- כבר ידעו שמחלל שבת נענש במיתה (כמו שכתוב בשמות לא "מחלליה מות יומת "), אבל לא ידעו באיזו מיתה: "כי לא פורש מה ייעשה לו. " הסיפור בא ללמד שצריך לדקדק בפרטים של כל מצווה.

 5. בסיפור על פינחס רואים שמשה לא ידע מה לעשות ואיך להגיב, ודווקא פינחס הצעיר קם ועשה את המעשה הנכון. הסיפור בא ללמד שלפעמים לא רק המנהיגים צריכים לפעול; לפעמים צריך לתת לאנשים מתוך העם לעשות מעשה.

 6. הסיפור על בנות צלפחד והסיפור על בני יוסף באים ללמד איך להתייחס למקרה חדש, שעדיין לא נתקלנו בו.

תגובות