מלובשים בחצוצרות

מאת: אראל

אל:

נכתב ב: 22:56:32  16.08.2007, כתוספת/תגובה ל: לבש

[2002-07-25]

עזרא ג10: " ויסדו הבנים את היכל ה', ויעמידו הכהנים מלבשים בחצצרות והלוים בני אסף במצלתים להלל את ה' על ידי דויד מלך ישראל "

איך אפשר ללבוש חצוצרות?

הלל גרשוני: אולי הכוונה "מלובשים, בחצוצרות", כלומר, מלובשים בבגדי הכהונה, ומחזיקים בחצוצרות?

תגובות