ישנתי אז ינוח לי

קוד: ביאור:איוב ג13 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

איוב מתאר כמה טוב היה לו אילו היה מת:
איוב ג13: "כִּי עַתָּה שָׁכַבְתִּי, וְאֶשְׁקוֹט, יָשַׁנְתִּי, אָז יָנוּחַ לִי"

"אם כן היה [אילו הייתי מת], הייתי... שוכב בקבר בהשקט, וכאשר הייתי ישן בקבר אז היה לי מנוחה; וכפל הדבר במילים שונות"   ( מצודות)

רמזים

חז"ל מצאו בפסוקנו כמה רמזים:

1. השינה היא "סימן יפה לחולה" (תלמוד בבלי, ברכות נז:)- כשחולה מצליח לישון, זה סימן שהגוף שלו במנוחה, ומצליח להתגבר על המחלה.

2. אז בגימטריה 8; יש שלמדו מכאן, שהאדם צריך לישון 8 שעות בלילה כדי להשיג מנוחה מלאה. הדבר מתאים להלכה וגם למדע: ''היום והלילה, כ''ד שעות. די לו לאדם לישן שליש מהן, שהוא שמונה שעות'' (רמב"ם הלכות דעות ד ד, בן איש חי א וישלח א; ראו מהו מספר שעות השינה הרצוי לאדם?, השינה בהלכה וברפואה, שינה- ויקישיבה).

3. ה' מראה לצדיקים, לפני מותם, את חלקם בעולם הבא, כדי שיוכלו לשכב ולמות מתוך שקט נפשי: "הקב"ה מראה להם לצדיקים, עד שהם בעולם הזה, מתן שכרן מה שהוא עתיד ליתן להם לעתיד לבא, והם ישנים" (רבי אלעזר, בראשית רבה סב ב)

4. אין לפנות מתים ממקום למקום - יש לתת להם לשכב בשקט בקבר. הדבר מתאים להלכה: "אין מפנים המת והעצמות מקבר מכובד לקבר מכובד ולא מבזוי לבזוי ולא מבזוי למכובד ואין צריך לומר שלא ממכובד לבזוי"" (טור סימן שס"ג, בשם הירושלמי מועד קטן סוף פרק ב, וכן פסק השו"ע שם להלכה; הפסוק מובא כנימוק ב"בית יוסף" בשם "כלבו" סימן קיד; ראו מאמר של הרב יונה מצגר )


מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

  • מכללת יעקב הרצוג להכשרת מורים: '' כי עתה שכבתי ואשקוט, ישנתי - אז ינוח לי'' (ג', יג). לא לשווא איוב מבקש חלקו עם ''רשעים חדלו רגז'' (ג', יז) - אלה שנולדו לכאן, אך אינם עוברים לעולם הבא, ... (מטמון)
  • tolle lege: January 2007: כי עתה שכבתי ואשקוט ישנתי אז ינוח לי. For now I lie down and I will be quiet and the rest belongs to me (Job 3:13) וישבת... כי בו שבת ... (מטמון)
  • בס"ד: וכן באיוב (ג יג): "כי עתה שכבתי ואשקוט, ישנתי אז ינוח לי". משמעותם של פסוקים אלו היא, כי כל הפרעה במנוחתם של המתים מהווה פגיעה בהם עד כדי הרגזה, ...
  • ?Burial in Eretz Yisrael - Is it for everyone: א אין מפנין כו' - הטעם שהבלבול קשה למתים מפני שמתייראין מיום הדין וזכר לדבר ישנתי אז ינוח לי. ובשמואל הוא אומר למה הרגזתני להעלות וגו': ... (מטמון)
  • OtBritKodesh.com - על השיר: 'רעידת אדמה באגדיר ', לארז ביטון: איוב שלקה בייסורים מרים מצא מזור בשינה, כדבריו: 'ישנתי אז ינוח לי'28. אומנם, חז "ל הגדירו את השינה כאחד חלקי ששים מן המוות29, אך בו בזמן הם טיפחו תודעה בדבר ... (מטמון)
  • שינה: וסימנך - ישנתי 'אז' ינוח לי (איוב ג יג), היינו שינה בגימטריא 'אז' מביאה מנוחה. וראה בן איש חי, א, וישלח סק"א, שלדעת הרופאים צריך לישון בין שש לשמונה שעות, ... (מטמון)
  • ילקוט שמעוני - איוב: ... הורה גבר אין עכשו עת הריון מגבר, ירמיה מקלל יום לידתו ויום עיבורו וכו' (בירמיה ברמז ש"א). ישנתי אז ינוח לי, ששה דברים סימן יפה לחולה (בישעיה ברמז תמ"ב): ... (מטמון)
  • נתוח מתים: ... זוהר ר"פ אמור; [72] שו"ת אור המאיר ח"א סי' עד; [73] כמבואר בשמו"א כח טו - 'למה הרגזתני להעלות אתי', ובאיוב ג יג - 'ישנתי אז ינוח לי'. וראה חגיגה ד ב; ... (מטמון)
  • פירוש הרמ"ק לספר יצירה: והיינו שנת עולם או ישנתי אז ינוח לי, או שחוק הכסיל או עת לשחוק, או רוגז הכסיל או רוגז לעבודת שמים, וכן הרהור כדפרישית. ולכך אלו יסוד ורוחניות ונשמה אל הי"ב ... (מטמון)

תגובות