מי יתן טהור מטמא

מאת: אראל

להוציא טוב מרע זה מאד קשה, כמעט בלתי אפשרי. כך התלונן איוב:

איוב יד4: " מִי יִתֵּן טָהוֹר מִטָּמֵא? לֹא אֶחָד! "

רעיו של איוב טענו, שה' מייסר את האדם בצדק, כי האדם טמא וחוטא. בתגובה טען איוב, שזו דרישה לא צודקת, כי אי אפשר להוציא דבר טהור מדבר טמא. האדם נוצר מטומאה:

עם נתוני-פתיחה כל-כך קשים, מי ייתן טהור מטמא? , מי יכול להוציא דבר טהור מכל הטומאה הזאת? לא אחד! אף אחד לא יכול, ולכן אין זה הוגן להעניש את האדם על טומאתו.

בניגוד לדבריו של איוב, על-פי היהדות אכן יש אפשרות להוציא טהור מטמא. כך פירשו חז"ל במדרש, והביאו דוגמאות רבות לטהור היוצא מן הטמא:

" מי יתן טהור מטמא לא אחד , כגון:

רעיון זה, של טהרה היוצאת מתוך טומאה, נרמז גם במצוות התורה, כפי שממשיך המדרש ומלמד:
ולפי חלק מהדעות, גם במציאות:
זו השאיפה המובעת בדברי ה' לירמיהו, ירמיהו טו19: " לכן כה אמר ה': אם תשוב ואשיבך לפני תעמד, ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, ישבו המה אליך ואתה לא תשוב אליהם " - ירמיהו צריך להוציא את התכונות היקרות והחשובות מבני ישראל המתנהגים בצורה זולה ושפלה ( פירוט).

וזו גם אחת השאיפות העיקריות של תורת החסידות: " להפוך את הרע מרכבה לטוב " (מאמר המיוחס לבעל-שם-טוב) ; ראו כי חסיד אני / חגי הופר.

אכן, אי אפשר להוציא טהור מטמא כשתופסים את המציאות בצורה מפורדת ומחולקת; אבל זה אכן אפשרי כשמחוברים אל ה', "יחידו של עולם".

מקורות ופירושים נוספים

מטמא

מדוע אומר איוב שהאדם נוצר מִטָּמֵא ? במאמר הבאנו ארבעה הסברים, חלק מהם מבוססים על דברי המפרשים: " מי יתן טהור מדבר טיפה סרוחה ושכבת זרע שהוא טמא " ( רש"י) , " האדם שנולד מטמא, כי הוא ילוד אישה מזרע ודם הנידה שהוא דבר טמא " (מלבי"ם) , " והלא אבי ואמי שניהם היו טמאים, מעמי הארצות " ( מצודות) . ולפי תורתו של דרוין, אפשר להוסיף הסבר חמישי: מוצא האדם - מהקוף...

לא אחד

1. פירשנו "אף לא אחד יכול לעשות זאת (להוציא טהור מטמא)": " לא אחד בהם טהור, שלא יחטא " ( רש"י) .

2. ואפשר גם לפרש "לא רק גורם טמא אחד ישנו במוצאו של האדם, אלא גורמים רבים": " והלא אבי ואמי שניהם היו טמאים מעמי הארצות, לא רק האחד... כי אם שניהם היו טמאים, זה כזה, ומאוד קשה להיות הנולד מהם טהור כל כך " (מצודת דוד) .

3. ויש שפירשו: " האדם שנולד מטמא... איך יוכל להפוך טבעו, שלא יהיה אחד עם פחיתות שורש מולדתו... " (מלבי"ם) .

4. וחז"ל, במדרש שהבאנו למעלה, פירשו שרק ה', שהוא "יחידו של עולם", ומשקיף על האחדות הנמצאת בבריאה כולה, הוא שיכול לחולל את הפלא הזה:

" המדרש מציג מציאות פלאית בלתי נתפסת. אין לאדם בעיה להבין מושגי טומאה וטהרה, רוח ונשמה וכו'. ברור לו כי יש שני רבדים, שני חלקים למציאות, העומדים זה כנגד זה. אולם, מהפסוק באיוב עולה כי אין זאת התמונה השלימה: מי יתן טהור מטמא - מציאות הטהרה צומחת מתוך מציאות הטומאה; טהור מ- טמא. זה מה שלא נתפס, כיצד הדברים משתלבים זה בזה וכיצד צומחת ועולה מציאות של טהרה, של הופעת הנשמה מתוך מציאות נמוכה ומקולקלת. מי יתן טהור מטמא, לא אחד?! רק יחידו של עולם מסוגל לגזור כך. " ( מי יתן טהור מטמא, לא אחד?! - שיחת ליל שבת בישיבת ההסדר ירוחם, פרשת חוקת התשס"א) .

" ההסבר העמוק לכל התופעות התמוהות האלו נעוץ בהכרה שהעולם כולו אחד הוא. כיון שהכל נובע מן המקור האלוקי, מחויבים אנו להגיע למסקנה שגם הרע שייך למגמה האלוקית, וגם בו ישנה איזו נקודת אור שבזכותה הוא קיים. יתירה מכך, במצבים מיוחדים, יכולה אותה נקודת אור שברע להביא לכך שהרע יוציא מתוכו טוב, וטהור ייצא מטמא. לכן, לא ייפלא ש"כולו הפך לבן טהור הוא", ושבן דוד בא דווקא בדור שכולו חייב. וכן מוצאים אנו בפרשתנו שדווקא הנחש, שבו מכה הקדוש ברוך הוא את ישראל, הוא זה שבסופו של דבר גם מרפא, נחש ממית ונחש מחיה.אמנם, יש להיזהר מטשטוש המדרגות. ברור שיש קודש ויש חול, יש טהור ויש טמא, וחייבים אנו להבדיל בין הטמא לטהור ובין הקודש לחול. אך יחד עם זאת, חובה עלינו להכיר בכך שכל אלו הן מדרגות בתוך עולם אחד, מאוחד, השייך כולו למגמה האלוקית " ( הרב זלמן מלמד, פרשת חוקת תשמ"ט-נ"ד) .

ראו גם: הביטוי מי יתן בתורה.

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • תיקוני זהר מח ב
 • יין יצחק לפרשת תזריע: 15 אפריל 2010 ... " מי יתן טהור מטמא לא אחד". פסוק זה מספר איוב, נאמר על אברהם אבינו, ... מכאן שהלידה היא לצורך הבדלה של טהור מטמא, " מי יתן טהור מטמא ". ... ( cache)
 • Yeshiva.org.il- טעמי תורה: וחז"ל אמרו שאין לכך תשובה אלא מה שנאמר בספר איוב (י"ד)" מי יתן טהור מטמא לא אחד' . ... וגם על זה באה התשובה" מי יתן טהור מטמא לא אחד' , כלומר, לא היולדת היא ... ( cache)
 • עולם התנ"ך: דכתיב: מי יתן טהור מטמא לא אחד. ורבנן? א"ר יוחנן: זו שכבת זרע שהיא מטמאה ואדם הנוצר ממנה טהור. ור' אלעזר אמר: אלו מי הנדה שמזה והמזין עליו טהור והנוגע טמא. ... ( cache)
 • ישיבת ההסדר ירוחם - כי תשא - בין פרה לעגל - שיחת סעודה שלישית (פרה ...: מי יתן טהור מטמא . אך נראה שעיקר החידוש שבמצות פרה אדומה היא עצם יכולת הטהרה. ... 'זאת חקת התורה', זה שאמר הכתוב ' מי יתן טהור מטמא לא אחד', כגון אברהם מתרח, ... ( cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - טומאה וטהרה ;: וע"ז דרשו " מי יתן טהור מטמא " - זה ש"ז שהוא טמא, והאדם הנוצר ממנו טהור (נדה ט'.). הפולטת ש"ז ביום ג' טמאה (שבת פ"ו). ז) טומאת זב בכל אדם מישראל, ... ( cache)
 • שיחת סעודה שלישית פרשת כי תשא-פרה התשס"זן€×: על מצוה זו דרשו חז"ל3 את הפסוק " מי יתן טהור מטמא , לא אחד"[8]. הטומאה מופיעה במקום של מות, בעוד שהטהרה קשורה להופעת חיים נצחיים, לזרימה ושקיקה של חיים. ... ( cache)
 • לשם שמיים: רעיון זה נמצאו לה תימוכין בפרשת פרה אדומה: פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא ד - פרה אדומה [א] מי יתן טהור מטמא לא אחד, כגון אברהם מתרח, חזקיה מאחז, ... ( cache)
 • י תמוז תשס"ט - שבע ברכות גרונר - המשך שיעורי כיבוד אב ואם: האור החיים הקדוש אומר שבלעם חפש לפגוע ביחוס עם ישראל לפני האבות, הרי כמו שאנו צאצאי האבות והאמהות שהם המרכבה, אנחנו יוצאים גם מתרח ג€“ "' מי יתן טהור מטמא ' זה ... ( cache)
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | גליון האמונה שבת פר' קרח: אמנם טעות גדול נזדמנה לידו, דענין זה להוציא טהור מטמא, רק הבוי"ת יודע, כמ"ש שם במד"ר הנ"ל מי יתן טהור מטמא לא אחד, דהיינו יחידו של עולם, וא"א בגדר אנושי ... ( cache)
 • י תמוז תשס"ט - שבע ברכות גרונר - המשך שיעורי כיבוד אב ואם: כמובן שמה שאנחנו רוצים שהכל יהיה על טהרת הקדש ממש, אבל עד שלא מצליחים שזה יהיה קדש ממש ג€“ שיקרא קדש, " מי יתן טהור מטמא לא אחד" בכח של אברהם, כח של "ראש צרים" ... ( cache)
 • מדבר שור כט ג€“ ויקיטקסט: 15 ספטמבר 2008 ... וע"ז נאמר: " מי יתן טהור מטמא לא אחד"ז ודרשו חז"ל: "אברהם מתרח וכו"'ח, שהסגולה האלהית צפונה דוקא, לא תודע לאיש עד הראותה והגלותה. ... ( cache)
 • תורה.נט האתר התורני ברשת העולמי: "זה שאמר הכתוב מי יתן טהור מטמא לא אחד (איוב יד), כגון אברהם מתרח, חזקיהו מאחז, יאשיהו מאמון, מרדכי משמעי, ישראל מאומות, העולם הבא מהעולם הזה, מי עשה כן, מי ... ( cache)
 • ביאור:בראשית לה ג€“ ויקיטקסט: 21 דצמבר 2008 ... " מי יתן טהור מטמא " (איוב יד): הדבש - מיוצר על ידי הדבורים שהן טמאות לאכילה, החלב - מופק בתהליך ביוכימי מן הדם האסור למאכל. ... ( cache)
 • האם יש תשובה לטענות איוב במעשה ה'? / מנחם מירון: " מי יתן טהור מטמא לא אחד" (י"ד, א). איוב אינו מצטמצם בטענותיו על אי-הצדק שביחסו של הבורא לפרט. הוא טוען בתוקף, שהכל, כולל השלילה שבחיינו, נובע ממנו: ... ( cache)
 • תורה / פרשת שבוע - ישיבת שילה: " מי יתן טהור מטמא , לא אחד"(עובדיה א')במדרש רבה(פרשה י"ט) מתבאר שהקושי בהבנת טעמה של מצוות פרה אדומה הוא משום שאין בה עקביות: "תמן תנינן-העוסקים בפרה מתחילתה ... ( cache)
 • יחסה של ההלכה לנתונים המדעיים / עמוס סופר: ר' מאיר למד ש"דם נעכר ונעשה חלב" מן הפסוק " מי יתן טהור מטמא לא אחד" (איוב יד, ד) ואלו לפי ר"י ר' יהודה ור' שמעון האישה אינה מטמאה משום שבשעת ... ( cache)
 • יח אייר תשס"ט - לג בעומר - ירושלים: "מי" זה אמא ג€“ " מי יתן טהור מטמא ", זו פעולתו הראשונה, "לא אחד", זה רק אחרי שעבר את כל ה-אחד שנים במערה. אז יכול לטהר את טומאת העיר טבריה, שנקראת כך על שם ... ( cache)
 • הכרת הטוב: " מי יתן טהור מטמא לא אחד". הגיור הוא הניצחון. הגֵר נולד בגויות, מתאמץ ומתגבר ומגיע אל היהדות. למעשה כולנו גרים. כאשר יצאנו ממצרים לא היינו יהודים, ... ( cache)
 • שיעוריו וכתביו של הרב אורי שרקי - חוקת - סוד פרה אדומה: על זה נאמר: " מי יתן טהור מטמא ?" הלא הוא יחידו של עולם שגורם שיהיה טהור מטמא?! כלומר, הסוד של המעבר מהמות לחיים ומן החיים אל המוות עדין נשאר נעלם. ... ( cache)
 • מדרש רבה - חקת: מדרש רבה במדבר פרשה יט פרשה יט א זאת חקת זש"ה (איוב יד) מי יתן טהור מטמא לא אחד כגון אברהם מתרח חזקיה מאחז יאשיה מאמון מרדכי משמעי ישראל מעובדי כוכבים העולם ... ( cache)
 • שבת פרה: והקב"ה נקרא טהור כמ"ש מי יתן טהור מטמא לא אחד, שאמר שמעתה ואילך אחר שבא ליטהר והזה הטהור הוא הקב"ה על הטמא שהוא האדם. ביום השלישי ג€“ אל תמתין לחזור בתשובה עד ... ( cache)
 • דבורה מינקת רבקה - סיכום: מי יתן טהור מטמא " (איוב יד): הדבש - מיוצר על ידי הדבורים שהן טמאות לאכילה, החלב - מופק בתהליך ביוכימי מן הדם האסור למאכל. גם הדבש וגם החלב הינם דברים ... ( cache)
 • נדה: מי יתן טהור מטמא . המיוחד בטומאת מי חטאת (2). טומאת מעל"ע בזקנה. טומאת מעל. ע באשה שלא ראתה ג' עונות. ע באשה שלא ראתה ג. טומאת מעל"ע באשה שלא ראתה ג ... ( cache)
 • עולם התנ"ך: אמר איוב: מי יתן טהור מטמא לא אחד (איוב יד ד). כשהתיר הקדוש ברוך הוא את השור ואסר את הגמל, מי יוכל לטהר או לטמא אלא הוא. מי עשה כן. מי גזר כן, לא אחד, ... ( cache)
 • ילקוט שמעוני - איוב: מי יתן טהור מטמא לא אחד. תניא דם נעכר ונעשה חלב דברי ר' מאיר, ר' יוסי אומר אבריה מתפרקין ואין נפשה חוזרת עליה עד כ"ד חדש, מאי טעמא דר' מאיר דכתיב מי יתן ... ( cache)
 • שיעוריו וכתביו של הרב אורי שרקי - ויצא - בלהה וזלפה: ועל כך נאמר (איוב יד, ד): " מי יתן טהור מטמא לא אחד". זוהי פעולתה של הדבורה - הוצאת הטהור מתוך הטמא. זוהי גם פעולתה של דבורה מינקת רבקה, שהצליחה להוציא את ... ( cache)
 • צעירי חב"ד | התקשרות 623 | פרשת חוקת: מי יתן טהור מטמא ... לא יחידו של עולם (במדב"ר). מבואר בחסידות ש"יחידו של עולם" היינו ספירת ה'כתר', וכדי להפוך את הטמא (טמא-מת) לטהור, יש צורך בגילוי והמשכה ... ( cache)
 • פרשת לך לך: הסברה נותנת שהללו יהיו אסורים גם כן לאכילה, מפני מוצאם האסור - " מי יתן טהור מטמא ?". ואכן, כלל נקבע במשנה בכורות ה ע"ב: "היוצא מן הטמא - טמא, והיוצא מן הטהור ... ( cache)
 • פרשת השבוע חקת לפי חכמת הקבלה והזהר: ... אבל לאחר שהוא (ס"מ) חקה היא, ושלא ידעו אומות העולם דין הטהרה ולא ידע הס"מ סודות החוקים וכך לא יכול לקטרג על ישראל, שנאמר: (איוב יד) מי יתן טהור מטמא , ... ( cache)
 • מדרשת אביב באינטרנט ג€“ תורת חיים בלב תל-אביב: גם מתוך מציאות הטומאה עתידה להתגלות מלכותו של בורא עולם --- " מי יתן טהור מטמא לא אחד". אלו דברים שקשה לומר אותם. אולי, הדרך היחידה לבטא אותם היא בלחש כפי ... ( cache)
 • פרשת השבוע | שאור שבעיסה ושעבוד מלכויות: ... את היצר הרע לרצון הטוב, כי זאת חוקת התורה. זה סוד גלוי באמונת ישראל שאחדותו של השם מורה על כך שניתן להפוך את הטמא לטהור: כי מי יתן טהור מטמא - לא אחד? ... ( cache)
 • הפסוק הראשון בפרשת תזריע - חשיבות טהרת המשפחה: שנאמר, מי יתן טהור מטמא לא אחד (איוב י"ד). על כן נסמך לפסוק אשה כי תזריע, הפסוק וביום השמיני ימול בשר ערלתו. ללמדנו שכשם שברית המילה לזכר היא ברית עולם, ... ( cache)
 • "Likutei Mohoron": שכתוב (איוב י"ד): " מי יתן טהור מטמא לא אחד". [פרוש שעקר אחיזת הטהרה והטמאה, הוא מבחינת התרחקות מאחד]: כיקדם הבריאה, כשהיה הבריאה בכח, כביכול, קדם שהוציא אל ... ( cache)
 • זדון ומשוגה / אברהם שלום פרידברג: מי יתן טהור מטמא ? ג€“ התקונים שונים הם למיניהם, ומקורם בהזדככות הנפש על ידי ענויי הגוף, עד שיגיע האדם למדרגה גבוהה למעלה ממלאכי השרת. ... ( cache)
 • מדרש תנחומא - שמיני: אמר איוב, מי יתן טהור מטמא לא אחד (איוב יד ד). כשהתיר הקדוש ברוך הוא את השור ואסר את הגמל, מי יוכל לטהר או לטמא אלא הוא. מי עשה כן. מי גזר כן. לא אחד. ... ( cache)
 • מדרש תנחומא / פרשת חקת: זה שאמר הכתוב: מי יתן טהור מטמא , לא אחד (איוב יד ד). כגון: אברהם מתרח, חזקיה מאחז, יאשיה מאמון, מרדכי משמעי, ישראל מאומות העולם, העולם הבא מן העולם הזה. ... ( cache)
 • דרכי לימוד מדרש - עיונים במדרש רבה: ... אותו והלבבות רועשים למראה התסיסה, וינוח הלב וישקוט במכונו רק למראה העתיד, ההולך ועושה את מסלתו, במפלאות תמים דעים, " מי יתן טהור מטמא לא אחד" (איוב י"ד). ... ( cache)
 • more "מי יתן טהור מטמא ":
 • Yeshiva.org.il- האם ניתן להבין סוד פרה אדומה?: ועל זה באה התשובה שם: "מי יתן טהור מטמא לא אחד - מי עשה כן, ציוה כן, לא אחד!? כלום לא יחידו של עולם!" והנה ההבדל בין ראשון, לבין אחד, שראשון הוא מספר סידורי ... ( cache)
 • ישיבת ההסדר ירוחם - צו - זאת תורה העולה - שיחת ליל שבת (פרה) התשס"ב: זהו שאמר הכתוב מי יתן טהור מטמא לא אחד ...[6]. היכולת של הפרה לטהר, פליאה היא בעיני האדם. כיצד יתכן לתת טהור מטמא? איך אפשר להתרומם מתוך הדשן? ... ( cache)
 • זאת חוקת התורה - חברותא - חברותא: וכך מובא בגמרא במסכת נידה, שהפסוק באיוב "על דבר זה נאמר מי ייתן טהור מטמא לא אחד " - אלו מי הנידה שהמזה ומזין עליו טהור, ונוגע טמא. ... ( cache)
 • אגרת "אל תהי כאבותך" / יצחק פרופייט דוראן: ... לעשות אותם תרוודים, גם שאול באוב וידעונים, וכימי צאתך ממצרים יראוך אותות ומופתים ודברים זרים ונפלאים, יתן טהור מטמא לא אחד , כי רבים אשר אתך כלם קדושים. ... ( cache)
 • מקוה.נט - בקש יעקב לגלות את הקץ: גם מתוך מציאות הטומאה עתידה להתגלות מלכותו של בורא עולם --- "מי יתן טהור מטמא לא אחד ". אלו דברים שקשה לומר אותם. אולי, הדרך היחידה לבטא אותם היא בלחש כפי ... ( cache)
 • מגיד מישרים אחרי מות ג€“ ויקיטקסט: 14 יוני 2009 ... לקבל דבסטר קדושה הוו תמניא דרגין בסטרא קליפייא הוו נמי תמניא דרגין וכלהו נפקו מאין סוף כד"א מי יתן טהור מטמא לא אחד בתמיהא דהא ודאי כלא ... ( cache)
 • דינא דמלכותא דינא (חוברות): בזה זה חוקק את החקיקה עד למטה מטה, עד לאבי אבות הטומאה, ועד להפיכתה לכללא דאורייתא ג€“ "זאת חקת התורה", דהיינו "מי יתן טהור מטמא לא אחד ". ... ( cache)
 • החוג להיסטוריה ֲ» אביעד קליינברג: חטא למתחילים (מעין הקדמה): מי ייתן טהור מטמא? לא אחד " (איוב יד א-ד). לכאורה ניתן היה, לשמוט את חובותיהם של בני האדם באקט פשוט של הרצון האלוהי, שהרי מאלוהים לא יפלא דבר. ... ( cache)
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, באהבה ובאמונה > > פרשת השבוע בא תשס"ט ...: מי ייתן טהור מטמא? לא אחד ?! הרב אלישע אבינר נידון על שם סופו (א) דינו של בן סורר ומורה הוא מן החמורים בתורה. הרי בסך הכל מדובר בנער בן 13 שכל חטאו הוא שהוא ... ( cache)
 • ZOHAR SAFER HAZOHAR SAFER HA-ZOHAR THE ZOHAR Sepher Ha Zohar The ...: שכתוב (אביו י"ד) מי יתן טהור מטמא לא אחד . טהור זה אברהם שיצא מתרח. ר' שמעון אמר בשביל לתקן אותה המדרגה של אברהם. ומה היא. מים[כב] לפיכך התקין לטהר בני העולם ... ( cache)
 • ספר עשרה מאמרות - Hebrejskֳ¡ knihovna kabalistickֳ½ch textֵ¯: ... כמו שיבא בפרק כ"ה והיותו יתברך שואל כך הוא הבטחה גדולה שהדבר מסור בידינו ולבעלי תשובה כתיב מי יתן טהור מטמא לא אחד , שאין יחידו של עולם מטפל בטהרתם, ... ( cache)
 • באורי אגדות סוטה: ... הם מעכירים אותו והלבבות רועשים למראה התסיסה, וינוח הלב וישקוט במכונו רק למראה העתיד, ההולך ועושה את מסלתו, במפלאות תמים דעים, "מי יתן טהור מטמא לא אחד ". ... ( cache)

תגובות