המקור להבדלי המנהגים בעם ישראל

קוד: ביאור:אסתר ט28 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

אסתר ט28: "וְהַיָּמִים הָאֵלֶּה נִזְכָּרִים וְנַעֲשִׂים בְּכָל דּוֹר וָדוֹר מִשְׁפָּחָה וּמִשְׁפָּחָה מְדִינָה וּמְדִינָה וְעִיר וָעִיר וִימֵי הַפּוּרִים הָאֵלֶּה לֹא יַעַבְרוּ מִתּוֹךְ הַיְּהוּדִים וְזִכְרָם לֹא יָסוּף מִזַּרְעָם"

המקור להבדלי המנהגים בעם ישראל

בימינו ישנם הבדלים רבים בין מנהגים בקהילות שונות בעם ישראל, ויש אנשים שרואים בכך פגם באחדות ישראל.

אולם, כבר בתנ"ך מצאנו מנהגים שונים לקהילות שונות - בחג הפורים. חג פורים נקבע מתחילתו בימים שונים לקהילות שונות - היהודים היושבים בערי הפרזות חוגגים ב-14 באדר, והיהודים היושבים בערים המוקפות חומה חוגגים ב-15 באדר. מאוחר יותר הוסיפו פילוג נוסף בכך שאפשרו לבני הכפרים לקרוא את המגילה בתאריך מוקדם יותר (ראו ארבעה שלבים בקביעת חג פורים).

הפילוג הזה הוא חלק מהותי מהחג, כמו שכתוב בסוף הקטע המתאר את קביעת חג פורים לדורות על-ידי מרדכי:

 • אסתר ט28: "והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר; וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם"

בפסוק ישנם ארבעה זוגות של מילים, כל זוג מציין פילוג ושינוי בתחום אחר:

 • דור ודור - ישנם הבדלים בחגיגת הפורים בין תקופה לתקופה, וגם באותה תקופה בין ילדים למבוגרים;
 • משפחה ומשפחה - ישנם הבדלים בין קהילות ועדות שונות;
 • מדינה ומדינה - ישנם הבדלים בין ארצות שונות;
 • ועיר ועיר - ישנם הבדלים בין ערים שונות (כמו ההבדל בין הערים המוקפות חומה לבין הערים שאינן מוקפות חומה, או בין שושן לבין שאר הערים).

כל ההבדלים הללו התחילו מחג הפורים, שהוא החג הראשון שנקבע בגלות, והמשיכו להתקיים בעם ישראל לאורך כל תקופת הגלות בנושאים רבים נוספים - לא רק לגבי חג הפורים.

הפסוק מלמדנו, שהפילוגים הללו הם חלק בלתי נפרד מתופעת הגלות, ואין לראות בהם פגיעה מהותית באחדות ישראל - כל עוד בני ישראל שומרים על השלום והאחוה ביניהם (ראו לא תתגודדו).

מעבר לכך: השוואה לפסוקים אחרים עם ביטויים דומים במגילה מלמדת שההבדלים הללו דווקא תורמים לאחדות:

 • אסתר א8: "והשתיה כדת אין אנס כי כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש" - המלך כיבד את הייחוד והשוני של משתתפי המשתה, וקבע שיש לעשות על-פי הרצונות השונים של כל אחד מהם, כדי שכולם יוכלו להשתתף במשתה אחד.
 • אסתר א22: "וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שרר בביתו ומדבר כלשון עמו" - המלך שלח כתבים שונים, לכל מדינה בכתב שלה ולכל עם בשפה שלו, כדי שכולם יבינו ויקיימו את החוק החדש.
 • כך גם לגבי גזירת ההשמדה של המן ימ"ש, אסתר ג12: "ויקראו ספרי המלך בחדש הראשון בשלושה עשר יום בו ויכתב ככל אשר צוה המן אל אחשדרפני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשורש נכתב ונחתם בטבעת המלך"
 • וכך גם לגבי גזירת ההצלה של מרדכי ואסתר, אסתר ח9: "ויקראו ספרי המלך בעת ההיא בחדש השלישי הוא חדש סיון בשלושה ועשרים בו ויכתב ככל אשר צוה מרדכי אל היהודים ואל האחשדרפנים והפחות ושרי המדינות אשר מהדו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשנו ואל היהודים ככתבם וכלשונם"

ייתכן שמרדכי ואסתר למדו מהפרסים את העיקרון של "אחדות מתוך שוני", ויישמו אותו בקביעת חג הפורים, ומחג הפורים לכל המנהגים שהתפתחו בעם ישראל במשך הדורות.

מקורות ופירושים נוספים

1. פירשנו שהביטויים "דור ודור", "משפחה ומשפחה", "מדינה ומדינה", "עיר ועיר" מציינים פילוג והבדל; כך פירשו חז"ל בתלמוד בבלי (מגילה ב:) לגבי " מדינה ומדינה " ו" עיר ועיר ", שהם מבדילים בין מדינה למדינה ובין עיר לעיר; וכן פירש ב'תורה תמימה'. גם בתלמוד ירושלמי (מגילה פרק א, סוף הלכה א) פירשו שהביטויים באים להבדיל - להבדיל בין משפחה למדינה ובין מדינה לעיר.

2. אך יש שפירשו שהביטויים הללו מציינים דווקא כלליות: כך פירשו חז"ל בהמשך הסוגיה (מגילה ג.) לגבי הביטוי " משפחה ומשפחה ", שהוא בא ללמד שגם משפחות הכהנים והלויים עוזבים את עבודתם במקדש ובאים למקרא מגילה; וכן פירשו את הביטויים הללו ב'דעת מקרא', שהם באים להדגיש שכל בני ישראל, בכל תקופה ובכל מקום שהם, חוגגים את חג הפורים.

 • אך לענ"ד, אילו הכוונה היתה להכליל, היה מספיק לכתוב פעם אחת "בכל דור, מדינה, משפחה ועיר".

פסוקים נוספים שבהם מופיעים ביטויים דומים:

 • שמות ב יב: ""ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול " "
 • שמות י ח: ""ויושב את משה ואת אהרן אל פרעה ויאמר אלהם לכו עבדו את ידוד אלהיכם מי ומי ההלכים " "
 • שמות כו יג: ""והאמה מזה והאמה מזה בעדף בארך יריעת האהל יהיה סרוח על צדי המשכן מזה ומזה לכסתו " "
 • שמות לב טו: ""ויפן וירד משה מן ההר ושני לחת העדת בידו לחת כתבים משני עבריהם מזה ומזה הם כתבים " " (ופסוקים נוספים עם הביטוי)
 • דברים כה יג: ""לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה ", "לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה " "; הביטויים "אבן ואבן", "איפה ואיפה" מופיעים גם בפסוקים נוספים (בספר משלי), והם מציינים תמיד הבדל בין אבן לאבן ובין איפה לאיפה.
 • דברים לב ז: ""זכר ימות עולם, בינו שנות דר ודר ; שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך " "; הביטוי " דור ודור " מופיע בפסוקים רבים נוספים, וע"פ מלבי"ם הוא מציין תמיד את ההבדלים בין הדורות, בניגוד לביטוי " עולם " המציין את הזמן המתמשך באופן רציף ואחיד.
 • יהושע ח כ: ""ויפנו אנשי העי אחריהם ויראו והנה עלה עשן העיר השמימה ולא היה בהם ידים לנוס הנה והנה והעם הנס המדבר נהפך אל הרודף " "  (ופסוקים נוספים עם הביטוי)
 • שופטים יח ד: ""ויאמר אלהם כזה וכזה עשה לי מיכה וישכרני ואהי לו לכהן " " (ופסוקים נוספים עם הביטוי)
 • שמואל ב יב ח: ""ואתנה לך את בית אדניך ואת נשי אדניך בחיקך ואתנה לך את בית ישראל ויהודה ואם מעט ואספה לך כהנה וכהנה " " (ופסוקים נוספים עם הביטוי)
 • שמואל ב יז טו: ""ויאמר חושי אל צדוק ואל אביתר הכהנים כזאת וכזאת יעץ אחיתפל את אבשלם ואת זקני ישראל וכזאת וכזאת יעצתי אני "" (ופסוקים נוספים עם הביטוי)
 • שמואל ב כא כ: ""ותהי עוד מלחמה בגת ויהי איש מדין ואצבעת ידיו ואצבעות רגליו שש ושש עשרים וארבע מספר וגם הוא ילד להרפה " "
 • שמואל ב כד ג: ""ויאמר יואב אל המלך ויוסף ידוד אלהיך אל העם כהם וכהם מאה פעמים ועיני אדני המלך ראות ואדני המלך למה חפץ בדבר הזה " "
 • מלכים א ב לו: ""וישלח המלך ויקרא לשמעי ויאמר לו בנה לך בית בירושלם וישבת שם ולא תצא משם אנה ואנה " "  (ופסוקים נוספים עם הביטוי)
 • מלכים א י יט: ""שש מעלות לכסה וראש עגל לכסה מאחריו וידת מזה ומזה אל מקום השבת ושנים אריות עמדים אצל הידות " "
 • מלכים ב י טו: ""וילך משם וימצא את יהונדב בן רכב לקראתו ויברכהו ויאמר אליו היש את לבבך ישר כאשר לבבי עם לבבך ויאמר יהונדב יש ויש תנה את ידך ויתן ידו ויעלהו אליו אל המרכבה " "
 • ישעיהו סה ו: ""הנה כתובה לפני לא אחשה כי אם שלמתי ושלמתי על חיקם " "
 • ירמיהו מח ח: ""ויבא שדד אל כל עיר ועיר לא תמלט ואבד העמק ונשמד המישר אשר אמר ידוד " " כאן מתאימה יותר המשמעות השניה - השודד יבוא אל כל הערים בלי יוצאת מן הכלל - לא תימלט.
 • יחזקאל מ לד: ""ואלמו לחצר החיצונה ותמרים אל אלו מפו ומפו ושמנה מעלות מעלו "" (ופסוקים נוספים עם הביטוי).
 • זכריה ד ב: ""ויאמר אלי מה אתה ראה ויאמר ראיתי והנה מנורת זהב כלה וגלה על ראשה ושבעה נרתיה עליה שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה " "
 • תהלים מא יד: ""ברוך ידוד אלהי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן " "  (ופסוקים נוספים עם הביטוי)
 • אסתר ב יא: ""ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה " "  - כאן מתאימה המשמעות השניה - מרדכי דאג לאסתר בכל הימים ללא יוצא מן הכלל.
 • אסתר ב יב: ""ובהגיע תר נערה ונערה לבוא אל המלך אחשורוש מקץ היות לה כדת הנשים שנים עשר חדש כי כן ימלאו ימי מרוקיהן ששה חדשים בשמן המר וששה חדשים בבשמים ובתמרוקי הנשים " "
 • אסתר ג ד: ""ויהי באמרם אליו יום ויום ולא שמע אליהם ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי כי הגיד להם אשר הוא יהודי " "
 • אסתר ג יד: ""פתשגן הכתב להנתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים להיות עתדים ליום הזה " "
 • אסתר ד ג: ""ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יצע לרבים " "
 • אסתר ח יא: ""אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להקהל ולעמד על נפשם להשמיד ולהרג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אתם טף ונשים ושללם לבוז " "
 • אסתר ח יג: ""פתשגן הכתב להנתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים ולהיות היהודיים עתודים ליום הזה להנקם מאיביהם " "
 • אסתר ח יז: ""ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ מתיהדים כי נפל פחד היהודים עליהם " "
 • אסתר ט כא: ""לקים עליהם להיות עשים את יום ארבעה עשר לחדש אדר ואת יום חמשה עשר בו בכל שנה ושנה " "
 • אסתר ט כז: ""קימו וקבל היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלוים עליהם ולא יעבור להיות עשים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה " "
 • דניאל י יט: ""ויאמר אל תירא איש חמדות שלום לך חזק וחזק וכדברו עמי התחזקתי ואמרה ידבר אדני כי חזקתני " "
 • עזרא י יד: ""יעמדו נא שרינו לכל הקהל וכל אשר בערינו ההשיב נשים נכריות יבא לעתים מזמנים ועמהם זקני עיר ועיר ושפטיה עד להשיב חרון אף אלהינו ממנו עד לדבר הזה " "
 • נחמיה יג כד: ""ובניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם " "

יום ולילה כזמן לקיום מצוות

חזרה על פעולות הופכת אותן לדת

האם זה מוכיח שמגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש?


""נזכרים" - בקריאת מגילה "ונעשים" - משתה ושמחה ויום טוב לתת מנות ומתנות "משפחה ומשפחה" - מתאספין יחד ואוכלים ושותין יחד וכך קבלו עליהם שימי הפורים לא יעברו "וזכרם" - קריאת מגילה "לא יסוף" - תרגום שלא יתום דמתרגם עד תום עד דסף וא"א לומר להיות מגזרת (בראשית יט) פן תספה ומגזרת (שמואל א כז) עתה אספה יום אחד שאם כן היה לו לכתוב לא יספה מזרעם" (רש"י)

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • לעשות אותם ימי משתה ושמחה: גמרא: מנלן, דאמר קרא " והימים האלה נזכרים ונעשים ", ביום אין בלילה לא, לימא תיהוי תיובתא ... הגמ' בדף כ' הביאה פס' המלמד על קריאת המגילה ביום: "והימים האלה נזכרים ונעשים ", ... (cache)
 • אגג מלך עמלק ג€“ אָכֵן סָר מַר הַמָּוֶת: וקורין אותה בשבת שלפני פורים...כדי להקדים זכירת מחיית עמלק לעשייתה וכדכתיב והימים האלה נזכרים ונעשים. אסתר פרק ט. (כח) וְהַיָּמִים הָאֵלֶּה נִזְכָּרִים וְנַעֲשִׂים בְּכָל ... (cache)
 • מגילה (י"ח ע"ב) - לימוד מגזירה שוה: ר' חלבו ר' חונה בשם רב " והימים האלה נזכרים ונעשים ", נזכרים בקריאה ונעשים בסעודה. זאת אומרת שמגילת אסתר ניתנה להידרש. הן מגילת אסתר והן פרשת זכור נקראים מתוך ספר. (cache)
 • ברכת שהחיינו על מקרא מגילה ודין מי שאין לו מגילה: 'מנלן דאמר קרא ' והימים האלה נזכרים ונעשים ' ביום אין בלילה לא'. ומכאן שחיוב קריאת המגילה נלמד מ'נזכרים' ונסמך לנעשים והוא פשוטו של מקרא שצריך לקרוא ומכח כך לעשות.[7] ... (cache)
 • מקרא מגילה ג€“ ויקיפדיה: [עריכה] מקור המצווה. מבין ארבע מצוות החג, זו המצווה היחידה שאינה מפורשת במגילה. חז"ל פירשו את הפסוק " והימים האלה נזכרים ונעשים" (אסתר ט,כח) כמצווה לקרוא את המגילה, ... (cache)
 • מאמרים | חג השבועות ג€“ בפנימיות התורה: 24 מאי 2012 ... ומביא הרב החיד"א שכן כתב גם המקובל האדיר רבי משה זכות בספר תקון שובבים, שזהו סוד ביאור הפסוק " והימים האלה נזכרים ונעשים" (המופיע במגילת אסתר) ... (cache)
 • בפורים מצווה לשמוח וכל דאגה לשכוח: חוזרים על קריאת המגילה ביום, מפני שבכל פעם שמוזכר במגילה קיום החג לדורות מדובר בימים: "והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור" (אסתר ט, פסוק כח). בפורים אין אומרים הלל, ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- "לקיֵם את ימי הפֻּרים": גמרא: מנלן, דאמר קרא: 'והימים האלה נזכרים ונעשים' (ט', כח). ... הגמרא (כ ע"א) הביאה פסוק המלמד על קריאת המגילה ביום: "והימים האלה נזכרים ונעשים " 1, בשונה מהפסוק שהביא רבי ... (cache)
 • דברי יוסף-לקוטי הפרדס- חלק הדרוש והרמז - אסתר: והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה משפחה מדינה ומדינה עיר ועיר. וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. הלשון כפול ומכופל: לדעתי נראה לישב. (cache)
 • Yeshiva.org.il- ספרי מרדכי ואסתר: אלא מהכא דכתיב והימים האלה נזכרים ונעשים. איתקש עשייה ... וכן בהמשך 13 כתוב שלא קוראים מגילה בלילה, והלימוד הוא מפסוק זה " והימים האלה נזכרים ונעשים ". הסבר הגמרא בריש ... (cache)
 • סימן קלט בענין קריאת המגילה בלילה או ביום מה עדיף: דאמר קרא והימים האלה נזכרים ונעשים ביום אין. בלילה לא)ממה שכתוב והימים משמע שדוקא. ביום מזכירים נס פורים הוא. מקרא מגילה ועושים. את המשתה ומשלוח מנות ומתנות לאביונים ... (cache)
 • חג פורים ומגילת אסתר: והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור ג€“ משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יָסוּף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ... (cache)
 • כל המיצר לישראל נעשה ראש: הם למדו זאת מהנאמר: "והימים האלה נזכרים ונעשים" (ט,כח). כלומר, כשם שהמאורעות אירעו זה אחר זה, כפי שמסופר במגילה, כך חובה לקוראה ולא להקדים את המאוחר. על המאורעות וגם ... (cache)
 • לעשות אותם ימי משתה ושמחה: גמרא: מנלן, דאמר קרא, "והימים האלה נזכרים ונעשים ", ביום אין, בלילה לא. לימא תיהוי תיובתא דרבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום, ... (cache)
 • פורים תשעב - - לימודי דעת: ... ומפלתו היתה בפורים וקיימו אז מצות מחיית עמלק, לכן תקנו לזכור ענין עמלק לפני פורים להקדים זכירה לעשיה כמו שנאמר בפסוק " והימים האלה נזכרים ונעשים " הקדימו זכירה לעשיה. (cache)
 • זמן מקרא מגילה: ... אי בעו בארביסר אי בעו בחמיסר? אמר קרא 'בזמניהם', זמנו של זה לא זמנו של זה. ואימא בתליסר? - כשושן. אשכחן עשייה, זכירה מנלן? אמר קרא " והימים האלה נזכרים ונעשים ", איתקש ... (cache)
 • אכילת מצה- מבט פנימי: והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור ובכל שנה ושנה נמשך אותו האור שהיה אז וגם אנו יוצאים בימים אלו מכל המייצרים והגבולות ומתוך שמחה וטוב לבב עדי כיום היעוד: "כימי צאתך ... (cache)
 • מגילת אסתר: רבי חלבו רבי חונה בשם רב והימים האלה נזכרים ונעשים, נזכרים בקריאה ונעשים בסעודה, זאת אומרת שמגילת אסתר ניתנה להדרש, רבי חלבו רבי יסא בשם רבי לעזר נאמר כאן דברי שלום ... (cache)
 • מגילת אסתר פרק יג€� - YouTube: 4 מרץ 2012 ... כח והימים האלה נזכרים ונעשים בכל-דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר; וימי הפורים האלה, לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם, לא-יסוף מזרעם. {ס} ... (cache)
 • פתיחה למסכת מגילה: "והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם" [אסתר ט, כח]. שתי מצוות תקנו לנו אנשי ... (cache)
 • פורים: והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים .... ויהיו אלו לקריאה ואלו לסעודה, ר' חלבו ר' הונא בשם רב, והימים האלה נזכרים ונעשים, ... (cache)
 • ולילה ולא דומיה לי - למשמעות קריאת המגילה בלילה / הרב ברוך גיגי: דאמר קרא והימים האלה נזכרים ונעשים, ביום - אין, בלילה - לא. - לימא תיהוי תיובתא דרבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי: חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום! - כי קתני ... (cache)
 • ניתן להידרש: ויהיו אלו לקריאה ואלו לסעודה, ר' חלבו ר' חונה בשם רב " והימים האלה נזכרים ונעשים ", נזכרים בקריאה ונעשים בסעודה. זאת אומרת שמגילת אסתר ניתנה להידרש. רבי חלבו ר' יסא בשם ר' ... (cache)
 • מדינת ישראל: וקוראין אותה בשבת שלפני פורים, לסמכה למעשה המן, שהיה מזרע עמלק, וכדי להקדים זכירת מחיית עמלק לעשייתה, כדכתיב: והימים האלה נזכרים ונעשים (אסתר ט, כח). אמרתי, אקדיש ... (cache)
 • פרשת צו תשע'א: וכתוצאה מכך ' והימים האלה נזכרים ונעשים ' בציבוריות ובאחדות כדברי רש'י 'מתאספין יחד ואוכלים ושותין יחד וכך קבלו עליהם שימי הפורים לא יעברו' (אסתר ט כח ד'ה משפחה ומשפחה) ... (cache)
 • ט"ו סיון ג€“ יום המאסר של אדמו"ר הריי"צ (תרפ"ז) | סיון | לוח שנה: 7 יוני 2009 ... " והימים האלה נזכרים ונעשים " ולכן יש להזכיר המאורעות ד"הימים ההם" כדי שיהיו "נעשים" כל ההמשכות הטובות שהיו בפעם הראשונה, כדי להוסיף בהפצת התורה ... (cache)
 • סמיכות פרשת זכור לפורים - הרב דוד חי הכהן: הגמרא במסכת מגילה כתבה את הטעם: כיון שבמגילת אסתר, העוסקת במלחמה עם עמלק בדמותו של המן, אנו קוראים: "והימים האלה נזכרים ונעשים ". אם כן, צריך לסמוך זכירה לעשיה ולכן ... (cache)
 • Read the Shiur - Keren Yishai (Hebrew): והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור. משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר. וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. וזכרם לא יסוף מזרעם: ". נעיר כבר בהתחלה, שלכאורה לפנינו ... (cache)
 • ישיבת פתח תקוה - ארבע מי יודע?: יש עניין לזכור את עמלק דווקא קודם לפורים הן מכיוון שהמן היה מזרע עמלק, והן מכיוון שיש עניין להקדים זכירת מחיית עמלק לעשייתה, כמו שכתוב: "והימים האלה נזכרים ונעשים" (אסתר ט, ... (cache)
 • הכרזת יחי מפי כל באי עולם | דעות | חדשות: 20 ינואר 2011 ... בפעם הראשונה התרחש האירוע לפני למעלה מ-3,300 שנה, אך האר"י הקדוש בפירושו לפסוק במגילת אסתר " והימים האלה נזכרים ונעשים " מגלה, כי איזכורו של אירוע ... (cache)
 • חב"ד | פורים: "והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם". (מגילת אסתר ט',כח) ... (cache)
 • הרב חיים דוד הלוי זצ"ל: ועל פי זה ביאר הרב דרך דרוש את הפסוק (במגילה ט-כח) והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור. והוסיף עוד שייתכן שזה נכלל בנוסח שתיקנו חז"ל בברכת "שעשה נסים לאבותינו בימים ... (cache)
 • קריאת פרשת זכור וקריאת התורה: ר' חלבו ר' חונה בשם רב " והימים האלה נזכרים ונעשים ", נזכרים בקריאה ונעשים בסעודה זאת אומרת שמגילת אסתר ניתנה להידרש. רבי חלבו ר' יסא בשם ר' לעזר נאמר כאן "דברי שלום ... (cache)
 • The Forum WCK - Filed under 'Purim': (כז) קימו <וקבל> וקבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלוים עליהם ולא יעבור להיות עשים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה: (כח) והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ... (cache)
 • מגילת אסתר ומה שהסתתר מאחוריה: והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור'' (שם.ט:כג,כז,כח). ''ותכתוב אסתר המלכה,בת אביחיל,ומרדכי יהודי את כל תוקף לקיים את אגרת הפורים הזאת השנית'' (ששם,כ:כט). עד כה לא ... (cache)
 • Facsimile Editions - מגלת אסתר: והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם" (אסתר ט כח). מגלת אסתר נקראת בחג ... (cache)
 • more "והימים האלה נזכרים ונעשים ":
 • פרשת עלילת דמשק (ה' ת"ר: [3] כבר בתקופת התלמוד היו חכמים מקפידים על ציון רוח של עליזות באדר, אך ההדגשה החוזרת ונשנית בפסוקים שבסוף מגילת אסתר ג€“ " בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- האחדות בפורים: "והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה...". ולמדו מכאן בגמרא (מגילה ג, א): "והשתא דאמרת מדינה ומדינה, ועיר ועיר לדרשה, משפחה ומשפחה, למאי אתא? אמר רבי ... (cache)
 • פרשת תצווה תש'ע: ... מבטלים ובאים לשמוע מקרא מגילה, אומר רש'י בפרק ט' במגילת אסתר, בימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה, משפחה אומר רש'י מתאספים יחד ואוכלים ושתים יחד, ... (cache)
 • מגילת אסתר - בין הסתר פנים לגילוי פנים: תחושת הנסייות הנסתרת-גלויה ותחושת היחידיות-היהודית הן הלקחים של המגילה, ולמענם ימי הפורים נזכרים ונעשים בכל דור ודור - משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר. (cache)
 • ארבעת הממים: ... איש לרעהו ומתנות לאביונים: (כח) והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם: ... (cache)
 • חג שמח - מגילת אסתר פרק ט: והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר; וימי הפורים האלה, לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם, לא יסוף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל, ... (cache)
 • Sofrus | Esther | תיקון סופרים - מגילת אסתר 11 שורות: האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה. ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים. האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף. מזרעם ===. ===. ===. ותכתב אסתר המלכה ... (cache)
 • דף קשר מספר 642 - פרשת תצוה - זכור: וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם". כן יהי רצון. (cache)
 • רקע כללי לחג פורים: (כח) והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר; וימי הפורים האלה, לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם, לא-יסוף מזרעם (מגילת אסתר - ט כ'-כח) ... (cache)
 • המגילה בקצרה: והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. ולימים האלה קראו פורים, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה. ועיר ועיר. וימי הפורים ... (cache)
 • 3,4,5, יחידות לימוד: -הדגשת המוסרת שנפתחה בקיום החג " בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה.."(28) (6 נקודות). 2. מוטיב ההיפוך- מודגש במגילה "והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום ... (cache)
 • הורד: "והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה..." ועוד בהמשך: "לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם וגו'". שמו של פורים גם הוא מרמז על קיומם של שני ימים. שהרי "פורים" ... (cache)
 • מגילת אסתר - חג פורים: כח והימים האלה נזכרים ונעשים בכל-דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר; וימי הפורים האלה, לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם, לא-יסוף מזרעם. כט ותכתוב אסתר המלכה ... (cache)
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | חג פורים שמח: "והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם". (מגילת אסתר ט',כח) ... (cache)
 • פורים חלק ב': מצווֹת היום: סעודת פורים - כמבואר בפסוק)אסתר ט, כח(ג€�והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחהג€� וגו' מבאר. רשג€�י ג€�מתאספים יחד ואוכלים ושותים יחד...ג€� סעודת פורים מטרתה לאחד ... (cache)
 • מגילת אסתר - הסיפור האמיתי: והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר; וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם, לא יסוף מזרעם ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל, ... (cache)
 • מנהגי פורים: 27 דצמבר 2009 ... והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור ג€“ משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יָסוּף מזרעם. ותכתוב אסתר ... (cache)
 • התנ''ך - מציאות או דמיון?: והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר; וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם, לא יסוף מזרעם ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל, ... (cache)
 • אסתר בארץ המראה: על הסימטריה והכפילות במגילת אסתר: ועם וריאנט ג€“ כל איש ואשה ג€“ ד', ט. "כל" עשויה גם להיות מוחלת על סדרת זוגות מסוג זה. כך ט', כח ג€“ בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר. (cache)
 • פורום: עצור כאן חושבים - שושן פורים בימינו ג€“ בחדרי חרדים: ... אחד לשמוח בדרך שנוחה לו. מרדכי, כנראה, לקח מהתרבות הפרסית את הנקודה הטובה הזו שהיתה בה, וקבע את חג הפורים " בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר". (cache)
 • מגילת אסתר: 29 נובמבר 2010 ... זאת, מלבד ההסבר כי המגילה המספרת על אירוע שהביא לחג הנוהג כמציאות מחייבת "והימים האלו נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר ... (cache)
 • בחג פורים כל הארץ צהלה ושמחה: 17 מרץ 2009 ... "והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם". (מגילת אסתר ט' ... (cache)
 • פורום ביקורת המקרא - תפוז פורומים: והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר; וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם, לא יסוף מזרעם ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל, ... (cache)
 • בית המדרש להתחדשות - מגילת אסתר - חננאל טחובר: 'והימים האלה נזכרים ונעשים, בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה עיר ועיר' כיצד אתה חוגג: במסגרת אישית, משפחתית, קהילתית, מדינית, מה המשמעות? כט וַתִּכְתֹּב אֶסְתֵּר ... (cache)
 • שנה טובה, חדשות האתר, הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול, באר שבע: "והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם". (מגילת אסתר טֲ´,כח) ֲ· להמשך לחץ ... (cache)
 • SeCtiOn i: eating and drinking together. סעודת פורים - כמבואר בפסוק)אסתר ט, כח(. ג€�והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה. ומשפחהג€� וגו' מבאר רשג€�י ג€�מתאספים יחד ואוכלים ... (cache)
 • more "בכל דור ודור משפחה ":
 • מגילת אסתר - Sofrus: ... ושנה והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם ותכתב אסתר המלכה בת אביחיל ... (cache)
 • ב"ה: אמר ליה [לו (רבי יוחנן)]: מי שסידר את המשנה סמכה למקרא "משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר" [(ולכן אין איסור "לא תתגודדו")]. ניחא ממקום שעושין למקום שאין עושין [(ברור הדבר ... (cache)
 • מדריך למורה לחודש אדר: ... ומאבל ליום טוב,,ימי משתה ושמחה לעשות אותם:...ומתנות לאביונים איש לרעהו ומשלוח מנות ונעשים בכל דור ודור נזכרים והימים האלה (כח) משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר. (cache)
 • אדר: ועל כל הנלוים עליהם ולא יעבור להיות עשים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, (כח) משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר, ... (cache)
 • שער ברסלב - פרשת זכור: וזה נעשה בכל שנה ושנה בבחינת והימים האלה נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר שכל אחד ואחד כשזוכה לנצח מלחמת עמלק, וזוכה לשוב בתשובה, ... (cache)
 • קולך - פורום נשים דתיות - פרשת תצווה: 1 מרץ 2007 ... והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. (אסתר, ט';כ"ח) ... (cache)
 • שיעורים: "והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם" [אסתר ט, כח]. שתי מצוות תקנו לנו אנשי ... (cache)
 • Kan-Naim כאן נעים: הלכות קריאת המגילה: 5 מרץ 2004 ... משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יָסוּף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודיג€¦ (cache)
 • ספיישל פורים: למרדכי. והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון.ויקר.ולימים האלה קראו פורים, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה. ועיר ועיר. (cache)
 • אסתר: כח והימים האלה נזכרים ונעשים בכל-דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר; וימי הפורים האלה, לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם, לא-יסוף מזרעם. כט ותכתוב אסתר המלכה ... (cache)
 • חגים ומועדים - שידוכים הכרויות לדתיים: 15 אוגוסט 2011 ... "והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם". (cache)
 • more "ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ":
 • פורים - שמחת כל קצוות האדם והעם: והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם" (אסתר, ט', כ'-כ"ב, כ"ו-כ"ח). כלומר,חג ... (cache)
 • מנהגי החג: ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. ולימים האלה קראו פורים, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור. משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה. ועיר ועיר. וימי הפורים האלה לא יעברו ... (cache)
 • פנקס כיס: שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור. משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא ... (cache)
 • כשהאריה נתן לדֹב את שרביט המלוכה: ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף. מזרעם")שם ט, כח(. 14 עיין מה שכתבנו בס"ד בהערה 12. אבטל רגזו, וכן "וכופר ... (cache)
 • אורייאנית - מערכת תומכת ללמידה מתוקשבת: אדר - חודש דוג€“פרצופי: והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם."(אסתר ט', כ"ו- כ"ח) ... (cache)
 • The Forum WCK - Bringing together past, present and future: ... ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה: (כח) והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם ... (cache)
 • The Forum WCK - Filed under 'Rabbi Jonathan Guttentag ': ... ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה: (כח) והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם ... (cache)
 • more "ועיר וימי הפורים האלה ":
 • וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים: וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. קוד: וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים בתנ" ך. סוג: מאמר. מאת: רמי ניר. אל: אין צורך (ולעיתים גם אין יכולת) להביא אסמכתאות להוכחת ... (cache)
 • פורים - נצחיות ושלמות התורה - הרב גבריאל קדוש: ... הצרות יבטל שנאמר (ישעיהו ס"ה) כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיני ימי הפורים לא יבטלו שנאמר (אסתר ט) "וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם". (cache)
 • מגילת ההסתר: שנאמר: "וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם". (אסתר ט-כח). וכן כתוב במדרש משלי- "שכל המועדים עתידים ליבטל וימי הפורים לא יבטלו לעולם". ותמוה הדבר ... (cache)
 • הלכה יומית - שאלה: האם נכון הדבר שכל המועדים עתידים להבטל מלבד יום...: ... ואף על פי שכל זיכרון הצרות יבטל, ימי הפורים (שבאו מתוך צער) לא יבטלו שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. והראב"ד חלק על הרמב"ם, וכתב, שאין ... (cache)
 • וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים: 1 מרץ 2004 ... וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. ביהדות לא חוגגים שום מאורע מן העבר, ללא שיש לו שייכות לימינו אנו. אין ביהדות חגים שבאים לציין תאריך היסטורי, בלי שיש ... (cache)
 • חג החנוכה ה'תש"ע: וכבר אמרו חז"ל על ימי הפורים: שכל המועדים יהיו בטלים וימי הפורים לא יהיו נבטלין לעולם, שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם (אסתר ט' כ"ח). וכך נקט ... (cache)
 • מה הסיבה שזכו ימי הפורים למעמד כה חשוב ונצחי? | JDN - חדשות יהודיות: וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם ]קריאת המגילה. רש"י[ לא יסוף מזרעם, ותכתוב אסתר המלכה ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית" (ט, ... (cache)
 • להביא לימות המשיח- עיון בהגדה לפסח- הרב דוב: ... (ישעיהו ס"ה) כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיני ימי הפורים לא יבטלו שנאמר (אסתר ט') וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. רמב"ם הלכות מגילה ב, ... (cache)
 • אזכרה לרצי'ה תשע'א: כשאנחנו נגיע לאמונה כזו והכרה כזו, בעז'ה יתקיים בנו מה שכתוב בפס' 'ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים '. אומרים חז'ל שגם אם כל החגים יבטלו ימי הפורים שהם תלויים על אמונה ... (cache)
 • תנ"ך - מגילת אסתר ג€“ ספר הגאולה של ישראל - צחי טרכטינגוט: ... תהליך של גאולה. "כך היא גאולתן של ישראל". "אל תדמי בנפשך להמלט בית המלך". "לך כנוס את כל היהודים". "להקהל ולעמוד על נפשם". "וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים " ... (cache)
 • Remembering Purim During the Messianic Age: האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא. יסוף מזרעם. השגת הראב. ד". כל ספרי. הנביאים והכתובים עתידין ליבטל. "א. א דבר. הדיוטות הוא זה.,. כי לא יבטל ספר מכל. הספרים שאין ספר ... (cache)
 • עד דלא ידע: ואע"פ שכל זכרון הצרות יבטל שנאמר: 'כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיני' (ישעיה סה טו) ימי הפורים לא יבטלו שנאמר: 'וימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם'". (cache)
 • חגים לאומיים: ואע"פ שכל זכרון הצרות יבטלג€¦ימי הפורים לא יבטלו, שנאמר: "וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם" (מגילת אסתר ט, כח) [רמב"ם בהלכות מגילה ב, יח] ... (cache)
 • הגיבור הראשי: אך לא די בזאת, מרדכי ואסתר קובעים זאת לדורות, זכר כל המאורע יהא חקוק בלב האומה, ''וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם'', וגם לעתיד לבוא, כאשר ... (cache)
 • 04/03/2012 - על פורים ויום הכיפורים הרב: אמרו חכמינו: "כל המועדים עתידים להתבטל, וימי הפורים אינם בטלים לעולם, שנאמר: 'וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים' (אסתר ט', כח). אמר רבי אליעזר: אף יום הכיפורים אינו בטל ... (cache)
 • יד. התבטלות המועדים: על כן, אף ששאר המועדים יתבטלו לעתיד לבוא, מכל מקום "ימי הפורים האלה, לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם" 4. הערות. 1. ילקוט שמעוני פרשת אמור. 2. ברם, ראה ברדב"ז ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- פורים לעומת שאר המועדים: "שכל המועדים עתידים בטלים, וימי הפורים [אינם בטלים לעולם, שנאמר וימי הפורים] האלה לא יעברו מתוך היהודים (אסתר ט כח). אמר ר' אלעזר אף יום הכפורים אינו בטל לעולם, שנאמר ... (cache)
 • מקורות למצוות החג: ... הצרות יבטל שנאמר +ישעיהו ס"ה+ כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיני, ימי הפורים לא יבטלו שנאמר +אסתר ט'+ וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. (cache)
 • אלף אפס - חידות: מאחר ולשמחה אין גבול, "וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים ישבו זקני בית אחשורוש ומצאו שיש (אסתר ט, כ"ח) "וזכרם לא יסוף מזרעם להשאיר לדורות הבאים אין-סוף כובעי ליצנים. (cache)
 • על שם הפור | עולמות - לימוד בעיון: אמרו חז"ל: "כל המועדים עתידים להיות בטלים, וימי הפורים אינם בטלים לעולם, שנאמר (אסתר ט, כו) וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם". ויש לבאר את פשר ... (cache)
 • השנה תולים על העץ את האגו | חגים | קבלה היום | קבלה לעם | ספריית כתבי...: "כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים להתבטל חוץ ממגילת אסתר... שנאמר: וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם" (הרמב"ם, הלכות מגילה, אסתר ט'-כ"ח). (cache)
 • Rambam - Etude du Michnֳ© Torah - ֳ‰tude de Torah quotidienne: ואע"פ שכל זכרון הצרות יבטל שנאמר כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיני. ימי הפורים לא יבטלו שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם ... (cache)
 • התקבלות החג (המשך): וחתמו באמירה כללית שעיניה נשואות אל עבר העתיד הרחוק של העם: "וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם". בשל עיצוב שלב זה כשלב החותם את הדיון שהתנהל ... (cache)
 • פורים - יום שכולו שבת - יג אדר תשעב.doc: ... (ישעיהו סה') כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיני, ימי הפורים לא יבטלו שנאמר (אסתר ט') וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. (וכן בירושלמי מגילה א') ... (cache)
 • פורים - חג הגלות: ... זה שם טוב שקנתה לה בעולם הזה ובעוה"ב, שכל המועדים עתידים בטלים, וימי הפורים [אינם בטלים לעולם, שנאמר וימי הפורים] האלה לא יעברו מתוך היהודים (אסתר ט כח). אמר ר' אלעזר ... (cache)
 • פורים חלק א': החג הנצחי שמאחורי המסכה: ג€�וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעםג€�, אף ימי הכפורים אינן בטלין לעולם ()אסתר ט', כג€�ח. שנאמר)ויקרא טג€�ז, לג€�ד(ג€�והיתה זאת לכם לחוקת עולם.ג€� הרב שמשון ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- פורים על שם הפור: ואע"פ שכל זכרון הצרות יבטל שנאמר: 'כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיני' (ישעיהו סה, טז) - ימי הפורים לא יבטלו, שנאמר 'וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף ... (cache)
 • ישיבת פתח תקוה - מי באמת כתב את מגילת אסתר? תחקיר מיוחד!: לבסוף מובאים שני אמוראים נוספים שמציינים מקורות לרוח הקודש של אסתר: "רב יוסף אמר, מהכא: וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, רב נחמן בר יצחק אומר, מהכא: וזכרם לא יסוף ... (cache)
 • more "לא יעברו מתוך היהודים ":
 • פורים: וזכרם לא יסוף מזרעם .... הצרות יבטל שנאמר: "כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיני", ימי הפורים לא יבטלו, שנאמר: "וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם ". (cache)
 • פורים ג€“ ויקיפדיה: מדרש מפורסם דומה גורס כי "כל המועדות בטלים לעתיד לבוא, חוץ מפורים שאינו בטל, שנאמר: וזכרם לא יסוף מזרעם ". יש מסבירים כי בפורים מתגלה שגם על ידי אכילה ושכרות ניתן להגיע ... (cache)
 • טבע הדברים - מאה שערים: כך שמבחינה מסוימת פורים חשוב אף מיום הכיפורים. אמרו חז"ל: כל המועדות בטלים לעתיד לבוא, חוץ מפורים שאינו בטל, שנאמר: "וזכרם לא יסוף מזרעם ". יתרה מכך - על פי סוד, פורים זה ... (cache)
 • כיתוב על מצבות - שיש לגזיאל את גלינוס: ג€� וזכרם לא יסוף מזרעם ג€� ג€“ אסתר ט' 28 ג€�איש אשר רוח בוג€� ג€“ במדבר כג€�ז 18 ג€�הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו לא רגל על לשנו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרבוג€� ג€“ תהלים ... (cache)
 • תורה אור - מגלת אסתר - צד,א: והנה ארז"ל כל המועדים יהיו בטלים לע"ל חוץ מפורים שנאמר וימי הפורים וגו' וזכרם לא יסוף מזרעם. וגם ארז"ל הלכות אינן בטלים לעתיד לבא. והענין הוא כי הנה ענין שבתות וימים טובים הוא ... (cache)
 • נביאים: ... תורה אינן עתידין ליבטל, מה טעמא, קול גדול ולא יסף. רבי שמעון בן לקיש אמר אף מגילת אסתר והלכות אינן עתידין ליבטל, נאמר כאן קול גדול ולא יסף, ונאמר להלן וזכרם לא יסוף מזרעם. (cache)
 • קריאת המגילה: A Case Study in Rabbinic Authority by Elliot M. Salinger: 6 ספטמבר 2011 ... נאמר כאן: ג€�קול גדול ולא יסף,ג€�[5] ונאמר להלן: ג€� וזכרם לא יסוף מזרעם.ג€�[6] הלכות: ג€�הליכות עולם לו.ג€�[7]. Rabbi Yochanan and Rabbi Shimon ben Levi: Rabbi ... (cache)
 • מסכתא: תלמוד ירושלמי: שמעון בר בא בשם רבי יוחנן, וזכרם לא יסוף מזרעם, מיכן שקבעו לה חכמים מסכת. (מגילה כ ב). מדרש רבה: ששים המה מלכות (שיר ו') ס' מסכתות... (במדבר יח יז) ... (cache)
 • אגרת 29 - 1927, עמ' צ''ה | אגרות קודש | הרב יהודה אשלג, בעל הסולם...: וזה סוד " וזכרם לא יסוף מזרעם ", דהיינו בחי' הזכריות להיות מביט "על רשעים ואינם". ואגלאי מילתא, שאין כאן אחורים כלל, "וימי הפורים האלה נ"זכר"ים ונעשים" כנ"ל. "ומרדכי יצא מלפני ... (cache)
 • אני פורים- הבחירה בשמחה/ רבקה הירש: מדרש מפורסם דומה גורס כי "כל המועדות בטלים לעתיד לבוא, חוץ מפורים שאינו בטל, שנאמר: וזכרם לא יסוף מזרעם ". חג הפורים נחגג ביום בו ניצלו היהודים ברחבי האימפריה הפרסית ... (cache)
 • תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ז/א: ... מתוך היהודים רב נחמן בר יצחק אומר מהכא וזכרם לא יסוף מזרעם: ומתנות לאביונים: תני רב יוסף ומשלוח מנות איש לרעהו שתי מנות לאיש אחד ומתנות לאביונים שתי מתנות לשני בני אדם ... (cache)
 • מסע חיינו ג€“ בין הסתר לגילוי | דעת - מרכז פיתוח חרדי: כל המועדים בטלים חוץ מפורים שנאמר וזכרם לא יסוף מזרעם ג€�. פחד יצחק על פורים לג€�ד, ב איזה יופי של הסבר, מה שאומר ה'פחד יצחק' ג€“ שמה שנעשה בעבודה פנימית של חיפוש בהסתר, ... (cache)
 • ירושלמי מגילה דף ז א ג€“ ויקיטקסט: 21 פברואר 2010 ... אמר אף מגילת אסתר והלכות אינן עתידין ליבטל נאמר כאן קול גדול ולא יסף ונאמר להלן (אסתר ט) וזכרם לא יסוף מזרעם הלכות (חבקוק ג) הליכות עולם לו ר' לוי בשם ... (cache)
 • לעמוד הבא: ולא רק בדור ההוא, אלא בכל דור ודור, כי "ימֵי הַפּוּרִים הָאֵלֶּה לא יַעַבְרוּ מִתּוֹךְ הַיְּהוּדִים וְזִכְרָם לא-יָסוּף מִזַּרְעָם" (אסתר, ט, כח). מגילת אסתר לעולם לא תתבטל ... (cache)
 • more "וזכרם לא יסוף מזרעם ":
 • more "לא יסוף מזרעם / ":

תגובות