שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו

קוד: ביאור:קהלת יא1 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

אחת העצות של קהלת לחיים מעניינים ומאתגרים היא (קהלת יא1): "שַׁלַּח לַחְמְךָ עַל פְּנֵי הַמָּיִם, כִּי בְרֹב הַיָּמִים תִּמְצָאֶנּוּ": מה משמעות העצה?

1. אפשר לפרש את העצה באופן מילולי: כדאי לך להשליך לחם על פני המים, כי הדגים יאכלו את הלחם ויתרגלו להתקרב לחוף, ואז תוכל לדוג אותם (ראו ראב"ע: "ויש אומרים כי אלו המים הם מימי בריכה, ויש שם דגים; ואין לנו צורך לפירוש הזה").

2. אפשר גם לפרש שהעצה מתייחסת לזריעה: כדאי לך לזרוע את החיטה, שממנה תפיק את לחמך, במקום שיש בו מים נובעים (כפי שכתב ר יוסף קרא: "זרע זרעך במקום מוצא מים... וברוב הימים - הם ימי הקציר - תמצא שהזריעה שזרעת עשתה פירות").

3. רוב המפרשים פירשו שזהו משל, והנמשל הוא עזרה לזולת: עזור לאחרים כדי שיזכרו אותך לטובה, ובעוד הרבה שנים, ייתכן שאחד מהם יעזור לך. (ראו למשל רש"י: "עשה טובה וחסד לאדם, שיאמר לך ליבך עליו אל תראנו עוד כאדם שמשליך מזונותיו על פני המים, כי... עוד ימים באים ותקבל תשלומך. ראה מה נאמר ביתרו: שמות ב20: " ויאמר אל בנתיו: ואיו? למה זה עזבתן את האיש? קראן לו ויאכל לחם! ", וסבור שהוא מצרי ולא יראנו עוד; מה היה סופו? - נעשה חתנו, ומלך על ישראל, והכניסו תחת כנפי השכינה, וזכו בניו ובני בניו לישב בלשכת הגזית"; וכן ראב"ע: "יזהיר מי שיש לו, שיהיה נדיב, ותהיינה ידיו פתוחות למי שיכיר ולמי שאינו מכיר...". ראו גם: חלב על פני המים

מחקרים פסיכולוגיים מחזקים רעיון זה: "עזרה לזולת משפרת גם את הסיכוי שהאדם העוזר יזכה בעצמו לעזרה בעתיד, אם יזדקק לה... בעצם זהו עקרון ההדדיות המוכר לנו. העוזר יודע שאנשים בסביבתו יראו את מעשיו בעין יפה ויעזרו לו בעתיד בעת הצורך. בנוסף, עזרה לזולת על בסיס קבוע יכולה למלא צרכים חברתיים של העוזר: מתנדבים מרחיבים את המעגל החברתי שלהם ואת מגעיהם עם אנשים אחרים. וכאמור, הרשת החברתית המסועפת יכולה גם להיות מקור פוטנציאלי של עזרה בעתיד או לפחות של מידע על מקורות עזרה אפשריים" (האוניברסיטה הפתוחה, פסיכולוגיה חברתית, כרך ג', יחידה 6, עמ' 175; ע"פ חגי הופר) .

4. ויש שפירשו שהנמשל הוא תורה: שלח את דברי תורתך לרבים, גם אם נראה שאינם מקשיבים, כי בסופו של דבר הדברים יחדרו ויועילו (ראו בפירוש תעלומות חכמה: "זהו אזהרה לחכם, שאף אם רואה שאין הדור מקבלין תוכחה, מכל מקום יוכיח אותן. ולחם הוא כינוי להתורה. אמר: תזהיר ותורה הדרך הטוב לעם, אף שדומה לך שהדברים לא יועילו להדור ההוא, ודומה לך שאתה שולח תורה לעם כשולח לחם על פני המים, שאין בו תועלת, על כן אני אומר לך שאין בכך כלום, כי ברוב הימים תמצאנו, כי אי אפשר שלא ייכנס בו איזה דבר באיש אחד ברוב ימים")

תגובות