מניין השטרות

קוד: מניין השטרות בתנ"ך

סוג: רקע

מאת: הרב קורמן

אל: תכלת אברהם

מניין השטרות התחיל בשנת ג'תמ"ח/מ"ט (3448/9) לבריאה המקבילה לשנת 311 או 312 לפנה"ס. חשבון זה מתקבל מדברי הגמרא בעבודה זרה ט,ב ועל סמך זה קבעו רבים ("איגרת רב שרירא גאון"; הכוזרי סוף ספר שלישי; רמב"ם הל' גירושין פ"ד,הי"ב; הלכ' שמיטה ויובל פ"י,ה"ד; ראב"ד בספר הקבלה בסדר אמוראים בערך רב אשי; שו"ת מהרב"ח סי' קמ"ג ועוד). גם במחקר ההיסטורי נחשבת שנת 312 לפנה"ס כהתחלה למניין השטרות, אם כי היו בודדים כמו ר' אברהם הנשיא שסברו, שמניין השטרות לא התחיל בשנה זו (ראה "מאור עיניים" פכ"ד הדן בסטיות אלה). לעומתו, רוב חכמי ישראל אימצו חשבון זה.

בטעות חושבים, שמניין השטרות נקבע כהוקרה וכזכר לשנת המלכתו של אלכסנדר הגדול. אלכסנדר הגדול מת בשנת 323 לפנה"ס, כלומר 11 שנה לפני תחילת מניין השטרות. התאריך ג'תמ"ח לבריאה או 311 לפנה"ס נקבע כתחילת ספירה חדשה, כי זה היה בדיוק 1000 שנה לאחר יציאת מצריים בשנת ב'תמ"ח (ראה "פיענוח אגדות", עמ' 284-285 שם הסברתי את הנושא). לאחר מותו של אלכסנדר הגדול, לא היה לעם היהודי כל עניין להביע הערכה גדולה לשליט המת, ולעורר את זעמם של יורשיו ("הדיאדוכים"), שנלחמו זה בזה בחירוף נפש. מאחר ולעם היהודי היו זיכרונות טובים מיחסו של אלכסנדר הגדול, בניגוד לשליטים לפניו או אחריו, נוצרה הטעות, שכהוקרה למעשיו קבעו לזכרו את המניין החדש, למרות שלמעשה החל רק לאחר מותו.

ע"ע: מניין השטרות / ערן ב, יעקב בויקי, ינבושד -> ויקיפדיה


תגובות