חמת מלך מלאכי מוות - באור פני מלך חיים

קוד: ביאור:משלי טז15 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי טז15: "בְּאוֹר פְּנֵי מֶלֶךְ - חַיִּים, וּרְצוֹנוֹ כְּעָב מַלְקוֹשׁ"

- כאשר המלך מאיר את פניו לאדם, הוא משמח ומחיה אותו, וכאשר הוא מרוצה ומפוייס, הוא מביא שפע וברכה לציבור, כמו עב (ענן) המלא במלקוש (גשם).

עצות

פסוק זה, יחד עם הפסוק הקודם, מתאר את ההשלכות של מצב רוחו של המלך, לטוב או לרע. מהי המשמעות המעשית של הפסוקים?

1. ייתכן שהפסוקים באים להזהיר את האדם הפשוט, שלא להתקרב יותר מדי אל המלך, כדי שלא להיפגע מחמתו; 

2. וייתכן שהפסוק פונה למלך עצמו, או לכל אדם שיש לו בחינת מלך (כלומר יש לו שלטון והשפעה על אנשים אחרים) - להיזהר שלא לכעוס כי הדבר יכול להמית את נפשם, אלא לקבל כל אדם בשמחה ובמאור פנים: "להיות האדם דומה לקונו בסוד מידת הכתר... פניו תהיינה מאירות תמיד ויקבל כל אדם בסבר פנים יפות, שכן בכתר עליון נאמר: בְּאוֹר פְּנֵי מֶלֶךְ חַיִּים, ואין שום אודם ודין נכנס שם כלל, כך אור פניו לא ישונה וכל המסתכל בהם לא ימצא אלא שמחה וסבר פנים ושום סבה לא תטרידהו מזה כלל:" (תומר דבורה ב).

וכן, לכל אדם יש בחינת "מלך" ביחס לעצמו - "מוח שליט על הלב". וכאשר המלך מתמלא חמה - נשלחים רעלים מלאכי מוות אל הגוף, ולכן איש חכם יכפר ויסלח כדי שלא יגיע לידי כעס הרסני; אך כשהמלך (המוח) מאיר פניו, הדבר מביא חיים ובריאות לגוף, וכאשר הוא מתרצה וסולח - הדבר משפיע על הגוף כמו ענן מלא במלקוש (ע"פ גליה).

3. ויש אומרים, שהמלך כאן הוא משל לה', מלך העולם:

"חמת מלך מלאכי מוות - תלמוד מזה להתיירא מחמת ה' יתברך, כי גם את מלכי האדמה אתה ירא. ואיש חכם יכפרנה - תלמוד מזה מעלת החכמה והצורך והתועלת בה. ואם מלכי האדמה יאהבון החכמה ויתרצו אל החכם - אף כי אדון החכמה הנותן חכמה... באור פני מלך חיים -... כל אלה ללמוד גודל מעלת דרישת רצון ה' יתברך ולהכניס הדבר בלב בשר ודם, מאשר תראה, כי גם רצון מלכי האדמה עניין נכבד, ותטרח ותשתדל לקנותו" (ר' יונה גירונדי);

"ויש לה מליצה על חמת המלך העליון שעוררה מלאכי מות, ואיש חכם יכפרנה - כמו פינחס השיב את חמתי וכו' ויכפר על בני ישראל, ויאמר להשמידם לולא משה בחירו וכו' להשיב חמתו מהשחית" (מלבי"ם),   

"באור פני מלך חיים - מי שהקב"ה מסביר לו פנים, חיים הוא לו; לכך צריך אדם ליישר דרכו לפניו. ורצונו כעב מלקוש - מי שהוא מרוצה לו, רצונו טוב לו כעב המביא את המטר" (רש"י),   

"כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, שנאמר: חמת מלך (היינו צער שבאה לו חימה מאת המקום) מלאכי מות (היינו חולה שנוטה למות) ואיש חכם יכפרנה" (רבי פינחס בר חמא, בבלי בבא בתרא קטז א).

מכאן למדו גם, שראוי לאדם לשבת בבית הכנסת או בבית המדרש, גם אם איננו מתפלל או לומד, כי שם הוא נמצא באור פני ה'. כמו אור השמש, שממנו כל חיי היצורים בעולם, וכמו עב מלקוש, ענן כבד שבהכרח יוריד גשם, כך רצון ה', כאשר הוא רוצה להשפיע כל טוב על האדם, בוודאי ייתן (הרב מוצפי).

החמה היא האור / ע"פ גליה

חמת מלך היא מצב שבו נראה לאדם שה' כועס עליו ושולח לו מלאכי מוות; אבל איש חכם מבין שהחמה הזאת היא שפע מכוסה (יכפרנה - מלשון כיסוי). במקום חֵמָה, הוא רואה חַמָּה - שמש מחממת ומאירה, הנותנת חיים לעולם: באור פני מלך חיים. הכל תלוי בגישה! האדם הקטן, שאמור לקבל את השפע, חסר את הידע, היכולת או האמצעים להכיל את משפט המלך, ולכן הוא עלול לתפוס את רצון ה' להשפיע עליו כחימה, כרוגז וכעס עליו, אך ורק בגלל שלא השכיל לראות ולהבין מהו רצון ה' האמיתי, ובמקום לקבל זאת באהבה, הוא בוחר לחשוב שה' חלילה כועס עליו.

אור ה' הוא אותו אור שאינו משתנה לעולם, השאלה כיצד האדם בוחר לראות אותו: כחמה המאירה בְּאוֹר פְּנֵי מֶלֶךְ - חיובית מחממת ומחיה, או בחֲמַת מֶלֶךְ - בצורה של דין ומשפט. איש - לשון ישות, ממשות וחשיבות. האדם שזכה למעלת איש, וחכמת ה' מאירה בו, יש בכוחו לכפר, לכסות על החטא והעוון, ובצדקת חכמתו אף "להגשים" את הממשות של אור ה' בנשמתו, להאיר את אור ה' מצד הרחמים ולדחות את מידת הדין, וכך חמת ה' מתהפכת ומתקבלת, בבחינת: בְּאוֹר פְּנֵי מֶלֶךְ. אותו אדם רואה את ה פנימיות של הרצון האלוקי ומקבל זאת באהבה. יש ביכולתו להכיל את אותו אור, עד שהשפע הזה נגלה אליו כמקור חַיִּים, ידיעת הרצון האלוקי מחיה אותו בדיוק כשם שהחמה מאירה ונותנת חום.

כך גם במצב ההפוך, כאשר נראה לאדם שהכל חשוך ולה' לא אכפת ממנו; איש חכם מבין שגם החשכה הזאת היא לטובה, כמו עָב - ענן כבד המסתיר את השמש - אך בתוכו נמצא שפע רב של גשם העומד להתגשם ולרדת לעולם ברגע האחרון - מלקוש.

ורצונו כְּעָב - הינו ענן המכסה את פני השמים ונותן גשם, כך גם בסיס הבניין נקרא גם כן עובים - מעבה הקורה וכדומה. והמלקוש - הגשם האחרון בעונה. יש חשיבות לעיתוי בדרך השפעת השפע - ה' יכול להשפיע בכיסוי כמו ענן, או להגשים את השפע ואז השפע נהיה גלוי לעין, או כמלקוש - אדם חוזר בתשובה ברגע האחרון, רגע לפני הקיץ או הקץ, ומתחנן לטיפת המים האחרונה המרווה את צמאונו לשוב לה'.

הגשם והמטר הבאים בצורת עב וכמלקוש יש בהם רמז, משום שישנן שתי דרכים להרוות את צמאון הנשמה בדבקותה בה': או לראות את אור פני המלך תמיד ובכך גם לרדת לפנים ולפנימיות הרצון האלוקי, או בשפע כמו עבים שמעבים את השפע, או זמן שהוא רגע לפני הסוף כמו מלקוש, ובעצם הידיעה שגם לשפע יש הגבלה והוא עומד להסתיים, על האדם להבין שאם לא ישכיל בחורף לקבל את השפע, אז גלגל הוא שחוזר בעולם, הוא נכנס לשפע שבא בצורת חמה - חימה, בתוקף הקיץ, היזע, הכל בוער ושורף.

אדם שעמל בחורף, בזמנים חשוכים, לעבוד ולברר מהו הרצון האלוקי, לא יתרשם מימי הקיץ הקשים, שבו השפע מגיע בצורת דין, בבחינת  חֲמַת מֶלֶךְ, אלא יהיה איתן בדעתו כמו השמש בתוקפה, ולא יתרשם ממנה, לכן החכם וְאִישׁ חָכָם יְכַפְּרֶנָּה, יש לו את הדעת לכסות על האיוולת גם כשמידת הדין בוערת.

"אמרו ישראל (תהלים מג, ג): "שְׁלַח אוֹרְךָ וַאֲמִתְּךָ הֵמָּה יַנְחוּנִי" - גדול אורו של הקב"ה! החמה והלבנה מאירים לעולם, ומהיכן הן מאירים? מזיקוקי אור של מעלן הן חוטפין, שנאמר (חבקוק ג, יא): "לאור חציך יתהלכו, לנוגה ברק חניתך". גדול האור של מעלן, שלא נתן ממנו לכל הבריות אלא אחד ממאה, שנאמר (דניאל ב, כב): "ידע מה בחשוכא". לפיכך עשיתי חמה ולבנה שיאירו לפניך, שנאמר (בראשית א, יז): "ויתן אותם אלהים ברקיע השמים להאיר", "אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות"... "באור פני מלך חיים". אמר ר' יעקב בר' יוסי: נמנעת השמחה מן הרשעים ונתנה לישראל, שהוצרך הקדוש ברוך הוא לישב עם בשר ודם בנר, שאמר להם "אל מול פני המנורה יאירו"" (במדבר רבה טו ט).

 • ידע מה בחשוכא - גם כאן רואים שידיעת החכם, צדיק האמת הוא דווקא ידיעת הרצון האלוקי בחשכות, רק דרך תורת ה' ודבקות אור נשמתו באלוקיו בבחינת 'נר ה' נשמת אדם' היא שמעירה לו וגם מאירה לו דווקא בחושך ומי יודע אם לא בחושך נגלים הדברים האמיתים, רק שאין את הכלי, העיניים הרוחניות לראות את האור הבא דווקא מהחושך, כמו עובר במעי אימו שנוצר דווקא במעבי החושך של רחמיו של אימו.
 • אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות - הם שבעת הרועים הנאמנים בעם ישראל, שבעת האושפיזין שבדרכם האירו לעם ישראל את הדרך ותורתם מאירה לעם ישראל בחשכות דווקא, כמו בחנוכה כשהיה שמד רוחני על עם ישראל, הנרות, נשמת האדם שבכל יהודי האירה לו והיא שהחזיקה אותו בחשכות. שבעת הרועים הם: אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד המלך - כולם עברו תקופות של חשכה ולמרות זאת נשארו נאמנים לה'.

הקבלות

הרעיון שלפיו אותה שמש יכולה להיות גם ממיתה וגם מחיה נרמז גם ב מלאכי ג19-20: "כִּי הִנֵּה הַיּוֹם בָּא, בֹּעֵר כַּתַּנּוּר, וְהָיוּ כָל זֵדִים וְכָל עֹשֵׂה רִשְׁעָה קַשׁ, וְלִהַט אֹתָם הַיּוֹם הַבָּא... וְזָרְחָה לָכֶם, יִרְאֵי שְׁמִי, שֶׁמֶשׁ צְדָקָה וּמַרְפֵּא בִּכְנָפֶיהָ..." (פירוט).

פסוקים נוספים על רצון מלך; פסוקים נוספים שממשילים את המלך לגשם; פסוקים נוספים על יורה ומלקוש.

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • שער ברסלב - באור פני מלך: באור פני מלך - חיים. "אמרתי להוללים אל תהולו, ולרשעים אל תרימו קרן" (תהלים עה). למה? לפי שאין השמחה ממתנת לאדם. לא כל מי ששמח היום, שמח למחר, ולא כל מי שמיצר היום, מיצר ... (cache)
 • ג€�ן¢–  ׁ ט ך: חדשה מאתי תצא", ונזכה לחזות באור פני מלך חיים, ולהשתתף בגשמיות ובמוחש עוד. בפארבריינגען עם הרבי, בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש. ועד תלמידי התמימים העולמי. יום הבהיר ה' ... (cache)
 • אורחות צדיקים: וכמו שידעת (ב"ר נד, א) מאבימלך ואברהם, ומשהשלימו אתו נאמר: "באור פני מלך חיים, ורצונו כעב מלקוש" (משלי טז, טו). ראה מה הגיע למרדכי כשרצה בו אחשורוש, מה הגיע ליוסף כשרצה ... (cache)
 • מיוחד: י"א ניגונים של י"א ניסן | קטעים מבית חיינו | וידאו: מתוך תפילה ואמונה, שעוד בי"א ניסן השנה, נזכה כולנו לראות באור פני מלך חיים, כשהרבי שליט "א מלך המשיח מעודד את השירה הנצחית "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך ...
 • פרשת שבוע - פרשת וירא: ועלידי זה ממשיכין עליו חיות מבחינת הארת פנים שלמעלה, שמשם עקר החיות להחיות את החולה, בבחינת (משלי טז, טו) באור פני מלך חיים... ועלכן שכינה למעלה מראשותיו של חולה (שבת ... (cache)
 • ג€�ן¢–  ׁ ט ך: ד"תורה חדשה מאתי תצא", ונזכה לחזות באור פני מלך חיים, ולהשתתף בגשמיות. ובמוחש בעוד פארברענגען עם הרבי, בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש. ועד תלמידי התמימים העולמי ... (cache)
 • שער הגמול / רבי משה בן נחמן: כמו שכתוב " באור פני מלך חיים ", ודרשו בואלה שמות רבה: "ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו", אכילה ודאית דכתיב " באור פני מלך חיים ". וכן אומר במשה רבנו עליו השלום (שמות רבה מ"ו ט') ... (cache)
 • שער הגמול להרמב"ן ז"ל | משיח: ודרשו בואלה שמות רבה ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו אכילה וראיה דכתיב באור פני מלך חיים, וכן אמרו במשה רבינו (שמו"ר פמ"ו ט') מאין היה אוכל מזיו השכינה היה נזון, ואל תתמה החיות ... (cache)
 • רבי יוסף אלבו / ספר העיקרים: באור פני מלך חיים (משלי ט"ז), ואור פניך כי רציתם (תהלים מ"ד), והאר פניך ונושעה (שם פ'). ויושאל על הנפש: אור צדיקים ישמח נר רשעים ידעך (משלי י"ג). ויושאל על הבנת החכמה: חכמת ... (cache)
 • כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור: באור פני מלך חיים. ותפילה לאל חיי. וצדיק באמונו יחייה. עזרני להיות איש החפץ חיים.... (cache); בס"ד: רבי חייא פתח: "כי עמך מקור חיים באורך נראה אור". כי עמך מקור חיים גג‚¬ג€� דא שמן ... (cache)
 • התוועדות ל"ג בעומר תשע"א: בדרך כלל הסדר הוא בני-חיי-מזוני, אבל כאן הסדר בני-מזוני-חיי. קודם "יחננו", בני, ואחר כך " יברכנו" במזוני ג€“ סתם ברכה מזונות, פרנסה ג€“ ובסוף "יאר פניו אתנו סלה", באור פני מלך חיים, חיי. ... (cache)
 • מנחם ציון בשלח ג€“ ויקיטקסט: 23 מאי 2011 ... ונקרא הולך כי חלף הלך לו, והמסך ומבדיל השני היה הענן שנאמר ענן וערפל סביביו, ועל ידי שדבקו את עצמם בחלק ה' עליון באור פני מלך חיים שהיה פנים בפנים, ובטחו ... (cache)
 • מאמרים | תיקון ימי הבריאה: 24 יולי 2011 ... עלי ועל אישי ועל בני) ותעמידנו בקרן אורה, ותאיר לנו בפנים מאירות באור פני מלך חיים. ותיתן לנו זרע קודש, בני צדיקים, חכמים ונבונים בתורה, תמימים וישרים וטובים. ... (cache)
 • ג€�ן¢–  ׁ ט ך: היעוד ד"תורה חדשה מאתי תצא", ונזכה לחזות באור פני מלך חיים, ולהשתתף. בגשמיות ובמוחש בעוד פארברענגען עם הרבי, בביאת משיח צדקנו בקרוב. ממש. ועד תלמידי התמימים העולמי ... (cache)
 • פרשן - מסילת ישרים סור מרע: 20 יוני 2011 ..."באור פני מלך חיים, ורצונו כעב מלקוש" - כאשר המלך, המנהיג בעל הסמכות, מאיר פניו לאיש ומראה לו סבר פנים יפות מתוך חום ואהבה, כל זה יוצר חיים - הרגשה טובה ... (cache)
 • Today's Tanya Lesson - Daily Torah Study: לפני יום 1 ... הכופר חס ושלום בהימצאות הקדוש ברוך הוא בכל מקום, שכן, אם היה מאמין בכך באמת, הרי (כאמור) "באור פני מלך חיים " ו"עוז וחדוה במקומו" לא חסר לו הרי שום דבר. ... (cache)
 • השארת הנפש עשרה מדריגות פרק ד ג€“ יקיביבליאָטעק: ווען ער זעט די שכינה איז דער מענטש א נצחי ווי שלמה המלר זאגט אין משלי, באור פני מלך חיים. די אותיות אמצעין די מיטעלע אותיות, די מיטעלע ווערטער, ברענגען דעם מענטשען צו עולם הזה ... (cache)
 • עולת ראי"ה ציצית ג€“ ויקיטקסט: 11 יולי 2011 ... פעולה אלהית עליונה, הבאה בעקב הרויה המוגבלה, הבאה מהערך של חופש הרצון, הנוטה במפעליו אל שאיפת הקודש העליון להקשר בצרור החיים, באור פני מלך חיים,... (cache)
 • Yeshiva.org.il- ה' אורי וישעי - זה ר"ה: ... פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד", וממילא יתקיים בנו "ה' אורי וישעי", שישגיח ה' עלינו באור ישועתו, "האר פניך ונושע", ונזכה ל" באור פני מלך חיים ", "לחיים טובים תכתבנו מלך החיים". ... (cache)
 • מאמרים | פרשת במדבר: 23 מאי 2011 ... (באור פני מלך חיים). חן מיוחד יש לו למדבר. חן של הכנעה, של ענוה ושפלות. אם אדם לא משים עצמו כמדבר, הוא לא יכול להתקרב אל ה'. אדם הולך כל הזמן עם הרגשה ... (cache)
 • נעשה ונשמע - פרשת במדבר וחג... - ישיבת ההסדר רמת גן - הרב יהושע שפירא: תורה כזו היא דברי אלוקים חיים שכל הטועם מהם נמצא באור פני מלך חיים. לזה יש טעם. תורה שמתאימה לנו- מה טעם יש בה? הגמרא אומרת[כח]: "אמר רבי יוחנן: אילמלא לא ניתנה תורה ... (cache)
 • נומרולוגיה קבלית - אלפון רוחני 501-1000: 507 = תקז = אתיופי = אות כף = זרש = דינה בת לאה = אושר = באור פני מלך חיים = {צפנה ונגבה וקדמה וימה (התפשטות היקום)}= לארכה ולרחבה = בית המן = הַשֶּׂה לְעלָה בְּנִי ... (cache)
 • עשה ואל תשב! / אליעזר בן-יהודה: באור פני מלך חיים ורצונו בעד מלקוש (משלי שלמה). שוש ישיש כל ישראל על הכבוד הגדול, אשר הואיל השולטן יר"ה לעשות להרב לעדת היהודים בסטמבול לעיני כל השרים וראשי הדתות אשר ... (cache)
 • פדה בשלום נפשי- פרשת וישלח - ישיבת ההסדר רמת גן - הרב יהושע שפירא: עיקר הברכה הרוחנית של לימוד התורה גלום בשם ה' המצוי בה, בגילוי ה' אלינו בתורה, באור פני מלך חיים. מאור הפנים שיש בברכה זו, הוא ביטוי לגילוי אלוקי גדול, "כי באור פניך נתת לנו ... (cache)
 • מאמרים | פרשת צו - פורים: 15 מרץ 2011 ... (באור פני מלך חיים). אדם צריך להיות תמיד בשמחה, כל רגע, כל החיים שלו, כי שמחה זה בחינה של גילוי אמונה. אם אדם הוא בשמחה, סימן שהוא מאמין. אם בן אדם ... (cache)
 • י"ט כסלו (מנהגים) ג€“ חב"דפדיה: 10 יוני 2011 ... וזאת אומרת שלמעלה יש ביום זה הארת פנים נוספת של " באור פני מלך חיים " ואז הקטרוגים והדינים נחלשים. אמנם אין זה כשבת קודש שעליה כתוב "וכל דינין מתעברין ... (cache)
 • אבקש את חדר המלך / אלחנן ניר ֲ« מוסף "שבת" ג€“ לתורה, הגות ספרות ואמנות: 7 יולי 2011 ... אבל לבן המלך אשר מעיו המו אל אביו, וגם רחמי אב על הבן לקרב אותו לאור פניו אשר באור פני מלך חיים נצחיים תמידג€¦ וכשבא לחומות ולנהרות וחילות ודובים, ... (cache)
 • ההמתנה, השירה, העידוד ג' תמוז תשנ"ג: תפילת ערבית הסתיימה והקהל החל לשיר "יחי אדוננו" במשך דקות ארוכות של המתנה לפתיחת הוילון, לחזות באור פני מלך חיים. רק לאחר כשמונה דקות נראה הרבי לקהל למשך כדקה וחצי ...
 • שזופת שמש - המדרגות | הסבר לשיר | פירוש לשיר | פיוטים | אבן גבירול: עב מלקוש- אולי ע"פ הפסוק במשלי (טז", ט"ו) "באור פני מלך חיים ורצונו כעב מלקוש" וכמו שפירוש המלבים ג€“ כאילו נעצר הגשם ימים רבים (ע"פ הפסוק לפני) ושב להשביע העשב הכמוש ... (cache)
 • ספר עץ חיים - אוסף ספרי קבלה דיגיטליים: ... התורה אשר נרמזו בחדרי משכיותיה וצפונות סתריה, והם היו לנו לעינים, להאציל עלינו מרוחו רוח קדושה וטהרה, יראת ה' היא טהורה, לשמור את משמרת התורה, לאור באור פני מלך חיים:...
 • עטרת ראש (ספר) ג€“ חב"דפדיה: 11 ינואר 2011 ... פנוי מעסקיו בכל מועד ורגל ויוכל להכין לבו ונפשו לידע בטעם וסוד ה' מעט מזעיר בענין המועד ויכוון לבו לה' להאיר נפשו באור פני מלך חיים כפי אשר יוכל שאת בנפשו". ... (cache)
 • תפלות לפנות המרכבה: מפיהם תלהט להבה, ובדיבורם ברקים יוצצו, בוערים כמראה הלפידים, מטילים אימה, זורקים פחד, ואימתך קדוש עליהם, באור פני מלך חיים, הדרך אל אלקים, נשגב על כל, נורא על כל. ... (cache)
 • "Likutei Mohoron": "באור פני מלך חיים ". בחינת ששמחה, כמו שכתוב (תהלים ט"ז): "ששבע ששמחות את פניך", וכתיב (בראשית מ"ה): "ותחי רוח יעקב", זה בחינת ששמחה: ויש פנים דסטרא אחרא, שהם אנפין ... (cache)
 • קבלה-מאמר- ויקרבו ימי ישראל למות: ... רוצה להתגלות לבנו ורוצה להשפיע לבנו כל טוב, אבל הבן אינו הולך בדרך הישר, ואינו מכין ומתקן את עצמו בכדי לזכות באור פני מלך חיים, אז "הנה אביך חולה", כביכול הקב"ה נעשה חולה ... (cache)
 • מסילת ישרים סור מרע: 20 יוני 2011 ..."באור פני מלך חיים, ורצונו כעב מלקוש" - כאשר המלך, המנהיג בעל הסמכות, מאיר פניו לאיש ומראה לו סבר פנים יפות מתוך חום ואהבה, כל זה יוצר חיים - הרגשה טובה ... (cache)
 • more "באור פני מלך חיים ":
 • סגולה - פורום ברסלב ישראל: י באור פני מלך חיים ורצונו כעב מלקוש: יא כי אל גדול ה ומלך גדול על כל אלהים: יב אשרי העם יודעי תרועה ה באור פניך יהלכון: י ג כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן זקן אהרן שיורד ... (cache)
 • אלול: סגולה נפלאה לביטול גזירה קשה: לפני 4 ימים ... י באור פני מלך חיים ורצונו כעב מלקוש: יא כי אל גדול ה ומלך גדול על כל אלהים: יב אשרי העם יודעי תרועה ה באור פניך יהלכון: י ג כשמן הטוב על הראש יורד על ... (cache)
 • משלי שלמה: 46 - תורה: 15 יוני 2011 ... "באור פני מלך חיים, ורצונו כעב מלקוש " ג€“ כאשר המלך, המנהיג בעל הסמכות, מאיר פניו לאיש ומראה לו סבר פנים יפות מתוך חום ואהבה, כל זה יוצר חיים ג€“ הרגשה טובה ... (cache)
 • מדרש תנחומא - אחרי מות: רבי יוחנן אמר, אכילה ודאי, דכתיב, באור פני מלך חיים, ורצונו כעב מלקוש (משלי טז טו). אמר רבי תנחומא, מלמד שהגיסו את לבן ועמדו על רגליהם וזנו עיניהם מן השכינה. רבי יהושע דסכנין ... (cache)
 • מלך: ... מבצר הכללים, לכן שאל את החנינה מן המשטר המלוכני, שבמסגרתו נאמר: 'באור פני מלך חיים ורצונו כעב מלקוש '.[95] אך יסוד זה עדיין מורגש כזר, ואינו מצליח להיקלט במשטר הדמוקרטי, ... (cache)
 • משלי: טו באור-פני-מלך חיים; ורצונו, כעב מלקוש. טז קנה-חכמה--מה-טוב מחרוץ; וקנות בינה, נבחר מכסף. יז מסילת ישרים, סור מרע; שומר נפשו, נוצר דרכו. יח לפני-שבר גאון; ולפני כישלון, גובה ... (cache)

תגובות