מטרת הקרבנות - פיתוח מידות טובות

קוד: ביאור:תהלים נ14 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ה' לא צריך קרבנות; הקרבנות נועדו לפתח במקריבים מידות טובות:

תהלים נ14: "זְבַח לֵאלֹהִים תּוֹדָה, וְשַׁלֵּם לְעֶלְיוֹן נְדָרֶיךָ"

תהלים נ15: "וּקְרָאֵנִי בְּיוֹם צָרָה, אֲחַלֶּצְךָ וּתְכַבְּדֵנִי"

בפסוקים הקודמים, המשורר מסביר שה' אינו צריך קרבנות, אילו הוא היה רוצה בהמות, הוא היה פשוט לוקח מהיער... (ראו מבנה תהלים נ). בפסוקים אלה, הוא מסביר מדוע בכל-זאת כדאי להקריב קרבנות:

זבח לאלהים תודה - כשאתה זובח לה' קרבן תודה, אתה מלמד את עצמך להגיד תודה לה' - להכיר בכל הדברים הטובים שיש לך.

ויש שפירשו תודה מלשון וידוי: "זבח לאלהים תודה - התודה על מעשיך ושוב אלי..." (רש"י, מצודות)- כשאתה זובח לה' קרבן חטאת, שעליו אתה ומתוודה על חטאיך, אתה מלמד את עצמך להכיר בפגמים שלך.

ושלם לעליון נדריך - כשאתה מקריב לה' קרבן שנדרת להביא, אתה מלמד את עצמך לעמוד בהתחייבויות ולקיים הבטחות. ומדוע בכלל לנדור נדרים? -

וקראני ביום צרה - נהוג שאדם נודר לה' בעת צרה, תוך כדי שהוא קורא לה' ומבקש שיושיע אותו; כשאתה קורא לה' ומבטיח שתביא נדר אחרי שתינצל מהצרה, אתה מלמד את עצמך לא להתייאש, ולחשוב על היום שאחרי הצרה.

אחלצך ותכבדני - בנוסף, כשאתה מביא קרבן אחרי שה' חילץ אותך מצרה, אתה מלמד את עצמך לכבד את ה' - לזכור שהכל ביד ה', ולהכיר בכך שה' הוא שהציל אותך.

מקורות ופירושים נוספים

ע"פ הרמב"ם, מטרת הקרבנות היא להקל על בני ישראל להתרחק מעבודה זרה: " כאשר שלח ה' את משה רבנו לעשותנו ממלכת כוהנים וגוי קדוש בידיעתו יתעלה... היה הנוהג המפורסם בעולם כולו הרגיל אז, והעבודה הכללית אשר גדלנו עליה הייתה הקרבת מיני בעלי החיים באותן ההיכלות שמעמידים בהן הצורות, וההשתחוויה להן, והנחת הקטורת לפניהם... לפיכך לא חייבה חכמתו יתעלה וניהולו הגלוי בכל ברואיו, שיצווה אותנו בעזיבת כל מיני העבודות הללו ולהזניחם ולבטלם, לפי שזה היה אז מה שלא יתכן לקבלו לפי טבע האדם, שהוא נינוח תמיד במורגל... ולפיכך הניח יתעלה אותם מיני העבודות, והעבירם מהיותם לנבראים ולדברים דמיוניים שאין להם אמתות, לשמו יתעלה, וציוונו לעשותם לו יתעלה " (מורה נבוכים ג לב).

וקראני ביום צרה - יש מפרשים שזה השכר של מי שמקריב קרבנות מתוך כוונה נכונה (מצודות).

"ותכבדני - שזה הוא כבודי, שאושיע את הבוטחים בי" (רש"י).

ויש מפרשים, ששני הפסוקים שלנו נאמרו בלשון תמיהה, והם ממשיכים את הקטע הקודם האומר שה' אינו צריך קרבנות (מלבי"ם).

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • מרכז ישיבות בני עקיבא - ספר תהלים, פרק נ - אספקלריה המאירה, נבואה, מוסר...: אמנם בצמוד אליהם נמצא גם פסוק הקורא במפורש לעבוד את עבודת הקרבנות: "זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך". מרן הראי"ה קוק זצ"ל מסביר את הפער בין מקומם המרכזי של ... (cache)
 • תהילים פרק נ -ג€� - YouTube: 22 אפריל 2012 ... יד זבח לאלהים תודה; ושלם לעליון נדריך. טו וקראני, ביום צרה; אחלצך, ותכבדני. טז ולרשע, אמר אלהים, מה-לך, לספר חקי; ותשא בריתי עלי-פיך. יז ואתה, שנאת מוסר; ... (cache)
 • סוכה נה א ג€“ ויקיטקסט: 25 ספטמבר 2008 ... לך לבא לבית זה עם שאר עמי אם אינך חוזר בתשובה ובאותו מזמור כתיב זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך על שחג הסוכות זמן בל תאחר הוא לשלש רגלים כסדרן ... (cache)
 • מזמור נ: עניינו, דגמו ומקומו: החטאים המוסריים שבפסוקים יז-כ באים בניגוד למס-השפתיים של הרשע (טז): 'מה לך לספר חקי ותשא בריתי על פיך'; ואילו הפולחן מוצג כאן לעומת התודה (יד): 'זבח לאלהים תודה ושלם ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - פקודי: ... יש רעבון לפני כבש אתה מקריב לי בבקר וכבש בין הערבים וכי יש רחמן מוסר מזונותיו לאכזרי מה שאמרתי לך זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך אלא שתהא מודה ותשלם לעליון נדריך. (cache)
 • האמונות והדעות: זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני46. ויכבדו מקום אותו האור הנקרא שכינה מרכושם בכסף ובזהב ובמרגליות ובברזל47 ושאר הדברים החשובים, ויגמלם ... (cache)
 • ספר חמדת ימים - חלק ג - יום הכיפורים: וגם הוא תועלת לקיבול תפילות דהא בהא תליא כמו שנאמר זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני, ונאמר באיוב תעתיר אליו וישמעך ונדריך תשלם ותגזר ... (cache)
 • באורי אגדות מנחות: ובתורת כהנים (סוף פרק ו) לה', לשם מי שעשה את העולם - והוא מה שאמר המזמור זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך (תהלים נ יד), כי ה' עליון נורא מלך גדול על כל הארץ (שם מז ג) ואין ... (cache)
 • ויקרא א ט: 23 יוני 2009 ... ריקן כל העבודות כלן לשם המיוחד ובתורת כהנים (סוף פרק ו) לה' לשם מי שעשה את העולם והוא מה שאמר המזמור זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך (תהלים נ יד) ... (cache)
 • שמונה קבצים א שנא-ת ג€“ ויקיטקסט: 15 ספטמבר 2010 ... וחוזרת אח"כ אל השורש ואומרת: זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך, וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני. עד שחותמת את פשרתה העדינה הכוללת - רוח השלום שבין ... (cache)
 • more "זבח לאלהים תודה ושלם ":
 • פרשת צו - זבח התודה - גיליונות נחמה ליבוביץ: לפיכך אחר שהזכיר אסף (תהלים נ' ח'-י"ד), כי אין חפץ לה' בעולות וזבחים, כי לו חיתו יער, אמר (נ' י"ד) "זבח לאלוקים תודה ושלם לעליון נדריך", כלומר אף על פי שאין חפץ לה' בעולות וזבחים ... (cache)
 • הלכתי - תהילים מזמור נ' ג€“ סיכומונה: 3 אוקטובר 2007 ... פסוק י"ד ג€“ "זבח לאלה-ים תודה, ושלם לעליון נדריך." זבח לאלה-ים תודה (=הזבח [=הקורבן] הרצוי לפני ה' הוא התוודות על מעשים רעים), ושלם לעליון נדריך (=ודע לך ... (cache)
 • אל המקדש - מי מביא קרבן תודה? / הרב איתן שנדורפי: דברי הרד"ק הראשונים מחודשים מאוד, אך הוא כתב שכן משמעות הפסוק בתהלים (נ', יד) "זבח לאלקים תודה ושלם לעליון נדריך", ולא מובן כיצד הוא פירש את הפסוק. בפירושו לתהלים (שם) ... (cache)
 • דף קשר מספר 766 - פרשת פנחס: הקרבנות אינם צורך גבוה, אלא צורך ישראל: "זבח לאלקים תודה ושלם לעליון נדריך, וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני" (תהילים נ', יד-טו). "את קרבני לחמי לאשי" - אמר לו הקב"ה למשה, ... (cache)
 • רמבן: והוא מה שאמר המזמור זבח לאלוהים תודה ושלם לעליון נדריך (תהילים נ יד), כי ה' עליון נורא מלך גדול על כל הארץ (שם מז ג). ואין נודרין אלא לשמו המיוחד, והוא מה שאמר אלוהים אלוהיך ... (cache)
 • ישיבת פתח תקוה - יש סדר לתורה: לא אקח מביתך פר ממכלאתיך עתודים" (שם נ, ח-ט) ותוך כדי דיבור אמר (על פי פשוטו של מקרא, אך ראה התרגום) "זבח לאלוקים תודה ושלם לעליון נדריך" (שם יד). כל אלה מלמדים כי לא ... (cache)
 • חגים וזמנים / שאלות בהלכה: מה מכוונים בעת עשיית "כפרות"? nbsp551& אילו דברים ראוי לאכול בערב יום הכיפורים, ומדוע? nbsp552& מה נהגו בגלל הפסוק "זבח לאלוקים תודה ושלם לעליון נדריך"? nbsp553& ... (cache)
 • yeshiva.org.il - מבחנים | תהילים | תשובות: ה' חפץ יותר שהאדם ישמע מזבח, מפני שכל העולם שלו ולא בא בקש שנביא קרבן מפני שאין לו כי הכל שלו "זבח לאלקים תודה ושלם לעליון נדריך" וכו'. נא. 91. אלמדה פשעים דרכיך וחטאים ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- הקרבנות לעתיד לבוא: ומאידך: "זבח לאלוקים תודה ושלם לעליון נדריך. וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני. זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלוקים". כן בתהלים פרק נא: "כי לא תחפץ זבח ואתנה עולה לא ... (cache)
 • תהילים: יד זבח לאלוהים תודה; ושלם לעליון נדריך. טו וקראני, ביום צרה; אחלצך, ותכבדני. טז ולרשע, אמר אלוהים, מה-לך, לספר חוקיי; ותישא בריתי עלי-פיך. יז ואתה, שנאת מוסר; ותשלך דבריי ... (cache)
 • more "תודה ושלם לעליון נדריך ":
 • מדוע התאבדות אינה אופציה עבורי?: "וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני" (תהילים 50:15). אין שום דבר שעשית שישוע אינו מסוגל לסלוח לך עליו. כמה מאלה שנבחרו על ידו לשליחות ביצעו חטאים נוראיים, כמו רצח (מושה), ניאוף ... (cache)
 • מאמרים | איך הופכים מדבר לגן פורח?: 18 יוני 2011 ... וכל כוונתו יתברך בכל מה שמביא על האדם, הכל כדי שיזכור בו ויתפלל אליו, כמו שכתוב: "וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני" ("עלים לתרופה" מכתב מ"ו). מטרתה הנעלה ... (cache)
 • התנתקות: וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני"! יש לקרא ולצעוק אל ה', ולבקש ש'משאת רשעים', דהיינו, 'התנתקות', לא תקום כי עמנו א'ל. יהי רצון שנזכה שנזכה כולנו לגור ולחיות תמיד בכל שטחי ארצנו ... (cache)
 • פורטל נרו יאיר - גלעד שליט 1500 יום בשבי והעם משפחתו מציינים במחאה: "וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני" - זהו כבודו של הבורא לחלץ את שליחיו. המניעות היחידות כנראה מגיעות רק מה"אני" - נחיתותו או עליונותו, שהרי "אין דבר העומד בפני הרצון"... ". (cache)
 • פרשיות השבוע:: ברסלב כרמיאל: ... בחינת "שם ה' אקרא". ואתם, מהרו גם כן ועשו כמוני ו"הבו גודל לאלוקינו". תקראו גם כן אל השם- יתברך תמיד, כי זה עיקר גדולותו וכבודו, כמו שכתוב: "וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני". (cache)
 • breslev.co.il - האזינו השמים והארץ - פרשת השבוע האזינו: תקראו גם כן אל השם- יתברך תמיד, כי זה עיקר גדולותו וכבודו, כמו שכתוב: "וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני". דרשו רבותינו ז"ל על הפסוק: "כי שם ה' אקרא, אתם הבו גודל לאלוקינו" ... (cache)
 • מוסדות תיקון המידות - לקוטי הלכות יורה דעה חנוכה: וכמו שכתוב, וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני. וזהו, ה' אלקי לעולם אודך, 'לעולם' ודאי, כי זה כל שעשוע עולם הבא להודות לו ולברכו תמיד לעולם ועד כי אז נבין עצם נפלאות החסדים שעשה ... (cache)
 • Original Hebrew: וקראני ביום צרה אחלצך. ותכבדני..נ. טז. ולרשע אמר אלוהים מה לך לספר חוקי. ותישא בריתי עלי פיך..נ. יז. ואתה שנאת מוסר ותשלך. דברי אחריך..נ. יח. אים ראית גנב ותירץ עימו ועים ...
 • מאמרים | הכל למען הילדים: 8 אפריל 2011 ... כי השם יתברך מתאווה לתפילתם של ישראל, וכמו שכתוב: "וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני". "כי אין שום עצה ותחבולה נגד כל הצרות וההרפתקאות ודחקות וטרדת ... (cache)
 • more "וקראני ביום צרה אחלצך ":
 • Yeshiva.org.il- תהלים פרק נ: ... תבל ומלאה: (יג) האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה: (יד) זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך: (טו) וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני: (טז) ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חקי ותשא ... (cache)
 • more "ביום צרה אחלצך ותכבדני ":

תגובות