המזבח של יעקב בבית אל, המזבח של אליהו בהר הכרמל, והקשר לימות הגאולה

קוד: המזבח של יעקב בבית אל, המזבח של אליהו בהר הכרמל, והקשר לימות הגאולה בתנ"ך

סוג: השלמה2

מאת: חן שמעוני

אל: כפית ה'תשנ"ח אב

תגובה ל: אליהו התשבי שנכתבה ב21:22:13  08.11.2004


[מעובד על פי שחותיו של הרב בן ציון קריגר שליט"א]


המזבח שבנה אליהו בהר הכרמל מזכיר את המזבח בבית אל המזבח בשוס (מזבח זה היה עוד מזמן שאול, ונהרס ע"י בנ"י כשהרסו את המזבחות לשם ד' - ע' מל"א יט 13).

המזבח ההרוס בבית אל, עליו נאמר "והנה נקרע המזבח ונשפך הדשן אשר עליו".

אליהו מתקן את מזבח ד' ההרוס, אשר נאמר עליו "ישראל יהיה שמך".

כמו בתקופת יעקב. "קום עלה לבית אל ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך", עכשיו עולה אליהו לבנות את המזבח (והרי נאסרו במות ברגע שביהמ"ק קיים? אך לצורך השעה בלבד, להטות את לב בני-ישראל לאביהם שבשמים, להוכיח את אפסיות הבעלים, הותרה הקמת במה זו).

יעקב, כשמצווה, אז נמצא בבית אל; עוד לפני שעולה, אמר "הסירו את אלהי הנכר אשר בתוככם והטהרו והחליפו שמלותיכם... ויתנו אל יעקב את כל אלהי הנכר אשר בידם ואת הנזמים אשר באזניהם ויטמן אתם יעקב תחת האלה אשר עם שכם".

כתוב ב'תורה שלמה' בשם רבינו יואל: "הסרו" חסר יו"ד, רמז שבתר אלהי הנכר טעו עשרת השבטים בימי ירבעם בן נבט. יעקב טומן, ולבסוף לוקח משם, והוא פסל מיכה ועגל ירבעם, וזה "הסרו" חסר יו"ד, רמז על עזרת השבטים.

עצם הקדושה של המקום, בתוך אפלה, מראה שזה מקום ידוע לכל. אם משהו רוצה לעבוד עבודה זרה. האם מוצא אותם יעקב במקום לנאף ולשרוף שלא ישאר זכר. ושחזר והטמין אותם.

אחר-כך יעקב חוזר לבית אל, שם ד' נותן לו את שמו ישראל, "ויאמר לו אלקים אני א-ל שד-י פרה ורבה גוי וקהל גוים יהיה ממך ומלכים מחלציך יצאו". "גוי וקהל גוים" -  עם ישראל, שכים מתנהגים כמו גויים שעובדים עבודה זרה ממש, ממנו יצאו.

בני ישראל נהגו כמו גויים, והשיא זה בהר הכרמל.

מנין באו אלהי הנכר? 

יעקב לקח את ברכת עשו משותפות שלו עם רחל זהו הצאן (רחל מלשון רחלה).

יעקב הולך ביחד עם העבודה החומרית זו שקשורה בעקיפין לעבודה הזרה.

אבן הפינה היא בית אל, מלשון בית; זוהי דרך חדשה, כל זמן שאתה לא מתחבר לעולם החיצון יש שכר, ועד עכשו יעקב היה בבית לבן איש השדה.

ליעקב יש 2 אגפים:

אגף החומרי הגיים מתחבר לאגף הרוחני, שלום בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה; זה שיש שתי ממלכות זה חורבן, זה מזבח ד' הרוס.

יעקב עשה מזבח לד' מ12 אבנים, ונשא שתי אחיות, שהרי הן צרות אחת לשניה. ליעקב יש יכולת לחבר 2 דברים סותרים, חומר ורוח. זה דומה לשתי ממלכות. כמו שני שעירים, שעיר אחד לד' ושעיר אחד לעזאזל (היה צריך שעיר אחד לעבודת ד', המבדיל אומר שבלתי אפשרי עד ימות המשיח).

אם יעקב היה נושא אשה אחת לא היו לו בעיות אלה.

 


הקשר לימות המשיח

אחרי המעמד בהר הכרמל, אליהו רץ פתרו ממלכת אחאב.

הנביא הושע מדבר על תקופה זו בפרק ב'. ל'לא רוחמה' קוראים רוחמה, והמשמעות היא שד' ירחם. ל'לא עמי' קוראים עמי. בפס' כ"ג כתוב "והיה ביום ההוא אענה נאם ד' אענה את השמים והם יענו את הארץ והארץ תענה את הדגן ואת התירוש ואת היצהר והם יענו את יזרעאל וזרעתיה לי בארץ ורחמתי את לא רוחמה ואמרתי ללא עמי עמי אתה והוא יאמר אלקי".

הברכה הזאת שנתנת, היא נתנת לישראל אחרי הריגת נביאי הבעל וכהניו.

המשתמרת והכרת בנ"י בד' אלוקיהם. הגשם הוא הברכה שתבוא בארץ יזרעאל, מהו המקשר לאותה ברכה? זאת אומרת, מיהו שיבשר אותה ברכה, הרי הוא אלוקיו?

הפכי ישעיהו נ"ב דימה גאון רגלי מבשר כאמר לפני מלך המשיח.

אחאב הוא דוקא עובד אלילים, אבל הוא מסמל את התגלמות משיח בן יוסף (המשיח החומרי). אליהו רץ אחריו עד בואו יזרעאל; אחאב חוזר למעמד של מלך.

רמז לכך אפשר למצוא בפסוק "שוב שבע פעמים": באלף השיש יש פעמי משיח, ובאלף השביעי המשיח מגיע.

תגובות