ששבצר = זרבבל

קוד: ששבצר = זרבבל בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: אביתר כהן

אל:

יש המזהים את ששבצר נשיא יהודה עם זרבבל פחת יהודה

אם אמנם נכון הזיהוי, אולי ההסבר לשמות האלה הוא כך:

ששב-צר = זר-בבל

צר = מקביל ל: זר

ששב = אולי היה במקור ששכ (ששך) שזאת צורה של השם בבל (אתב"ש)

(אותיות כ/ב מתחלפות לפעמים מחמת הדמיון)

אם כן מדובר באותו שם..

חגי א1:         "בשנת שתים לדריוש המלך בחדש הששי ביום אחד לחדש היה דבר ה' ביד חגי הנביא

                   אל זרבבל בן שאלתיאל פחת יהודה ואל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול לאמר"

עזרא א8:       "ויוציאם כורש מלך פרס על יד מתרדת הגזבר ויספרם לששבצר הנשיא ליהודה"

אבן עזרא: חגי ב כב :.. ובימיהם זרובבל הנשיא ליהודה כי הוא ששבצר בראיות גמורות מן המקרא:

אבן עזרא: דניאל ו כט : ודניאל דנה הצלח במלכות דריוש ובמלכות כורש פרסאה.

והנה יורה כי לא חיה יותר כי זקן היה וששבצר הוא זרובבל ולא דניאל בשתי ראיות

שאמר על זרובבל פחת יהודה ויהי לו לששבצר שמיה כי פחה שמיה

וראיה אחרת גדולה וחזקה מזאת שאמר זכריה ידי זרובבל יסדו הבית הזה

וככה כתוב בספר עזרא ושם כתוב אדין ששבצר דך אתא יהב אשיא די בית אלהא די בירושלים:

ירמיהו כה26: "ואת כל מלכי הצפון הקרבים והרחקים איש אל אחיו

                    ואת כל הממלכות הארץ אשר על פני האדמה ומלך ששך ישתה אחריהם"

ירמיהו נא41: "איך נלכדה ששך ותתפש תהלת כל הארץ איך היתה לשמה בבל בגוים"

רש"י ירמיה כה כו : ששך. הוא בבל בא"ת ב"ש:  

רד"ק ירמיה כה כו :.. ומלך ששך. מלך בבל וכן תרגם יונתן וששך היא בבל באלפא ביתא דא"ת ב"ש:  

לפי יוסיפוס (קדמוניות יא 1 3) זרבבל הוא הנשיא ליהודה שהעביר את כלי בית המקדש לירושלים

עזרא א8:       "ויוציאם כורש מלך פרס על יד מתרדת הגזבר ויספרם לששבצר הנשיא ליהודה"

בעזרא החיצוני (ו יז) כתוב:.. ויתנם לזרבבל ולששבצר הפחה

נראה שגם הוא מזהה את זרבבל עם ששבצר

--

גם הכינוי לב קמי מזוהה בשיטת האתב"ש עם כשדים..

ירמיה נא א: כה אמר ה' הנני מעיר על-בבל ואל-ישבי לב קמי רוח משחית:  

תגובות