ממוכן–מהומן–המן–חמן–שבתאי

מאת: אביתר כהן

{בהמשך למאמרו של פרופ' מאיר דנינו ( מגילת אסתרונומיה)}

ממוכן – מוכן - כיון – כוכב שבתאי

עמוס ה26: "ונשאתם את סכות מלככם ואת כיון צלמיכם כוכב אלהיכם אשר עשיתם לכם"

מהומן - המן   - חמן (בעל חמן / חמון)

בעל חמון היה האל הראשי של הפוניקים (קרתגו , יוצאי פיניקיה - לבנון)

בעל חמון מזוהה עם שבתאי / כרונוס (קרונוס) / סאטורן

יש קשר בין שבתאי לשטן

דמות השטן מיוצגת ע"י תיש בעל קרנים (תיש - מזל גדי , שבתאי שולט על מזל גדי)

סאטורן (מלשון סטיר? אדם-תיש)

קרונוס (מלשון קרנים?) נקרא גם כרונוס

מכרונוס נוצרה המלה כרונולוגיה (זמן) {למרות שהיום יש מי שמפקפק בכך..}

קרונוס ידוע כאל הזמן  

וכתוצאה מכך (היות שהזמן מוגבל) מסמל את ההגבלה והקשיים (+ "קור" / "קפאון")

ויש לכך קשר גם לשבת שהוא יום של הגבלה , אסור לעבוד / להבעיר אש ..

יום שבת – יום שבתאי - Saturday – יום סאטורן

שבת – שבע – יום שביעי ,שבתאי נחשב לכוכב השביעי (שמש , ירח , כוכב , נוגה , מאדים , צדק , שבתאי)

שאר הימים גם מיוחסים לכוכבים אבל לא לפי הסדר (1 שמש , 2 ירח , 3 מאדים , 4 כוכב , 5 צדק , 6 נוגה , 7 שבתאי)

ראו גם מרס – מרשה - מאדים

כאמור ה"שטן" מייצג קושי / הגבלה 

על מעשי המן (חמן / שבתאי / שטן) נאמר :

עזרא ד6: "ובמלכות אחשורוש בתחלת מלכותו כתבו שטנה על ישבי יהודה וירושלם "

במדבר כב22: "ויחר אף אלהים כי הולך הוא ויתיצב מלאך ה' בדרך לשטן לו והוא רכב על אתנו ושני נעריו עמו"

במדבר כב32: "ויאמר אליו מלאך ה' על מה הכית את אתנך זה שלוש רגלים הנה אנכי יצאתי לשטן כי ירט הדרך לנגדי"

שמואל א כט4: "ויקצפו עליו שרי פלשתים ויאמרו לו שרי פלשתים השב את האיש וישב אל מקומו אשר הפקדתו שם

                       ולא ירד עמנו במלחמה ולא יהיה לנו לשטן במלחמה ובמה יתרצה זה אל אדניו הלוא בראשי האנשים ההם"

שמואל ב יט23: "ויאמר דוד מה לי ולכם בני צרויה כי תהיו לי היום לשטן היום יומת איש בישראל

                         כי הלוא ידעתי כי היום אני מלך על ישראל"

מלכים א ה18: "ועתה הניח ה' אלהי לי מסביב אין שטן ואין פגע רע"

מלכים א יא14: "ויקם ה' שטן לשלמה את הדד האדמי מזרע המלך הוא באדום"

מלכים א יא23: "ויקם אלהים לו שטן את רזון בן אלידע אשר ברח מאת הדדעזר מלך צובה אדניו"

מלכים א יא25: "ויהי שטן לישראל כל ימי שלמה ואת הרעה אשר הדד ויקץ בישראל וימלך על ארם"

זכריה ג1: "ויראני את יהושע הכהן הגדול עמד לפני מלאך ה' והשטן עמד על ימינו לשטנו"

זכריה ג2: "ויאמר ה' אל השטן יגער ה' בך השטן ויגער ה' בך הבחר בירושלם הלוא זה אוד מצל מאש"

דברי הימים א כא1: "ויעמד שטן על ישראל ויסת את דויד למנות את ישראל"

תהלים קט6: "הפקד עליו רשע ושטן יעמד על ימינו"

איוב א6: "ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על ה' ויבוא גם השטן בתוכם"

איוב א7: "ויאמר ה' אל השטן מאין תבא ויען השטן את ה' ויאמר משוט בארץ ומהתהלך בה"

איוב א8: "ויאמר ה' אל השטן השמת לבך על עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע"

איוב א9: "ויען השטן את ה' ויאמר החנם ירא איוב אלהים"

איוב א12: "ויאמר ה' אל השטן הנה כל אשר לו בידך רק אליו אל תשלח ידך ויצא השטן מעם פני ה'"

איוב ב1: "ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על ה' ויבוא גם השטן בתכם להתיצב על ה'"

איוב ב2: "ויאמר ה' אל השטן אי מזה תבא ויען השטן את ה' ויאמר משט בארץ ומהתהלך בה"

איוב ב3: "ויאמר ה' אל השטן השמת לבך אל עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע

              ועדנו מחזיק בתמתו ותסיתני בו לבלעו חנם"

איוב ב4: "ויען השטן את ה' ויאמר עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו"

איוב ב6: "ויאמר ה' אל השטן הנו בידך אך את נפשו שמר"

איוב ב7: "ויצא השטן מאת פני ה' ויך את איוב בשחין רע מכף רגלו עד קדקדו"


תגובות