בן פורת יוסף

קוד: ביאור:בראשית מט22 בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: אביתר כהן

אל:

בראשית מט כב:
בן      פרת    יוסף
בן      פרת    עלי עין
בנות צעדה   עלי שור
יעקב מדמה את יוסף לעץ שתול על פלגי מים רבים שצומח והופך לעץ מפואר
בן / בנות = סעיפים (ענפים) של פורת / צעדה (פארות, צעדות) (= צמרות העץ)
הפרשן אברהם אבן עזרא : "בן פורת יוסף. בן כמו סעיף והוא לשון נקבה. וכן ועל בן אמצת לך..."
עלי עין / עלי שור = עלי באר..עלי מים..עלי נהר..עץ מפואר שגדל על מים רבים.. { שור = ראה = עין = באר}
במדבר כד   ו-ז:   כנחלים נטיו כגנת עלי נהר כאהלים נטע ה' כארזים עלי מים: יזל מים מדליו וזרעו במים רבים..
יחזקאל לא ג-ז: הנה אשור ארז בלבנון יפה ענף וחרש מצל וגבה קומה ובין עבתים היתה צמרתו:
מים גדלוהו תהום רממתהו את-נהרתיה הלך סביבות מטעה ואת-תעלתיה שלחה אל כל-עצי השדה:
על-כן גבהא קמתו מכל עצי השדה ותרבינה סרעפתיו ותארכנה פארתיו ממים רבים בשלחו:
בסעפתיו קננו כל-עוף השמים ותחת פארתיו ילדו כל חית השדה ובצלו ישבו כל גוים רבים:
וייף בגדלו בארך דליותיו כי-היה שרשו אל מים רבים:
נראה שיש קשר בין סעף ל פסע ומכאן ל צעד
הברכה נאמרה גם בהשאלה למלכות יוסף.. (לפאר / צעדה יש משמעות של תכשיטי - מלכות)
פורת (פאר) מקביל לצעדה:
ישעיה ג כ       : הפארים והצעדות והקשרים ובתי הנפש והלחשים:
שמואל ב א י   : ואעמד עליו ואמתתהו כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו 
                    
ואקח הנזר אשר על-ראשו ואצעדה אשר על-זרעו ואביאם אל-אדני הנה:
במדבר לא נ    : ונקרב את קרבן ה' איש אשר מצא כלי זהב 
                    אצעדה וצמיד טבעת עגיל וכומז לכפר על נפשתינו לפני ה':
שמואל ב ה כד:         ויהי כשמעך את-קול צעדה בראשי הבכאים
                        
אז תחרץ            כי אז יצא ה'    לפניך להכות      במחנה פלשתים:
דברי הימים א יד טו: ויהי כשמעך את-קול הצעדה בראשי הבכאים 
                        
אז תצא במלחמה כי-יצא האלהים לפניך להכות את-מחנה פלשתים:
"קול הצעדה בראשי הבכאים" = קול פארות (צמרות) העץ (של עץ הבכא)
עץ הבכא מזוהה עם העץ אלת המסטיק 
שם מדעי  :
Pistacia lentiscus  
שם אנגלי : Mastic tree, Lentisc  
שם ערבי  : סיריס / ע'זק
הרעיון של פורת יוסף הוא מלכות יוסף (במצרים)
וכן מלכותו על אחיו, "יוסף" הוא "נזר אחיו"
בראשית לז ה:
ויחלם יוסף חלום ויגד לאחיו ויוספו עוד שנא אתו:
ויאמר אליהם שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי:
והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך השדה
והנה קמה אלמתי וגם נצבה
והנה תסבינה אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי:
ויאמרו לו אחיו המלך תמלך עלינו אם משול תמשל בנו
ויוספו עוד שנא אתו על חלמתיו ועל דבריו:
ויחלם עוד חלום אחר ויספר אתו לאחיו
ויאמר הנה חלמתי חלום עוד
והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי:
--
שמואל ב א י  : ואעמד עליו ואמתתהו כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו
                        
ואקח הנזר אשר על-ראשו ואצעדה אשר על-זרעו ואביאם אל-אדני הנה:
תרגום יונתן   : וקמית עלוהי וקטלתיה ארי ידענא ארי לא יחי בתר די נפל
                    
ונסיבית כלילא די על רישיה וטוטפתא דעל דרעיה ואיתיתינון לות רבוני הלכא:
אצעדה זה כנראה "אצילי" הידים, צמיד על היד העליונה   
את הטוטפת (תפילין של יד) שמים על היד העליונה
אציל זה השם של היד העליונה (מהמרפק עד הכתף) ושל בית השחי
אולי מבית השחי נוצרה המלה – שיח / שיך, שליט בערבית (שח-מט, שח = מלך)
אציל בערבית וצל אולי מכאן - וסל, שליט
אדם אצילי   =   אדם חשוב / מלכותי
שמות כד יא: ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו:
--- 
הקבלת ברכות יוסף:

בראשית מט כב-כו

דברים לג יג-יז

הקבלות

הקבלות

 

בן     פרת     יוסף
בן     פרת     עלי עין
בנות צעדה   עלי שור :
וימררהו    ורבו
וישטמהו   בעלי חצים:
ותשב   באיתן קשתו
ויפזו     זרעי ידיו
מידי    אביר יעקב
משם   רעה אבן ישראל:  
.
מאל אביך ויעזרך
ואת שדי ויברכך
ברכת שמים מעל
ברכת תהום רבצת תחת
ברכת שדים ורחם:
ברכת אביך גברו על
.
ברכת הורי עד
תאות גבעת עולם
.
.
תהיין לראש    יוסף
     
ולקדקד   נזיר אחיו:

 

.
.
.
=מארה (קללה), "רבה קשת"
.
=ותשב(ר)?
.
.
.
.
וליוסף אמר
מברכת ה' ארצו
ממגד שמים מטל
    
ומ תהום רבצת תחת:
וממגד תבואת שמש
וממגד גרש      ירחים:  
.
ומראש הררי קדם
וממגד   גבעות עולם :
וממגד ארץ ומלאה
        
ורצון שכני סנה
תבואתה לראש    יוסף
ולקדקד   נזיר אחיו :
בכור שורו הדר לו
וקרני ראם קרניו
בהם עמים ינגח
יחדו אפסי ארץ
והם רבבות אפרים
והם אלפי מנשה:

 

במדבר כא יז :
אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה:
.
.
.
ישעיה נו ה : ונתתי להם
בביתי ובחומתי יד
ושם טוב מבנים ומבנות..
.
.
.
.
.
שדים רחם / ירח  / אמא
              
שמש / אבא
חבקוק ג ו :
..ויתפצצו הררי עד  
     
שחו גבעות עולם ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
במדבר כג ז :
..מן ארם ינחני בלק
מלך מואב מהררי קדם ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תגובות