פרשת וארא- מדוע ה' מכביד את לב פרעה?/ אהובה קליין

מאת: אהובה קליין

אל: Ahuvak @ bezeqint.net

פרשת וארא- מדוע ה' מכביד את לב פרעה?
מאת אהובה קליין.

אחד הנושאים המרכזיים בפרשה: מסירת תפקיד ההנהגה למשה ואהרון- על ידי ה'.
יחד עם זאת, הקב"ה דואג להכין את הקרקע טרם הכניסה לתפקיד רב הערך.
וכך התורה מתארת את הדברים:
"ויאמר ה' אל- משה: ראה נתתיך אלוהים לפרעה ואהרון אחיך יהיה נביאך: אתה תדבר את כל- אשר אצווך ואהרון אחיך ידבר אל פרעה, ושילח את בני- ישראל מארצו.
ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותותיי ואת מופתי בארץ מצרים ולא ישמע אליכם פרעה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאותיי את- עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים, וידעו מצרים כי אני ה' בנטותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני- ישראל מתוכם" [שמות ז,א-ו]
השאלות הנשאלות הן:
א] מה תפקיד משה ומה תפקיד אהרון?
ב]מדוע הקב"ה מכביד את לב פרעה?
ג] מה המטרה בהבאת - עשרת המכות?
ד] מה ניתן ללמוד מכל המהלך של ה' במצרים בתקופת העבדות?
התשובה לשאלה א]
לפי רש"י: על משה הוטל התפקיד- לשפוט ולרדות בפרעה- לרדותו במכות וייסורים.
ואילו תפקידו של אהרון:אהרון ישמש מתורגמן, וכל לשון נבואה הכוונה שאדם מכריז ומודיע לעם דברי תוכחה,
המילה :"נביאך" נגזרת מהמילים-" ניב שפתיים"[ישעיה נ"ז, י"ט]
[משלי י, ל"א]- " ינוב חוכמה".
ובספר שמואל רש"י מוכיח שהמילה:"נביא" קשורה ל"ניב"- לשון דיבור- כי כל לשון נבואה כולל לשון דיבור.
בתקופת התלמוד , תפקידו של המתורגמן היה להשמיע בקול רם לכל הנאספים בבית מדרש את דברי ראש הישיבה, בדרשתו בעיקר בימי שבת, מועד, או ירחי כלה. [גיטין ס. שבועות פ. חגיגה י"ד]
עם כל זה - גם על משה הוטל לדבר אל פרעה ,אלא שהוא דיבר פעם אחת בכל שליחות ואילו אהרון חזר על הדברים בהתאם לצורך.
התשובה לשאלה ב]
מדוע היה צורך להכביד את ליבו של פרעה תקופה ארוכה, הרי הקב"ה הכול יכול , היה בשנייה הופך את ליבו והכול היה מתגלגל אחרת?
רש"י אומר: בנוסף על כך שפרעה חטא על שעבודם של בני ישראל, הוא גם התריס והרשיע כנגד אלוקים, כפי שאמר:"מי ה' אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל" [שמות ה, ב]
והיות ובני ישראל היו צריכים להכיר את גדולתו של ה' לכן ה' הקשה לפרעה את ליבו - למען להרבות בפרעה את המכות וכך בני ישראל יכירו את גבורת ה'.
הרמב"ן אומר: כי בחמש המכות הראשונות נענש פרעה רק עבור פשעו, והיה יכול לשוב, אבל הוא הכביד את לבבו מעצמו, כפי שכתוב:"והכבד את ליבו" וכן:"ויחזק לב פרעה" כלומר בחירתו החופשית הייתה רעה גם לאחר שראה למה גרמו מעשיו. ולכן מה שה' אמר למשה:"ואני אקשה את לב פרעה" הכוונה הייתה לחמש המכות הראשונות בלבד.
"בעל המשך חוכמה" אומר: כי המכות הראשונות שבאו על פרעה נועדו להסיר את עורלת ליבו, אך פני הדברים לא היו כך- מהסיבה- כי
פרעה היה בעל לב קשוח ורע.
הרמב"ם אומר: בהלכות גירושין כי אפשר לכפות על יהודי ללכת בדרכי התורה, כי מה שמפריע לו זה - היצר המתגבר עליו,אבל היות ומיסודו הוא בעל לב טוב, על ידי כפיה ניתן להסיר את הקליפה החוסמת אותו. לא כך פרעה ,השורש שלו היה רע ומקולקל ולכן גם המכות לא שברו את רוע ליבו, לכן ה' חישל את גופו כדי שיוכל לשאת את הייסורים ובסופו של דבר יביא לקידוש ה'.
הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ו- מחדש לנו חידוש מעניין: ישנם רשעים שה' אינו נותן להם אפשרות לשוב ממעשיהם הרעים ופשוט נועל בפניהם את שערי התשובה- כדוגמת פרעה והפתרון הוא עונש מוות.ואין שום תחליף לעונש זה.
לפי העקדה: הכבדת לב פרעה נבעה מתוך רצונו כמו שנאמר:"בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו".
פרעה חיזק והכביד ליבו מרצונו ומשמים אפשרו לו להמשיך בדרכו ולא פתחו בפניו פתח של חרטה- וזוהי משמעות של- "הכבדה".
התשובה לשאלה ג]
על כך התורה עונה:"למען תדעו כי אני ה' "
על ידי כל הניסים והמכות שה' הביא על מצרים- התברר לעולם כולו כי ה' הוא היחידי השולט על העולם ומנהיגו במו ידיו ואין עוד מלבדו.
בני ישראל נגאלו גם מבחינה פיסית וגם מבחינה רוחנית- בכך שנתרחקו מ-מ"ט שערי טומאה.
כמו שנאמר:"והוצאתי את בני ישראל מתוכם.."
- דברי "המשך חוכמה"
תשובה לשאלה ד] מכל המהלך שהתנהל במצרים ניתן לראות בברור כי הכול נבע מתוך תוכנית אלוקית מראש- כפי שה' אמר למשה:"וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב... וגם הקימותי את בריתי..." [שמות ו,ג-ט]
כמו כן, ניתן לראות את גדולתו של ה' לאורך כל הדרך.
אין עוד מלבדו.
מכאן המסקנה: כי גם אם האדם באופן פרטי, או מנהיג של אומה מתכנן תוכניות, לא תמיד הדברים יזרמו בהתאם לתכנון כי:"רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום" [משלי]תגובות