פרשת יתרו- מי היה יתרו- מה ניתן ללמוד ממעשיו?/ אהובה קליין

מאת: אהובה קליין

אל: Ahuvak @ bezeqint.net

פרשת יתרו- מי היה יתרו- מה ניתן ללמוד ממעשיו? /אהובה קליין.

פרשת יתרו, פותחת בתיאור על הופעת יתרו במדבר
לפני משה:
"וישמע יתרו כהן מדיין את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל ממצרים וייקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה ואת שני בניה אשר שם האחד גרשום כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה ושם האחד אליעזר כי אלוקי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלוקים...." ובהמשך: "ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל אתכם מייד מצרים ומיד פרעה אשר הציל את -העם מתחת יד מצרים עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוקים כי בדבר אשר זדו עליהם..."
[שמות י"ח,א- י"א]
השאלות הנשאלות הן:
שאלה א] מי היה יתרו ואיזה מעשה טוב עשה?
שאלה ב] מדוע השיב את ציפורה ובניה- אל משה?
שאלה ג] מדוע לא נשאר יתרו בארץ וחזר אל מולדתו?
שאלה ד] מתי בדיוק הגיע יתרו אל משה?
התשובה לשאלה א]
יתרו היה חותן משה, כוהן מדיין, במשך שנים רבות עבד עבודה זרה, אולם משראה את כל הניסים שהתרחשו לעם ישראל- התגייר והכיר באלוקי ישראל.
חז"ל משבחים את יתרו על מידת הכנסת האורחים שגילה כלפי משה בזמן בריחתו ממצרים- כמו ששנינו במסכת סנהדרין [ק"ד, ע"א]בשכר "קראן לו ואכל לחם"- ועל כך זכו בניו וישבו בלשכת הגזית- בתוך אולם שבהר הבית- שבו היו מתכנסים חכמי הסנהדרין בימים שבית המקדש היה קיים.
לפי דברי רש"י:ליתרו היו שבעה שמות: רעואל, יתר, יתרו, חובב, חבר, קיני,פוטיאל.
השם: יתר ניתן לו על שם שייתר פרשה אחת בתורה.
וגדולתו של יתרו היא בכך :שלא רק העביר ביקורת על דרך הנהגתו של משה, אלא הציע לו עצות מעשיות:
"ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל"
תשובה לשאלה ב]
יתרו השיב את ציפורה ושני בניה למשה לאחר יציאת מצרים, היות וידע, שכל עוד משה כמנהיג ,היה עסוק במצרים בזמן שיעבוד עם ישראל – הוא וויתר על חיי משפחה סדירים
ובלבד שיוכל להתמסר בכל כוחו למען שחרור עם ישראל מכבלי השעבוד, עכשיו משהושגה המטרה, הבין יתרו כי זו שעת כושר לאיחוד המשפחה.
התשובה לשאלה ג]
יתרו לא נשאר בארץ ובחז"ל יש הדורשים לגנאי על כך את יתרו, הם טוענים כי:"בשרו נעשה חידודין, חידודין."[סנהדרין צ"ד,א'] כשמשה מציע לו להצטרף לארצו, יתרו עונה:
"לא אלך, כי אם אל ארצי ומולדתי אלך" אדם כזה אשר אינו מוכן להצטרף אל עם נבחר למרות כל הניסים- אדם כזה אין שימחתו שלמה.
בפרשת בהעלותך: ישנם מפרשים הטוענים:
כי בוויכוח שהיה שם בין משה ליתרו, יתרו סירב לעלות לארץ- בטענה שהוא בתור גר - אין לו חלק ונחלה בארץ הקדושה.
לעומת זאת הרמב"ן הוא כמעט היחיד האומר:כי לאחר שיתרו קיבל הבטחה ממשה כי יש לו חלק בארץ הוא נכנע והצטרף.
ספורנו טוען: כי משה הצליח לשכנעו שיעזוב את בניו בידי ישראל, אך יתרו בעצמו שב אל מולדתו.
לפי ר' אליעזר המודעי, יתרו העלה טיעון רוחני השקפתי-הוא
שב לארצו כדי לגייר את הגויים.
לפי אחד המפרשים הקדמונים: רבנו יוסף בכור שור [הריב"ש]
יתרו חשש מהמלחמות הכרוכות בכיבוש הארץ, למרות שמשה ניסה לשכנעו להישאר באמונה וביטחון- הוא ענה:"אל ארצי ואל מולדתי אלך.."
התשובה לשאלה ד]
בנוגע לזמן בו הופיע יתרו במדבר, נחלקו המפרשים במסכת זבחים דף קט"ז וגם במכילתא:
האם הגיע לפני מתן תורה, או אחרי?
אבן עזרא סובר: כי יתרו הגיע לאחר מתן תורה, הוא מסתמך על ההוכחות הבאות: א] מסופר שיתרו הקריב עולה וזבחים לה' ולא צוין כי בנה מזבח- מכאן שהקריב במזבחם של ישראל אחרי שנצטוו.
ב] כתוב כי משה אמר לחותנו:"והודעתי את חוקי אלוקים ותורותיו"- מכאן שהיו לישראל כבר תורה ומצוות.
ג] בפרשת דברים מסופר :"רב לכם שבת בהר הזה פנו וסעו לכם" דברים אלו נאמרו סמוך למסע ישראל מהמדבר ובהמשך מסופר כי משה מינה שופטים לעם ישראל- וזו הייתה עצת יתרו.
הרמב"ן טוען כי יתרו בא לפני מתן תורה כשישראל עוד חנו ברפידים אחרי מלחמת עמלק.
גם אברבנאל סובר שיתרו הגיע לפני מתן תורה.
לסיכום, ניתן ללמוד על יתרו כי הוא הכיר באלוקים ובניסים שחולל לבניו, הוא עצמו התגייר וזכה שפרשה שלמה תיקרא על שמו- פרשה- מיוחדת המתארת את מעמד הר סיני .
ויש בכך הכרת הטוב על כל התנהגותו.תגובות