פרשת נח:מה תפקיד היונה?/ מאת: אהובה קליין

מאת: אהובה קליין

פרשת נח- מה תפקיד היונה?
מאת: אהובה קליין.

בפרשת נח מוזכרת היונה כעוף נאמן והיא ממלאית שליחות חשובה בפרשה.
היא נשלחת על ידי נח לאחר ששליחות העורב נכשלה.
וכך התורה מתארת את הדברים:"וישלח את היונה מאיתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה ותשב אליו אל התיבה כי- מים על פני הארץ וישלח ידו וייקחה ויבא אותה אליו אל התיבה ויחל עוד שבעת ימים אחרים ויוסף שלח את היונה מן התיבה ותבוא אליו היונה לעת ערב והנה עלה-זית טרף בפיה וידע נח כי קלו המים מעל הארץ וייחל עוד שבעה ימים אחרים וישלח את היונה ולא יספה שוב אליו עוד" [בראשית ח,ח-י"ג]
השאלות הן:
א] מדוע היונה בפעם השנייה -כאשר נשלחה על ידי נח -הביאה דווקא עלה זית ומהיכן הביאה זאת?
ב] מה מסמלת היונה במקורות?
ג] באיזה אופן היונה רומזת על הגאולה העתידית?
התשובה לשאלה א]
רש"י מביא מתוך מסכת סנהדרין את התשובה:"א"ר אלעזר:אמרה יונה לפני הקב"ה: ריבונו של עולם יהיו מזונותיי מרורים כזית ומסורים בידך,ואל יהיו מתוקים כדבש ומסורים ביד בשר ודם,מאי משמע דהאי.,טרף' לישנא דמזוני הוא? דכתיב[משלי ל',ה']:"הטריפני לחם חוקי"[סנהדרין ק"ח]
כוונתה של היונה הייתה: להוכיח לנוח את בטחונה בה' -היא מעדיפה אפילו מזון מר-כעלה זית שאותו מקבלת מאת ה' על מזון מתוק שנעשה על ידי נח בכבודו ובעצמו.
מתברר כי את עלה הזית הביאה משערי גן עדן-לפי דברי חז"ל.
התשובה לשאלה ב]
יש והיונה מסמלת את כנסת ישראל- הכוונה לחכמי הסנהדרין ששם הייתה נפסקת ההלכה,כמו שהיונים-בני הזוג נאמנים זה לזו- גם הקב"ה אינו נפרד מכנסת ישראל.
בשיר השירים[ב,י"ד]נאמר:"יונתי בחגווי הסלע בסתר המדרגה"
על כך מביא רש"י משל מעניין:היונה כאן מסמלת את עם ישראל כאשר יצא ממצרים, מאחוריו חיל פרעה ולפניו ים סוף,עם ישראל אינו מתייאש אף ברגעים קשים אלה וצועק לעזרה אל הקב"ה.
וזאת ממש כאותה יונה המסתתרת בחגווי הסלע מפני הנץ הרודף אחריה,אך במקום מחבואה לפתע מגלה נחש המאיים להקישה,למרות זאת איננה נרתעת וקוראת לעזרה לבעל השובך,היא עושה זאת על ידי השמעת רעש הכנפיים.
ועליה נאמר:"השמיעיני את קולך"
בהושע [י"א.י] נאמר:"אחרי ה' ילכו כאריה ישאג,כי הוא ישאג ויחרדו בנים מים יחרדו כציפור ממצרים וכיונה מארץ אשור והושבתים על בתיהם נאום ה' ".
הכוונה : גם דור המדבר וגם עשרת השבטים ישובו אל בתיהם בעזרת הקב"ה,ממש כאותה יונה נאמנה השבה מיד לביתה.
בישעיהו ח,ח] נאמר:"מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארובותיהם."
הנמשל: עם ישראל משתוקק לשוב לארצו כאותן יונים ידועות
בנאמנותן לבתיהן.
התשובה לשאלה ג]
עם ישראל במשך ההיסטוריה עבר הרבה צרות וגלויות ועדיין לא הגיע למנוחה ולנחלה,לכן מצפה בכיליון עיניים לגאולה גם במצבים של ערב וחשכה,כי:"ישועת ה' כהרף עין"
בדומה לאותה יונה שמוזכרת כאן בפרשת נח:"ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה.."
ודווקא:"לעת ערב" היא שבה כאשר עלה זית בפיה- במיוחד כאשר עדיין אין אור- היא באה לבשר את הגאולה.
לסכום, היונה פעמים מסמלת את כנסת ישראל ויש ומסמלת את ישראל.
היא ידועה בצניעותה, במסירותה ונאמנותה לבן הזוג שלה ממש כמו שהקב"ה – האוהב את בניו ודואג להם תמיד.
יהי רצון ובקרוב ממש תבוא הגאולה לעם ישראל.תגובות