פרשת וישלח - פגישה דרמטית בין יעקב לעשיו - כיצד?

קוד: פרשת וישלח - פגישה דרמטית בין יעקב לעשיו - כיצד? בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: אהובה קליין

אל:

פרשת וישלח- פגישה דרמטית בין יעקב לעשיו-כיצד?
מאמר מאת: אהובה קליין.
בפרשתנו מתרחשת פגישה דרמטית בין האחים: יעקב ועשיו וזאת לאחר הכנותיו של יעקב בשלושה מישורים:
דורון, תפילה,מלחמה.
וכך התורה מתארת את האירוע:
"וישא יעקב עיניו וירא והנה עשיו בא ועמו ארבע מאות איש ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות: וישם את- השפחות ואת ילדיהן ראשונה ואת לאה וילדיה אחרונים ואת רחל ואת יוסף אחרונים: והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גישתו עד אחיו: וירץ עשיו לקראתו ויחבקהו וייפול על צוואריו וישקהו ויבכו:ויישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר: מי אלה לך ויאמר הילדים אשר- חנן אלוקים את עבדך:ותגשנה השפחות הנה וילדיהן ותשתחווינה: ותיגש גם לאה וילדיה וישתחוו ואחר ניגש יוסף ורחל וישתחוו..."[בראשית ל"ג,א-ח]
ובסוף הפגישה היסטורית זו –שני האחים נפרדים,איש,איש-לדרכו כפי שנאמר: "וישב ביום ההוא עשיו לדרכו שעירה:ויעקב נסע -סוכותה" [שם ל"ג,ט"ז-י"ז]
השאלות הן:
א] כיצד הוכיח יעקב כי מוכן למסור את נפשו למען הצלת משפחתו?
ב] באיזה אופן התנהלה הפגישה– בין יעקב לעשיו,האם מוכיחה כי השנאה ביניהם תמה?
ג] מדוע יוסף השתחווה לפני רחל,הרי שאר הנשים השתחוו קודם ילדיהן?
ד]להיכן נעלמו ארבע מאות חייליו של עשיו?
התשובה לשאלה א]
על כך עונה רש"י:כי יעקב רץ לפני המחנה-לקראת עשיו ואמר בליבו: "אם יבוא אותו רשע להלחם". ילחם בי תחילה-בכך ישנה הוכחה כי יעקב היה מוכן למסור את נפשו למען בני ביתו.
התשובה לשאלה ב]
יעקב ערך את שיירת בני ביתו באופן הבא: בשורה הקדמית העמיד את השפחות וילדיהן ואת לאה וילדיה אחרונים ולבסוף העמיד את רחל ואת יוסף,הטעם לכך על פי רש"י: יעקב העמיד דווקא את החביבים עליו במיוחד אחרונים-כדי להרחיקם מהסכנה.
במהלך הפגישה יעקב משתחווה שבע פעמים לפני עשיו,כאשר רואה זאת עשיו,
הוא רץ לקראת יעקב ומחבקו.
רש"י אומר: כי למרות חיבוק זה,עדיין שנאת עשיו לא תמה,אלא היות וראה כי יעקב משתחווה מספר רב של השתחוויות,נכמרו רחמיו עליו ולכן ניגש לחבקו.
רבינו בחיי שואל: מדוע יעקב מצא לנכון להשתחוות דווקא,שבע פעמים,לא פחות ולא יותר? והוא עונה על כך:הרי יכול היה יעקב להסתפק בשלוש השתחוויות כמו אצל דוד ויהונתן:
"הנער בא ודוד קם מאצל הנגב וייפול לאפיו ארצה וישתחו שלוש פעמים וישקו"[שמואל –א,כ,מ] אך יעקב השתחווה שבע פעמים כדי ללמדנו: "כי שבע ייפול צדיק וקם"[משלי כ"ד]
עשיו מנשק את יעקב ועל טיבה של נשיקה זו ישנן שתי דעות ע"פ רש"י:
א] עשיו לא נישק את יעקב בכל ליבו,אלא מן השפה ולחוץ.
ב] רבי שמעון בר יוחאי אמר: כי למרות שידוע כי עשיו שונא ליעקב, נכמרו רחמיו על יעקב באותה שעה ונישק אותו בכל ליבו.[ע"פ רש"י]
ולפי מדרש חז"ל:עשיו ביקש לנשוך את יעקב ולא לנשקו,אך באותו רגע אירע נס וצווארו של יעקב הפך לשיש,לכן כתוב:וישקהו"-לפי שנשיקה זו לא הייתה אמיתית.
התשובה לשאלה ג]
לפי דעת רש"י:יוסף אמר בליבו: "אימי יפת תואר היא-שמא יתלה בה עיניו אותו רשע וירצה לקחתה לאישה,לכן אגש לפניה ואעמוד כנגדה ואעכבנו מלהסתכל בה."
בזכות מעשה זה- זכה יוסף לברכת אביו: "בן פורת עלי עין"[שם מ"ט,כ"ב]הכוונה שהיה מוצא חן בעיני כל המתבוננים בו-כנגד זה שהסתיר את אימו רחל מעיני עשיו הרשע.
תוצאה זו ניתן לראות בהמשך הפרשיות- כאשר יוסף מגיע למצרים ושם עושה חיל..
התשובה לשאלה ד]
לפי רש"י: ארבע מאות האיש-אשר נלוו אל עשיו,פרשו,זה,אחר זה,
נתפזרו למקומותיהם-מפני שלא רצו לפגוע ביעקב לרעה.
על כך גמל ה' להם מאוחר יותר -כאשר דוד יצא למלחמה נגד העמלקים-שהיו צאצאי עשיו,ארבע מאות מהם ניצלו - מחרב דוד ואנשיו שהיו מצאצאי יעקב.[שמואל-א,י"ז]
לסיכום, לאור האמור לעיל,ניתן להגיע למסקנה: כי שנאת עשיו כלפי יעקב לא תמה מעולם,למרות כל ההשתחוויות והנשיקות בסוף הפגישה נפרדו שניהם,ע שיו לכיוון שעיר ויעקב לכוון סוכות,אבל בעתיד לבוא-בימות המשיח יתקיימו דברי עובדיה: "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו..."[עובדיה כ"א]תגובות