פרשת תצווה-מדוע פתחה הפרשה בנושא נר התמיד?/אהובה קליין

מאת: אהובה קליין

פרשת תצווה- מדוע פתחה הפרשה בנושא נר התמיד דווקא?
מאמר מאת: אהובה קליין.
הפרשה פותחת במילים:"ואתה תצווה את בני ישראל,וייקחו אליך שמן זית זך כתית למאור,להעלות נר תמיד:באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר מלפני ה',חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל":[שמות כ"ז,כ-כ"א]
השאלות הן:
א] מדוע פתחה הפרשה ,דווקא בנושא הדלקת הנרות בבית המקדש-בזמן שפרשה זו היא המשך של פרשת תרומה העוסקת בכלי המשכן,הגיוני היה כי תפתח ישר בבגדי הכהונה-שאף הם חלק מכלי המשכן?
ב] מדוע שמו של משה אינו מוזכר בפרשה?
ג] מה המשמעות :"כתית למאור"?
התשובה לשאלה א]
לפי דברי מדרש רבה:"אמר הקב"ה למשה:וייקחו אליך שמן זית זך,לא שאני צריך להם,אלא שתאירו לי כשם שהארתי לכם,כדי להעלות אתכם בפני כל האומות"
מכאן אנו לומדים כי:כשם ששמן הזית יש בכוחו להאיר-כך בית המקדש מאיר לכל העולם,כמו שנאמר:"והלכו גויים לאורך"[ישעיהו ס']
חז"ל אומרים דבר דומה: כי תפקידו של בית המקדש היה להאיר ברכה והצלחה,לא רק לעם ישראל אלא לכל אומות העולם.
רעיון זה ניתן לראות גם אצל שלמה המלך בחנוכת המקדש שבנה,הוא נשא תפילה לה' במילים :"וגם אל הנוכרי אשר לא מעמך ישראל הוא ובא מארץ רחוקה למען שמך..אתה תשמע השמים.."
[מלכים -א ,ח,מ"א]
אומות העולם זוכים גם בברכת השדה בזכות המקדש,וההוכחה לכך כי בחג הסוכות עם ישראל היו נוהגים להקריב שבעים פרים כנגד שבעים אומות העולם במטרה:"כדי שיתברכו פירותיהם"[סוכה נ"ה]
מכאן שמטרת בית המקדש הייתה להאיר לישראל ולעולם גם הארה רוחנית וגם הארה גשמית.
את האור המיוחד הזה מסמלת המנורה שהודלקה באמצעות שמן זית זך.
אך, במצב לא טוב כאשר עם ישראל חטאו נחרב בית המקדש והדבר התבטא גם בשמן הזית:"זית רענן יפה פרי תואר קרא ה' שימך"[ירמיהו י"א]
עם ישראל משול לפרי הזית העובר כמה תהליכים עד שנהפך לשמן זך, מורדים אותו מהעץ וחובטים בו,מעלים אותו לגת וטוחנים אותו,ורק אחרי כל הפעולות האלה והמכות נותן הזית את השמן הטהור שלו, בדומה לכך עם ישראל.
אומות העולם חובטים בו ומציקים לו ורק אז עושה תשובה.
מכאן שהדלקת המנורה מבטאת את ייעוד המשכן ובהמשך המקדש- להאיר לכולם.
התשובה לשאלה ב]
על כך עונים חז"ל: הרי במעשה העגל התחנן משה אל ה' למען יסלח לעם ישראל באומרו:"מחני נא מספרך אשר כתבת"[שמות,ל"ב,ל"ב]
לכן שמו של משה נמחק מהפרשה מהטעם: כי קללת חכם גם על תנאי-אינה שבה ריקם.
לפי רבי שמעון סופר: דווקא היות ומשה היה מוכן ששמו יימחק מספר התורה-יש בכך מסירות נפש עצומה ולכן הוא זכה כביכול לחוקק ולצוות בעצמו לעם ישראל והדבר מתבטא בהענקת כבוד למשה כאן בפרשה בלשון ציווי:"ואתה תצווה.."
משל למלך שנתן לאחד משריו את שרביטו והתיר לו לחוקק חוקים שיקראו על שמו של השר.
התשובה לשאלה ג]
על פי האדמו"ר רבי משה ליב מסאסוב:"כתית למאור" לאחר שהאדם משבר את יצר הרע-יש ביכולתו לקלוט את אור השכינה.
רבי משה מקוברין אומר:כי על האדם לכתת את תאוותיו- במטרה שיזכה-ל"מאור"- להארה מכוח עליון.
רבינו בחיי מביא טעם יפה מדוע המנורה נדלקה דווקא בשמן זית:"לפי שהזית הביא אורה לעולם שנאמר:"והנה עלה טרף בפיה"[בראשית ח,י"א]
ומוסיף ואומר כי שמן זית זך הכוונה: השמן הראשון."כתית" – שמן היוצא על ידי כתישה ולא שמן היוצא מאליו.
ולפי המדרש:"כתית"-הכוונה למקדש הראשון שעמד-ת"י שנים ומקדש שני עמד ת"כ שנה.
ומדרש זה רומז על שני המקדשים-ראשון ושני שנחרבו.
ושני המקדשים האלה נאמרו בלשון:"כתית" היות והם היו זמניים ונחרבו בסופו של דבר.
אבל הבית השלישי העתיד להיבנות- לעד נרמז במילה:"למאור" כמו שנאמר:"קומי אורי כי בא אורך"[ישעיהו ט]
ועל כך רומז גם דוד המלך בדבריו:"ה"אורי וישעי"[תהלים כ"ז]
כמו שנר התמיד דולק תמיד ואינו פוסק -כך גם בית המקדש השלישי עתיד לעמוד לעד.
לסכום,לאור האמור לעיל,ניתן להסיק: כי הפרשה פתחה דווקא בנושא הנרות- לפי שהם מסמלים את אור המקדש העתיד להאיר לעם ישראל ולעולם כולו- כי זהו ייעודו החשוב והעיקרי.
יהי רצון שנזכה במהרה לחזות בבניין המקדש כנאמר :"אל ה' ויאר לנו אסרו-חג בעבותים עד קרנות המזבח"[תהלים קי"ח,כ"ח] אמן ואמן.תגובות