פרשת כי תבוא - הסוד הטמון בפרשה

קוד: פרשת כי תבוא - הסוד הטמון בפרשה בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: אהובה קליין

אל: Ahuvak @ bezeqint.net

בפרשה זו מסופר על מצוות הבאת הביכורים,

הפרשה פותחת במילים: "והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה ולקחת מראשית כל – פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה' אלוקיך נותן לך ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלוקיך לשכן שמו שם ובאת אל הכהן... ואמרת אליו הגדתי היום לה' אלוקיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו: ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח ה' אלוקיך וענית ואמרת לפני ה' אלוקיך ארמי אובד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי – שם לגוי גדול עצום ורב.."

מתעוררות כאן כמה שאלות:

התשובה לשאלה א] מדוע התורה פותחת במילה: "והיה"? לפי פירושו של אור החיים: "והיה" מלשון- שמחה. האדם המביא ביכורים לבית המקדש הוא מביע את שמחתו, הוא שמח על עצם שזכה לשבת בארץ ישראל לעבוד את האדמה וליהנות מיבוליה. השמחה מתחילה במחשבה. מחשבה= אותיות של בשמחה. יהודי תמיד צריך להיות בשמחה ומקום שיש שמחה שם גם שורה השכינה.

ב] המטרה של הבאת ביכורים היא הכרת הטוב! להודות לה', על הארץ הטובה שנפלה בחלקנו, על חיים בתוך ארץ ישראל שאנו עובדים את האדמה ונהנים מהיבול.

ג] לפי רש"י מהמילה: "מראשית" ניתן ללמוד שאין כל הפירות חייבים בביכורים, אלא שבעת המינים בלבד, גם מהמילה: "ארץ" ניתן ללמוד זאת- שהרי כתוב: "ארץ חיטה ושעורה.." במסכת ביכורים נאמר: "כיצד מפרישין הביכורים? יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה אשכול שביכר רימון שביכר, קושרו בגמי ואומר: הרי אלו ביכורים".[ ביכורים פ"ג, מ"א]

המשמעות הנוספת שרש"י מסביר למילה: "מראשית" = ולקחת מראשית כל פרי = מתחילתו של פרי -טרם הבשיל לגמרי תקבע אותו לביכורים.

ד] המביא את הביכורים מזכיר את הפסוק: "ארמי אובד אבי..." כי כאן הוא רוצה להודות לה' על כך שה' הציל אותנו בכל הזמנים והגלויות. בזכות שמירת המצוות ובזכות היותנו מחוברים לשורשים שלנו, והם האבות, וזה רמוז במילה: "תבוא"= אותיות: אבות. מצד אחד המביא את הביכורים מודה לה' על היבול החדש, אך מצד שני מזכיר את החיבור של עם ישראל לשורשיו ומודה לה' על הצלתו ושמירתו של עם ישראל באופן נצחי בכל שרשרת הדורות, כי בלי חיבור לעבר אין גם הווה ואין גם עתיד וכאן טמון הסוד הגדול בהיסטוריה היהודית שלנו.


תגובות