מאמר: רועה = הולך בעקבות..

מאת: אביתר כהן

אל: evycohen @ walla.co.il

נכתב ב: 13:33:02  09.10.2005, כתוספת/תגובה ל: הגדרה: רעה - שתי משמעויות


נראה לי שבמקור רועה פירושו :

הולך בעקבות ../ מאסף / רודף / מחפש / מבקש

ודומה לשורש דבר (כמו שכבר כתבתי בעבר..)

ובהשאלה המקום בו היו רועים את העדר נקרא מקום מרעה / מדבר

מקום מרעה / מדבר נקרא כך גם משום ששם הצאן תר אחר מזון לאכילה..

הושע יב ב                : אפרים רעה רוח , ורדף קדים כל-היום כזב ושד ירבה וברית עם-אשור יכרתו ושמן למצרים יובל:

משלי יג כ       [קרי]   : הולך את חכמים יחכם, ורעה כסילים ירוע :     {= הולך בעקבות ..}

משלי טו יד   [קרי] : לב נבון יבקש דעת , ופי כסילים ירעה אולת:

תהילים לז ג           : בטח בה' ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה :       {= חפש / בקש }

רעה פירושו גם חבר / אח

זה מקביל כנראה לקשר בין מקום מרעה , לאחו

בראשית מא ב : והנה מן היאר עלת שבע פרות יפות מראה ובריאת בשר ותרעינה באחו :

שמות לב כז     : ויאמר להם כה אמר ה' אלהי ישראל שימו איש חרבו על ירכו עברו ושובו משער לשער במחנה

                              והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרבו:

דברים טו ב     : וזה דבר השמטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו לא יגש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמטה לה':

שמואל ב ג ח  : ויחר לאבנר מאד על-דברי איש-בשת ויאמר הראש כלב אנכי אשר ליהודה היום אעשה-חסד עם-בית שאול אביך

                           אל- אחיו ואל- מרעהו ולא המציתך ביד-דוד ותפקד עלי עון האשה היום:

ישעיה יט ב    : וסכסכתי מצרים במצרים ונלחמו איש- באחיו ואיש ברעהו עיר בעיר ממלכה בממלכה:

ישעיה מא ו   : איש את- רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק:

ירמיה כג לה : כה תאמרו איש על- רעהו ואיש אל- אחיו מה-ענה ה' ומה-דבר ה':

ירמיה לא לג : ולא ילמדו עוד איש את- רעהו ואיש את- אחיו לאמר דעו את-ה'

                          כי-כולם ידעו אותי למקטנם ועד-גדולם נאם-ה' כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר-עוד:

ירמיה לד יז  : לכן כה-אמר ה' אתם לא-שמעתם אלי לקרא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו הנני קרא לכם דרור נאם-ה'

                          אל-החרב אל-הדבר ואל-הרעב ונתתי אתכם (לזועה) לזעוה לכל ממלכות הארץ:

תגובות