כנעני / עברי = סוחר (רוכל , מוכר , תגר)

קוד: כנעני - עברי בתנ"ך

סוג: הבדל

מאת: אביתר כהן

אל:

כנעני פירושו סוחר (רוכל, מוכר, תגר..)

מדרש תנחומא מסעי סימן ט: "כי אתם באים אל הארץ כנען" מהו כנען ארץ של פרקמטיא ארץ שבה סחורה

ישעיה כג ח     : מי יעץ זאת על-צר המעטירה אשר סחריה שרים כנעניה נכבדי-ארץ:

יחזקאל יז ד  : את ראש יניקותיו קטף ויביאהו אל-ארץ כנען בעיר רכלים שמו:

הושע יב ח     : כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב:

צפניה א יא   : הילילו ישבי המכתש כי נדמה כל- עם כנען נכרתו כל נטילי כסף:

משלי לא כד  : סדין עשתה ותמכר וחגור נתנה לכנעני:

איוב מ ל       : יכרו עליו חברים יחצוהו בין כנענים:

מה פירוש המלה חברים? לא ברור..

יתכן שלמעשה מדובר בעברים

(האות ח נחלפת לפעמים עם האות ע, למשל חוים=עוים ועוד..)

הסוחר עובר ממקום למקום ומציע את סחורתו

ואולי מכאן יובן סוף סוף משמעות הביטוי עברי כנראה הכוונה לכנעני..!

לא דווקא מבני העם הכנעני אלא מתושבי ארץ כנען

בראשית לט יד: ותקרא לאנשי ביתה ותאמר להם לאמר ראו הביא לנו איש עברי .. (נאמר על יוסף)

בראשית מא יב: ושם   אתנו נער עברי עבד לשר הטבחים ונספר לו ויפתר לנו את חלמתינו איש כחלמו פתר:

שמות ב יא        :.. ויגדל   משה   ויצא   אל אחיו וירא בסבלתם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו:

שמות כא ב       : כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי חנם:

יונה   א ט          : ויאמר   אליהם   עברי אנכי ואת-ה' אלהי השמים אני ירא אשר-עשה את-הים ואת-היבשה:

לכנען יש כנראה גם משמעות של כנוע / עבד

בראשית ט כה: ויאמר ארור כנען - עבד עבדים יהיה לאחיו:

תגובות