שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרתיהם

מאת: אביתר כהן

בראשית מט5: "שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרתיהם "

מכרתיהם = מורשתיהם

צפניה ב9: "לכן חי אני נאם ה' צבאות אלהי ישראל כי מואב כסדם תהיה ובני עמון כעמרה
ממשק חרול ומכרה מלח ושממה עד עולם שארית עמי יבזום ויתר גוי ינחלום"

משק (ממשק) / מכרה / יורש / מורשה

בראשית טו2: "ויאמר אברם אדני ה' מה תתן לי ואנכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר"
בראשית טו3': "ויאמר אברם: הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי יורש אותי"

יחזקאל טז3: "ואמרת כה אמר אדני ה' לירושלם מכרתיך ומלדתיך מארץ הכנעני
אביך האמרי ואמך חתית"

ראו גם: יעקב עציון , בן המשק הראשון
http://www.daat.ac.il/daat/ktav_et/maamar.asp?ktavet=1&id=1030

תגובות