האומנם ה' התייעץ במלאכים?

קוד: האומנם ה' התייעץ במלאכים? בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

בראשית א26 : "ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ ".

רש"י: נעשה אדם  - ענותנותו של הקב"ה למדנו מכאן לפי שהאדם הוא בדמות המלאכים ויתקנאו בו לפיכך נמלך בהן וכשהוא דן את המלכים הוא נמלך בפמליא שלו שכן מצינו באחאב שאמר לו מיכה (מלכים א' כב) ראיתי את ה' יושב על כסאו וכל צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו וכי יש ימין ושמאל לפניו אלא אלו מיימינים לזכות ואלו משמאילים לחובה וכן (דנייאל ד) בגזירת עירין פתגמא ובמאמר קדישין שאלתא אף כאן בפמליא שלו נטל רשות א"ל יש בעליונים כדמותי אם אין כדמותי בתחתונים הרי יש קנאה במעשה בראשית

נעשה אדם  - אע"פ שלא סייעוהו ביצירתו ויש מקום למינים לרדות לא נמנע הכתוב מללמד דרך ארץ ומדת ענוה שיהא הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן ואם כתב אעשה אדם לא למדנו שהיה מדבר עם בית דינו אלא עם עצמו, ותשובתו כתובה בצדו ויברא את האדם ולא כתיב ויבראו

 

ועוד, שני מדרשים לפחות מתארים את התייעצות ה' במלאכים:

סנהדרין לח ב:

אמר רב יהודה א"ר בשעה שבקש הקב"ה לבראות את האדם ברא כת אחת של מלאכי השרת אמר להם רצונכם נעשה אדם בצלמנו אמרו לפניו רבש"ע מה מעשיו אמר להן כך וכך מעשיו אמרו לפניו רבש"ע (תהלים ח, ה) מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו הושיט אצבעו קטנה ביניהן ושרפם וכן כת שניה כת שלישית אמרו לפניו רבש"ע ראשונים שאמרו לפניך מה הועילו כל העולם כולו שלך הוא כל מה שאתה רוצה לעשות בעולמך עשה כיון שהגיע לאנשי דור המבול ואנשי דור הפלגה שמעשיהן מקולקלין אמרו לפניו רבש"ע לא יפה אמרו ראשונים לפניך אמר להן (ישעיהו מו, ד) ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול וגו' 

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A1%D7%A0%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9F_%D7%9C%D7%97_%D7%91

בראשית רבה ח ה:

אמר רבי סימון: בשעה שבא הקב"ה לבראת את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים, וחבורות חבורות, מהם אומרים: אל יברא, ומהם אומרים: יברא, הדא הוא דכתיב (תהלים פה):  חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו .  
חסד אומר :  יברא, שהוא גומל חסדים. 
ואמת אומר :  אל יברא, שכולו שקרים. 
צדק אומר :  יברא, שהוא עושה צדקות. 
שלום אומר :  אל יברא, דכוליה קטטה. 

מה עשה הקדוש ברוך הוא? 
נטל אמת והשליכו לארץ, הדא הוא דכתיב (דניאל ח): ותשלך אמת ארצה .
אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבון העולמים! 
מה אתה מבזה תכסיס אלטיכסייה שלך? 
תעלה אמת מן הארץ, הדא הוא דכתיב (תהלים פה):  אמת מארץ תצמח .

רבנן אמרי לה בשם ר' חנינא בר אידי ורבי פנחס ורבי חלקיה בשם רבי סימון אמר: מאד הוא אדם, הדא הוא דכתיב:  וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ,  והנה טוב  אדם

ר' הונא רבה של צפורין אמר: עד שמלאכי השרת מדיינין אלו עם אלו, ומתעסקין אלו עם אלו, בראו הקדוש ברוך הוא. 
אמר להן: מה אתם מדיינין, כבר נעשה אדם: 

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/raba1/8.htm

 

לעומת כל אלה – ונימוקו של רש"י עמו - אביא קטע בודד מישעיה מ ואעמידו כשאלה (ואף שהמשך הפסוק מדבר על הגויים):

יב מִי-מָדַד בְּשָׁעֳלוֹ מַיִם, וְשָׁמַיִם בַּזֶּרֶת תִּכֵּן, וְכָל בַּשָּׁלִשׁ, עֲפַר הָאָרֶץ; וְשָׁקַל בַּפֶּלֶס הָרִים, וּגְבָעוֹת בְּמֹאזְנָיִם יג מִי-תִכֵּן אֶת-רוּחַ, יְהוָה; וְאִישׁ, עֲצָתוֹ יוֹדִיעֶנּוּ יד אֶת-מִי נוֹעָץ וַיְבִינֵהוּ, וַיְלַמְּדֵהוּ בְּאֹרַח מִשְׁפָּט; וַיְלַמְּדֵהוּ דַעַת, וְדֶרֶךְ תְּבוּנוֹת יוֹדִיעֶנּוּ .

ועדיין אפשר לומר שה' אמר זאת למלאכים, לא שהתייעץ איתם.

פירוש ידוע אחר הוא לשון מלכותית (ובאמת גם לי יוצא פעמים רבות לדבר בלשון רבים: "נעשה את זה" וכו').

והנוצרים כידוע מפרשים זאת כהתייעצות ה' עם עצמו, בין שלושת ישויותיו... 

תגובות