עץ הדעת, ילדות וזיקנה

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

נכתב ב: 15:58:58  24.07.2013, כתוספת/תגובה ל: בראשית ב

בראשית ב9: " ויצמח ה' אלהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע "

לעניין ההכרעה מהו עץ זה ומה הוא מסמל ישנם כמה פסוקים המובאים אף באנציקלופדיה המקראית. אלה פסוקים המביעים אי ידיעה כללית. אני רוצה לציין עובדה אחת ביחס אליהם. שכן הם מופיעים ביחס ישיר לשני גילים – הילדות והזיקנה.

הילדות:

דברים א39: " וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע המה יבאו שמה ולהם אתננה והם יירשוה "

ישעיהו ז15: " חמאה ודבש יאכל לדעתו מאוס ברע ובחור בטוב "

והזיקנה:

שמואל ב יט36: " בן שמנים שנה אנכי היום האדע בין טוב לרע אם יטעם עבדך את אשר אכל ואת אשר אשתה אם אשמע עוד בקול שרים ושרות ולמה יהיה עבדך עוד למשא אל אדני המלך "

אכן, אומרים, שאדם גדל עד גיל מסוים ומגיל הזיקנה הריהו שוב נעשה דומה לילד.

(במובן הזה אפשר לראות את עץ הדעת גם כעץ החיים, עיקר החיים, ושהרי - קהלת ז12: " ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה ". אלא שבתורה הם מופיעים כשני עצים נפרדים).

תגובות