האם האדם יכול להתגבר על יצריו?

קוד: האם האדם יכול להתגבר על יצריו? בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: חגי הופר

אל:

"הלוא אם תיטיב - שאת, ואם לא תיטיב - לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו" (בראשית, ד', 7).
הפיסוק הוא על-פי הצורה המקובלת של הבנת הפסוק.
והנה, בפסוק זה נאמר לנו עיקרון חשוב ביותר והוא - שיש ביכולת האדם להתגבר על היצר הרע שלו, אף כי - "אין אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" ו - יצר לב האדם רע מנעוריו" - וקביעה זו נראית כמערערת את כל המערך הנוצרי, הטוען כי רק בקורבן הכפרה של ישוע יכול האדם להתגבר על החטא. חידה היא ותהי לחידה.
ועוד נשאלית שאלת משנה בדבר מובן הפסוק, שהרי שני חלקיו בעצם זהים - אם תיטיב דרכך - תוכל לשאת את החטא, ואם לא - גם כן תוכל. או אולי יש לקרוא את הפסוק בדרך שונה - אם תיטיב-שאת ואם לא, כלומר - בין אם תשתדל ובין אם לא. אבל אז נשאלית השאלה - האם אתה תמשול בו בחטא גם אם לא תיטיב-שאת? וגם זו חידה.

(ויש רק עוד להזכיר את הכתוב שנאמר לאישה - "אל אישך תשוקתך והוא ימשול בך", שמזכיר בניסוחו את הנאמר כאן וגם עניינו הוא זהה, שהרי המדובר שם הוא על עונשה בעקבות חטאה הראשוני. ואגב, גם בעניין זה, כמו בעניין השחורים שהראיתי פעם - וכפי שמסמלת יפה מאוד בחירתו של נשיא ארצות-הברית השחור הראשון, אובמה - נראה כי בימינו כבר פג תוקפו, או לפחות נחלש, מאמר-עונש זה, עם פריחתה במאה העשרים של התנועה הפמיניסטית - אך זהו מחוץ לענייננו כאן).

ובכן, יתכן כי התשובה היא בגוף השאלה, כלומר - שבידי קין - ואולי הוא כמייצג האדם בכלל, אף כי אין זה בהכרח כך, אם כי כך נראה שהוא - לשלוט של חטאו, אלא שעדיין זה עד רמה מסוימת, פעם אחת, פעמיים, שלוש, אך לא כליל, וזה הכתוב שהבאנו - "כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" - וכל הכתובים צריכים להתישב זה עם זה - והם לא סותרים אלא משלימים. וכן יתכן לומר, שאלוהים אמר זאת לקין, אך אנו רואים כי מיד קין חוטא והורג את אחיו, כך שלא שלט בחטאו כפי שאמר אלוהים, אף כי בודאי אלוהים לא טעה כשאמר שביכולתו לעשות זאת - וזו הבחירה החופשית, שהיא יסוד מכונן בתנ"ך בכלל - ונלמדת, למשל ובעיקר - מהיות האדם נברא בצלם אלוהים, מה גם שהלוגיקה מחייבת שאם האדם יכול לחטוא הוא יכול גם לא לחטוא, כפי שהדברים מובאים, למשל, ביחזקאל. וזהו כתוב השני שהובא - "כי יצר לב האדם רע מנעוריו".

תגובות