"בעצם היום הזה": "כוחו של הרגע הזה"

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

נכתב ב: 12:36:25  19.12.2013, כתוספת/תגובה ל: בראשית ז

" הרגע הנוכחי הוא המפתח לשחרור ,

אבל אינכם יכולים למצוא את הרגע הנוכחי

כל עוד אתם המחשבה שלכם .

היו מודעים יותר לרגע הנוכחי, זוהי פעולה שמעוררת סיפוק רב .

אפשר להתאמן בזה על ידי מתן תשומת לב מלאה

לכל פעילות שגרתית .

לדוגמה, עליה במדרגות שימו לב לכל צעד ,

רחיצת ידיים - צליל המים ,

תחושת המגע תנועת הידיים ניחוח הסבון ."

(אקהרט טול, כוחו של הרגע הזה).

http://cafe.themarker.com/post/507941/

 

האם הרעיון הזה של "לחיות את הרגע" מצוי בתנ"ך? והרי לכאורה נראה שדווקא התכנון לטווח ארוך מודגש בו, כמו במשל הנמלה המפורסם ממשלי. ואולם, ניתן לחלץ גם את הרעיון הזה דרך הביטוי "בעצם היום הזה" החוזר בתנ"ך 14 פעמים:

בסיפור המבול:

1.      בראשית ז13 : " בעצם היום הזה   בא נח ושם וחם ויפת בני נח ואשת נח ושלשת נשי בניו אתם אל התבה "

במילת אברהם את ביתו:

2.      בראשית יז23 : " ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו כל זכר באנשי בית אברהם וימל את בשר ערלתם   בעצם היום הזה   כאשר דבר אתו אלהים "

3.      בראשית יז26 : " בעצם היום הזה   נמול אברהם וישמעאל בנו "

4.      שמות יב17 : " ושמרתם את המצות כי   בעצם היום הזה   הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים ושמרתם את היום הזה לדרתיכם חקת עולם "

ביציאת מצרים:

5.      שמות יב41 : " ויהי מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה ויהי   בעצם היום הזה   יצאו כל צבאות ה' מארץ מצרים "

6.      שמות יב51 : " ויהי   בעצם היום הזה   הוציא ה' את בני ישראל מארץ מצרים על צבאתם "

ביום הכיפורים:

7.      ויקרא כג21 : " וקראתם   בעצם היום הזה   מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו חקת עולם בכל מושבתיכם לדרתיכם "

8.      ויקרא כג28 : " וכל מלאכה לא תעשו   בעצם היום הזה   כי יום כפרים הוא לכפר עליכם לפני ה' אלהיכם "

9.      ויקרא כג29 : " כי כל הנפש אשר לא תענה   בעצם היום הזה   ונכרתה מעמיה "

10.  ויקרא כג30 : " וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה   בעצם היום הזה   והאבדתי את הנפש ההוא מקרב עמה "

במיתת משה:

11.   דברים לב48 : " וידבר ה' אל משה   בעצם היום הזה   לאמר "

בפסח:

12.  יהושע ה11 : " ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות וקלוי   בעצם היום הזה "

בתחילת המצור של מלך בבל על ירושלים:

13.  יחזקאל כד2 : " בן אדם כתוב לך את שם היום את עצם היום הזה סמך מלך בבל אל ירושלם   בעצם היום הזה "

ובהתנבאות יחזקאל:

14.  יחזקאל מ1 : " בעשרים וחמש שנה לגלותנו בראש השנה בעשור לחדש בארבע עשרה שנה אחר אשר הכתה העיר   בעצם היום הזה   היתה עלי יד ה' ויבא אתי שמה "

 

ניתן לפרש את הביטוי בדרכים שונות. למשל, רש"י על הפסוק הראשון שהובא אומר: בעצם היום הזה  - למדך הכתוב שהיו בני דורו אומרים אילו אנו רואים אותו נכנס לתיבה אנו שוברין אותה והורגין אותו אמר הקב"ה אני מכניסו לעיני כלם ונראה דבר מי יקום.

ואולם, נראה שאפשר לפרש גם ברוח הציטוט שלמעלה, כלומר: בעצם היום הזה – בחוויה עוצמתית של רגע ההווה, המתגברת מעל תכנונים שכליים. כל האירועים שמניתי עונים להגדרה זו של חוויה עוצמתית. 

ההבדל, על כל פנים, הוא שבתנ"ך מדובר על רגעים גדולים באמת, ואילו טול ממליץ לנו להפוך אף את רגעי היומיום הפרוזאיים שלנו לכאלה.

תגובות